Today I was thinking about the prophetic promises the Father has made for all who will listen and obey His Voice.

A thought came to my mind….

When He is silence in His love like Scriptures says -Zeph 3:17 or wait longer than we expect, He has not forgotten His promise. So when He spoke to Ezekiel what to do to express about the restoration of the whole house of Israel including many foreigners, it was not difficult for Him when time went by.

Let us take in mind, that this particular prophecy wasn’t forfilled in these days, nor in the days Yeshua was on earth. In His days, the northen kingdom was already scattered around the world. These tribes were forgotten who they are in the meaning of adding other culture, serving other gods, giving their daughters to foreigners to marry and even so the sons.  Corresponding the prophecy was written:

Deu 28:64  And YHVH shall scatter thee among all people, from the one end of the earth even unto the other; and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone. 

What I think to see, that the event at mount Sinai with the children of israel ánd the foreigners, who all together said Amen on the ketuba, the Father have in mind a second much bigger event, when He prepares children including many “Ruths” of His Israel in the nations with the conditions He have written in His ketuba…

Early and latter rain

Times went by, children of Israel choosed to walk the second chance, to walk forty years instead of the shorter distance of the path because of disobeying their Master.

It seems nowadays we arent changed like them, again we are at the point to choose the short way with obedience or the longer path because of disobedience!

It was some time ago I receive a thought about the authority of Yeshua. When He came, the prophecy written in Genesis 49 was forfilled: Verse 10  The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him shall the gathering of the people be. 

There was a “get” ,a divorce and a new start from Yeshua on. And with thát thought I realize myself, these two sticks, never reunited as two parts into one, will now become reunited under the banner of Yeshua!

He took the authority as Shilo, He died and give with his act of unspeakable love, the reunion a tremendous chance.

It is only under Fathers renewed conditions in Yeshua that the two sticks will become one.

His conditions are known. They are written in the written Scriptures, revealed by His Ruach haKodesh and confirmed by Yeshua.

There is no other way or possibility that the reunion will take place honouring the Father!

With this in mind we can easily understand what direction is good and what is wrong.

So we need to go to the Father with the confession of Yeshua to discover which way and act He prefer we will do.

Another thing is our call. Ruach haKodesh will speak things accordingly the written Word to lead us preparing for our ultimate call and sending out to work in the vineyard honouring our Maker and Man Isa 54:5  For thy Maker is thine husband; YHVH of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called. 

This is our heritage: Gal 3:29  And if ye be Yeshua haMasshiach’s, then are ye Abraham’s seed, and heirs according to the promise. 

Then the ultimate reunion is there, when we experience this description Gal 3:28  There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Yeshua haMasshiach. Eph 2:14  For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us; 
Eph 2:15  Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace; 
Eph 2:16  And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby: 

So let us stay by our call and not go out of His path to ask other sources than He, which ketuba we agreed with.

It is with Yeshua’s conditions the reunion between the two Sticks ánd their outlanders will take place. it isnt about bloodlines anymore, there is one only seed in which we will be reunited! Gal_3:16  en 2Tit 2:8, see Strongs for “seed”.

Yeshua Who is, will be and come

The prophecy of this promise began in Gan Eden when Adam failed to protect Chava. Abraham who was promised to be an abba to many nations, Isaac who was a promised son from a barren woman. let us draw the line of promises until today and we will see that because of this divine prophecy, this One and only Right Hand of YHVH is working out the plan He has in mind from the time of old.

When we see, understand and embrace this invitation of  our Creator, we will be blessed.

There is an order as you see in Scriptures. Firstborn first…

Amos 9; 2Ti 2:8 ; Gal 3:16;2 Tit 2:8; Mal 2:15; Isa 11:10-16;

Proof my thought,

shalom, Hadassah

Vandaag dacht ik aan de profetische beloften die de Vader heeft gedaan aan allen die naar Zijn stem willen luisteren en gehoorzamen.

Er kwam een ​​gedachte bij me op….

Als Hij zwijgt in Zijn liefde zoals de Schrift zegt – Zeph 3:17 of langer wachten dan we verwachten, is Hij Zijn belofte niet vergeten. Dus toen Hij met Ezechiël sprak wat te doen om uit te drukken over het herstel van het hele huis van Israël inclusief veel buitenlanders, was het niet moeilijk voor hem toen de tijd verstreek.

Laten we in gedachten houden dat deze specifieke profetie niet werd vervuld in deze dagen, noch in de dagen dat Yeshua op aarde was. In zijn dagen was het noordelijke koninkrijk al over de hele wereld verspreid. Deze stammen waren vergeten wie ze zijn in de zin van het toevoegen van een andere cultuur, het dienen van andere goden, het geven van hun dochters aan buitenlanders om te trouwen en zelfs de zonen. De bijbehorende profetie stond geschreven:

Deu 28:64 En YHVH zal u verstrooien onder alle mensen, van het ene einde van de aarde tot het andere; en daar zult u andere goden dienen, die noch u, noch uw vaderen hebben gekend, zelfs hout en steen.

