Het uitbotten van…

 

Van Al McCarn en Pete Rambo kregen we een schrijven onder ogen over een boek die zij beiden uit gaan brengen met de intrigerende titel “Ten Parts in the King” Ook dat boek heeft onze aandacht omdat het onderwerpen uitlegt die te maken hebben met de roeping van beide huizen, beide koninkrijken die één koninkrijk gaan worden.

https://tenpartsintheking.com/2017/10/10/pictured-in-a-parable/#more-112

Met alle initiatieven wereldwijd zien we iets uitbotten wat voorheen verborgen was.

Wat zeggen u deze volgende woorden van Hanoch Young? “I have always been astounded at the phenomenon of how people, who are convinced they have no link to Israel or to it’s people, wind up coming here – often not knowing how they ‘chose’ or ‘decided’ to come to Israel in the first place. It’s because it wasn’t them that made that choice or decision. They received a Divine invitation to come to His Land, to begin experiencing what He had in mind for them…..”
http://goodreportfromtheland.blogspot.nl/2017/09/who-are-watchmen-on-walls-of-jerusalem.html

Terwijl ik nu schrijf komen de woorden van een psalm in oude berijming naar boven “Wij zien het maar doorgronden t niet” die onberijmd in Psalm 118: 23 staan ” Dit is van YHVH geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.”

Het is door Yeshua dat wij dit mochten ontdekken en het is door Hem dat dit werk volbracht wordt door YHVH Zelf getuige de woorden in  Ezechiël 37:19  “Zo spreek tot hen: Alzo zegt Elohim YHVH : Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.”

Elk blijk wat in Zijn wil wordt gedaan zal door Hem gesteund worden. Dat is een vaste hoop en een zeker weten.

Am Israel Chai

Translation in English:

 

From   Al McCarn and Pete Rambo we received a letter about a book that they both will publish with the intriguing title “Ten Parts in the King” This book also has our attention because it explains subjects that have to do with the calling of both houses, both kingdoms that will become one kingdom.

https://tenpartsintheking.com/2017/10/10/pictured-in-a-parable/#more-112

With all initiatives worldwide we see something that was previously hidden.

What do you say these following words from Hanoch Young?

“I have always been astounded at the phenomenon of people, who are convinced they have no link to Israel or to people, do not know what they are like or decided to come to Israel. first place. It’s because it was not them that made that choice or decision. They received a Divine invitation to come to His Country, to begin experiencing what He had in mind for them … .. ”
http://goodreportfromtheland.blogspot.nl/2017/09/who-are-watchmen-on-walls-of-jerusalem.html

As I write now, the words of a psalm come up in mij thoughts “We can not fathom it” words original written in Scriptures as Psalm 118: 23 “This is from YHVH, and it is wonderful in our eyes.”

It is through Yeshua that we were allowed to discover this and it is through Him that this work is accomplished by YHVH Himself witnessed the words in Ezekiel 37:19 “Thus saith unto them, Thus saith Elohim YHVH: Behold, I will take the wood of Joseph, that in Ephraim’s hand was, and of the tribes of Israel, his companions, take, and I will bring them with him to the wood of Judah, and make them one wood; and they will become one in My hand. “

Every evidence that is done in His will will be supported by Him. That is a firm hope and a certain knowledge.

Am Israel Chai

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s