Wat is de bedoeling van YHVH’s Hart met dat “Het”? –

In het volgende schrijven van Ephraim en Rimona Frank komt een gedeelte voor dat mij doet denken aan een gesprek wat ik van de week met een goede vriendin had over de belofte op terugkeer van Efraim en Juda.

Nu is het zo dat de euforie overgegaan is in een kalm, verwachtend en hoopvol weten, omdat YHVH de tijden overziet.

“De felle woede van YHVH zal niet terugkeren totdat Hij het heeft gedaan, en totdat Hij de bedoelingen van Zijn hart heeft uitgevoerd. In de laatste dagen zul je het begrijpen [waarnemen, onderscheiden]’ (nadruk toegevoegd). Dit zijn de slotwoorden van Jeremia 30 (vers 24).

De vraag is: wat is “hét”?

Als we nu leven in wat de profeet “de laatste dagen” noemt, dan zouden we in staat moeten zijn om te zien of waar te nemen en te begrijpen wat de “bedoeling van YHVH’s hart” is. Dit hoofdstuk onthult ons dat één aspect van het “het” te maken heeft met het herstel van het huis van Israël en het huis van Juda en hun terugkeer naar het beloofde land:

“Want zie, de dagen komen”, zegt YHVH, ‘dat Ik mijn volk Israël en Juda uit gevangenschap zal terugbrengen’, zegt YHVH. ‘En Ik zal hen doen terugkeren naar het land dat Ik aan hun vaderen heb gegeven, en zij zullen het in bezit nemen’” (Jeremia 30:3). Dat “het” is een tijd waarin YHVH Zijn “felle toorn” uitstort over alle naties waar het huis van Jacob (de Joden en de verloren stammen van Israël) wonen. Dat “het” is een dag waarover het zegt : “Helaas! Want die dag is groot, zodat niemand er aan lijkt; en het is de tijd van Jakobs benauwdheid, maar hij zal eruit gered worden’ (Jeremia 30:7).

In dit hoofdstuk beschrijft Jeremia hoe het zal zijn tijdens deze periode van verdrukking: “Want zo zegt YHVH: ‘We hebben een stem gehoord van beving, van angst en niet van vrede. Vraag nu en kijk of er ooit een man in barensnood is van een kind? Dus waarom zie ik elke man met zijn handen op zijn lendenen als een vrouw in weeën, en alle gezichten werden bleek?'” (Jeremia 30:5-6).    Johannes de Openbaarder ving een glimp op van hoe laat het zal zijn wanneer Elohim Zijn toorn over de aarde uitstort, schaal voor schaal (zie Openbaring 16). Het zal duidelijk niet prettig zijn, maar de belofte dat Jakob ervan gered zal worden is een geweldige zekerheid en hoop voor het volk van YHWH. Elohim roept Israël of Juda niet op om van deze wereld te worden verwijderd, maar eerder om terug te keren naar het land van hun voorvaderen en het te herstellen (zowel fysiek als spiritueel).

Veel van YHVH’s mensen zijn van mening dat deze “eindtijd”-geschriften werden vervuld bij de terugkeer van het Joodse volk naar het land. Dit is natuurlijk waar, maar slechts gedeeltelijk. Terugkijkend op Israëls ballingschap, was de enige component die Elohims toorn en vloek over het land bracht in de eerste plaats de toestand van de harten van Zijn volk. Wegens hun afgoderij en overspel werden zij in de natiën geworpen en werd het land woest. Om ervoor te zorgen dat het land niet opnieuw verontreinigd wordt door de geestelijke toestand van YHVH’s volk, zullen zij, vooral de verloren stammen van Israël, terug moeten komen met een besneden hart, terwijl de noodzaak van deze harttransformatie ook geldt voor degenen die al in het land. Het bovenstaande zal volledig worden verwezenlijkt zoals uiteengezet in het volgende hoofdstuk, dat begint met “In die tijd…” (31:1). En hoe laat is dat? “In de laatste dagen”, wanneer de bedoeling van het hart van YHVH voor het hele huis van Israël/Efraïm zal worden vervuld, gedurende een tijd van Zijn oordelen. Hier is de rest van vers 1: “…Zo zegt YHVH, ‘Ik zal de Elohim zijn van alle families van Israël, en zij zullen Mijn volk zijn‘” (31:1 cursivering toegevoegd). Maar hoe zal dit gebeuren? “Ik zal een nieuw verbond sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda” (31:31).