Wat ik denk te zien, is dat de gebeurtenis op de berg Sinaï met de kinderen van Israël en de buitenlanders, die allemaal Amen op de ketuba zeiden, de Vader een tweede veel grotere gebeurtenis in gedachten hebben, wanneer hij kinderen voorbereidt, waaronder veel “Ruths” van Zijn Israël in de naties met de voorwaarden die Hij in Zijn ketuba heeft geschreven …

Vroege en late regen

Tijden gingen voorbij, kinderen van Israël kozen ervoor om de tweede kans te lopen, om veertig jaar te lopen in plaats van de kortere afstand van het pad vanwege ongehoorzaamheid aan hun Meester.

Tegenwoordig zijn we niet meer veranderd zoals zij, opnieuw staan ​​we op het punt om de korte weg te kiezen met gehoorzaamheid of de langere weg vanwege ongehoorzaamheid!

Het is enige tijd geleden dat ik een gedachte kreeg over het gezag van Yeshua. Toen Hij kwam, werd de profetie geschreven in Genesis 49 vervuld: Vers 10 De scepter zal niet vertrekken van Juda, noch een wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt; en voor hem zal de vergadering van het volk zijn.

Er was een “get”, een scheiding en een nieuwe start vanaf Yeshua. En met die gedachte dat ik mezelf realiseer, zullen deze twee stokjes, nooit herenigd als twee delen in één, nu herenigd worden onder de vlag van Yeshua!

Hij nam het gezag als Shilo, hij stierf en gaf met zijn daad van onuitsprekelijke liefde, de hereniging een enorme kans.

Het is alleen onder vernieuwde voorwaarden van de Vader in Yeshua dat de twee stokjes één worden.

Zijn voorwaarden zijn bekend. Ze zijn geschreven in de geschreven Geschriften, geopenbaard door Zijn Ruach haKodesh en bevestigd door Yeshua.

Er is geen andere manier of mogelijkheid dat de hereniging zal plaatsvinden ter ere van de Vader!

Met dit in gedachten kunnen we gemakkelijk begrijpen welke richting goed en wat verkeerd is.

Dus moeten we naar de Vader gaan met de belijdenis van Yeshua om te ontdekken welke manier en welke actie Hij verkiest dat we zullen doen.

Een ander ding is onze oproep. Ruach haKodesh zal de dingen dienovereenkomstig het geschreven Woord spreken om ons voor te bereiden op onze ultieme roeping en te laten werken in de wijngaard ter ere van onze Maker en Man Isa 54: 5 Want uw Maker is uw echtgenoot; YHVH van gastheren is zijn naam; en uw Verlosser, de Heilige van Israël; De God van de hele aarde zal hij worden genoemd.

Dit is onze erfenis: Gal 3:29 En als u Yeshua haMasshiach bent, dan bent u het zaad van Abraham en erfgenamen volgens de belofte.

Dan is de ultieme hereniging daar, wanneer we deze beschrijving ervaren Gal 3:28 Er is geen Jood of Griek, er is geen band noch vrij, er is geen man of vrouw: want jullie zijn allemaal één in Yeshua haMasshiach. Ef 2:14 Want Hij is onze vrede, die beide één heeft gemaakt en de middelste muur van een scheiding tussen ons heeft afgebroken;
Ef 2:15 Nadat hij de vijandschap in zijn vlees had afgeschaft, zelfs de wet van de geboden verordeningen; om in zichzelf twee nieuwe mensen te maken, en dus vrede te sluiten;
Ef 2:16 En dat hij beide met God verzoent in één lichaam aan het kruis, en daardoor de vijandschap heeft gedood:

Laten we dus aan onze oproep blijven en niet buiten Zijn pad gaan om andere bronnen dan Hij te vragen, met welke ketuba we het eens waren.

Het is met de voorwaarden van Yeshua dat de hereniging tussen de twee Sticks én hun buitenlanders zal plaatsvinden. het gaat niet meer om bloedlijnen, er is maar één zaad waarin we herenigd worden! Gal_3: 16 en 2Tit 2: 8, zie Sterke punten voor “zaad”.

Yeshua Wie is, zal zijn en komen

De profetie van deze belofte begon in Gan Eden toen Adam Chava niet beschermde. Abraham die werd beloofd een abba voor veel naties te zijn, Isaac die een beloofde zoon was van een onvruchtbare vrouw. laten we de lijn van beloften trekken tot vandaag en we zullen zien dat vanwege deze goddelijke profetie, deze Enige Rechterhand van YHVH het plan uitwerkt dat Hij in gedachten heeft vanaf de tijd van ouds.

Wanneer we deze uitnodiging van onze Schepper zien, begrijpen en omarmen, zullen we gezegend worden.

Er is een volgorde zoals je in de Schrift ziet. Eerstgeboren eerst …

Amos 9; 2Ti 2: ​​8; Gal 3: 16; 2 Tit 2: 8; Mal 2:15; Jes 11: 10-16;

Beproef mijn gedachte,

shalom, Hadassah

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s