Wie zijn dat, die zonen van Yosef en wie worden ermee bedoeld…?

Weer zo’n vreemd begrip…zal wel een soort sekte zijn of een of andere naam om zich te onderscheiden ….

We zijn van oorsprong bekend met termen in organisatorische vorm op geloofsgebied. Met elkaar duiden zij op stromingen door de eeuwen heen en zowel binnen de muren als erbuiten waren en zijn er ware gelovigen die zich kinderen van de Vader, Die Ene, weten.

Pelgrims, die uitzagen naar een Vaderland. Die een drang van binnen voel(d)en om verder te gaan, omdat de ster niet stil was gaan staan. En zo zijn er ook nu mensen onderweg omdat zij ervaren dat er meer te ontdekken is en dat gevoelen ervaren zij van binnen. Het is de Heilige Israels Die hen zachtjes trekt.

Joh 14 : 26 geeft aan dat de Heilige Geest hen in alle waarheid leiden zal en leren:

Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 

Heilige Geest G3875
παράκλητος
paraklētos
par-ak’-lay-tos
An intercessor, consoler: – advocate, comforter

Die betekenis van woorden brengen ons bij 1Jn 2:27  En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijve.

Uitgaande van openbaring in plaats van kennis alleen, brengt ons bij de diepere betekenis van beloften, die het verborgen plan van YHVH naar boven brengen.

Hebben wij niet de woorden gelezen van Gal 4:22? Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije. 
Gal 4:23  Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; 

Gal_3:28  Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Messias Yeshua/Christus Jezus.

In Yeshua worden zowel zij die qua bloedlijn alswel vreemde gelijk in de gegeven verlossing, wat mij doet denken aan  Numeri 15 inzake wet en recht alswel de beloning van de arbeiders uit de gelijkenis in Mattheüs 20.

Uit bovenstaande woorden kunnen we vaststellen dat YHVH beloftenis boven natuurlijke afkomst (1) stelt en dat brengt ons naar de beloften aan Abraham, Izaäk en Jacob gegeven en in dezelfde strekking van Israel (Jacob)  aan de zonen van Yosef.

Belofte aan Abraham

Gen 17:4  Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden
Gen 17:5  En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 

Belofte aan Izaäk

Gen 25:23  En YHVH/de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natien zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen. 

Gen 26:3  Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw zaad zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader gezworen heb. 
Gen 26:4  En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, 
Gen 26:5  Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten. 

Belofte aan Jacob

Gen 27:29  Volken zullen u dienen, en natien zullen zich voor u nederbuigen; wees heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend! 

Gen 28:3  En God almachtig zegene u, en make u vruchtbaar, en vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop volken wordt. 
Gen 28:4  En Hij geve u den zegen van Abraham; aan u, en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uwer vreemdelingschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft. 

Gen 28:14  En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 

Gen 32:28  Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. 

We kunnen vaststellen dat de belofte aan Abraham van de menigte der volken vaststaat, van Izaäk dat de meerdere de mindere dienen zal, wat mijns inziens duidt op verandering van eerstgeboorterecht… en die van Jacob, dat zijn zaad als stof der aarde wezen zal (uitdrukking van veelheid).

De geschiedenis van Jacob die dat eerstgeboorterecht verkreeg op de ons bekende manier, waar een belangrijke les voor ons in ligt. Omdat wanneer wij een belofte ontvangen, Abba YHVH bij machte is die ook Zelf tot aanzijn te brengen en dat zien we in de eerstgeboortebelofte aan Efraïm, waarbij exact dezelfde woorden gebruikt worden als bij Abraham:

Eerstgeboorte belofte aan Efraïm, de zoon van Yosef:

Gen 48:13  En Jozef nam die beiden, Efraim met zijn rechterhand, tegenover Israels linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand, tegenover Israels rechterhand, en hij deed hen naderen tot hem. 
Gen 48:14  Maar Israel strekte zijn rechterhand uit, en leidde die op het hoofd van Efraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene. 
Gen 48:15  En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag; 
Gen 48:16  Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands! 
Gen 48:17  Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim leide, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijns vaders hand, om die van het hoofd van Efraim op het hoofd van Manasse af te brengen. 
Gen 48:18  En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd. 
Gen 48:19  Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. 
Gen 48:20  Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God zette u als Efraim en als Manasse! En hij zette Efraim voor Manasse. 

zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden“. 

Bney Yosef zijn de beloofde zonen van Yosef overeenkomstig de belofte en niet vanuit de natuurlijke afstamming.

Door Yeshua is deze belofte ontsloten, omdat Abba YHVH een volk aan het trekken is die Hem volkomen dienen wil uit vrijwillige dankbaarheid en toewijding.

Wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van YHVH -Romeinen 3:23

Rom 3:23  Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 
Rom 3:24  En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Messias Yeshua is; 
Rom 3:25  Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

Eerste en tweede Adam

1Co 15:44  Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 
1Co 15:45  Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
1Co 15:46  Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 
1Co 15:47  De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Meester/Heere uit den Hemel. 
1Co 15:48  Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 
1Co 15:49  En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen. 

Zonen van Yosef, een term om aan te moeten wennen en tevens een begrip die met andere termen het verlossingsplan voor de verloren schapen van het huis Israels in de geschiedenis aangeeft. Maar in de beloften besloten, duidt het op een openbaring, dat ons dichter bij het herstel aller dingen brengt. Dichterbij de hereniging met de jongste in de belofte, opdat het gehele huis Israels behouden wordt en de Bruid haar Bruidegom voorbereid kan verwachten.

Een lied van James Block over de specifieke eerstgeboorte-zegen aan Efraïm:

https://www.youtube.com/watch?v=eFdPGLCBNOc

Lyrics van het betreffende lied:

https://www.selahmusic.org/lyrics-and-chords

1. Beloftenis boven natuurlijke afstamming sluit niet uit dat zij uit natuurlijke afstamming door de belofte tot verlossing komen, doch alleen onder YHVH’s voorwaarden.

2 gedachtes over “Wie zijn dat, die zonen van Yosef en wie worden ermee bedoeld…?

  1. Prachtig Hadassah,

    Wat mooi en bevestigend. Dat pas geleerde en al langer geleden geleerde openbaringen door jou zo weer verwoord worden. Dit laat weer zien dat het niet onze eigen inzichten zijn, maar de Vader bezig is om Zijn plan te ontvouwen.
    Je verwoord het laatste stuk ook mooi. ‘Dichterbij de hereniging met de jongste in de belofte, opdat het gehele huis Israels behouden wordt en de Bruid haar Bruidegom voorbereid kan verwachten.’
    Laten we daaraan vasthouden. Bedankt voor de bemoediging! Het duister wordt steeds duisterder, maar de belofte ligt er dat het lichte steeds lichter zal worden. Daar houden we aan vast, en laten Zijn Geest het werk doen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s