We weten al wat het de Vader heeft gekost om dit verbond te sluiten. Hoeveel te meer zal het betekenen om het tot zijn recht te laten komen. Voltooiing, zoals opgetekend door bijna elke profeet van het huis van Israël/Efraïm en het huis van Juda!

Terugkerend naar hoofdstuk 30 en de dagen van YHVH’s toorn, verklaart YHVH onmiddellijk na Jakobs moeite en de positieve nasleep ervan, dat Israël en Juda zullen worden bevrijd: “Want het zal op die dag geschieden”, zegt YHVH der heerscharen, “dat Ik zal zijn juk van uw nek breken en uw banden verbreken; Buitenlanders zullen hen niet meer tot slaaf maken” (Jeremia 30:8).
Ook al heeft een overblijfsel van beide huizen het “goede nieuws” van hun verlossing ontvangen, het leven in deze huidige wereld en in vreemde naties heeft zijn uitdagingen. Er zijn jukken die ons nog steeds gebonden houden aan het ‘Babylonische beest’ en de hoer die op zijn rug rijdt. In tegenstelling tot de fysieke slavernij die onze voorouders in Egypte werd opgelegd, staan ​​we tegenwoordig onder mentale en emotionele stress en druk om te slagen, te presteren en het beest van welvaart, prestige en zelfbehoud te dienen. Maar net zoals het was in de dagen van de eerste Exodus, toen YHVH’s oordelen de bevrijding van de Hebreeën brachten van de onderdrukking van hun meesters, zo zullen ook de oordelen die door YHVH over de naties van deze wereld worden losgelaten ons bevrijden om te worden. vrij om Hem en Zijn Messias te dienen. YHVH’s belofte aan Zijn verloste overblijfsel wordt gevonden in Jeremia 30: 9-11: “Maar zij [de verlosten] zullen YHVH hun Elohim dienen, en David hun koning, die Ik voor hen zal doen opstaan. Vrees daarom niet, o mijn dienaar

Jacob’, zegt YHVH, ‘wees niet ontzet, o Israël; Want zie, Ik zal u van verre redden, en uw zaad uit het land van hun gevangenschap. Jacob zal terugkeren, rust hebben en stil zijn, en niemand zal hem bang maken. Want ik ben bij je’, zegt YHVH, ‘om je te redden; Al maak ik een volledig einde aan alle naties waar ik u heb verstrooid, toch zal ik niet een volledig einde aan u maken. Maar ik zal u rechtvaardig corrigeren en u niet geheel ongestraft laten'” (Jeremia 30:9-11 cursivering toegevoegd).
De profeet Ezechiël herhaalt deze woorden in hoofdstuk 37 van zijn boek, in een andere grote eindtijdprofetie.
Een van de belangrijkste tekenen van wat ‘de laatste dagen’ wordt genoemd, is het herstel van de twee huizen van Israël (Jesaja 8:14). Iedereen die deze twee vaandels niet ziet, zal de laatste dagen niet volledig kunnen begrijpen en begrijpen. “Hij zal een banier oprichten voor de natiën, en de verworpenen van Israël bijeenbrengen, en de verstrooiden van Juda vergaderen van de vier hoeken van de aarde” (Jesaja 11:12 cursivering toegevoegd).
Wat deze laatste dagen zo opwindend en het wachten waard maakt, kunnen we vinden in de volgende passages uit Jeremia en Ezechiël: “Zij zullen YHVH hun Elohim dienen, en David hun koning, die Ik voor hen zal doen opstaan” (Jeremia 30:8-9).
“Voorwaar, Ik zal de kinderen van Israël uit de volken halen, waar ze ook zijn geweest, en ik zal ze van alle kanten verzamelen en ze in hun eigen land brengen; en Ik zal ze tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël ; en één koning zal koning over hen allen zijn … ze zullen niet langer twee naties zijn, en ze zullen nooit meer in twee koninkrijken worden verdeeld … “Dan zullen ze wonen in het land dat Ik aan mijn dienaar Jakob heb gegeven, waar uw vaders woonden; en zij zullen daar wonen, zij, hun kinderen en de kinderen van hun kinderen, voor altijd; en Mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn” (Ezechiël 37:21-22,25).”

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s