Kom terug, keer terug oh Israel

Deze week was ik op weg naar een lieve vriendin en hoorde mijzelf op een gegeven moment een melodie neuriën en begon ernaar te luisteren, want de woorden lagen in een verre herinnering.

Nog es en nog es neuriede ik zachtjes de melodie, tot ik de woorden herkende:

“Come back, come oh Israel to your Elohim YHVH”. Zo vertaalde ik al automatisch de woorden Lord en God.

Terwijl ik nadacht over de woorden én de melodie, bedacht ik me dat het zo paste bij het nog niet herstelde gehele huis van Israel en stemde ermee in. Van het lied kwam een “gesprek” onderweg.

Gisteren zag ik een lieve zus uit Finland iets plaatsen waarin dezelfde woorden stonden en ik herinnerde mij het lied in de auto onderweg ter hoogte van de Planken Wambuis en deelde het haar.

Zij schreef op haar beurt dat deze woorden het gebed waren deze week voor het herstel van het gehele huis van Israel:

Shabat Shuva – ′′ Breng Israël terug naar je God van JHVH, want je bent gestruikeld over je misdaden. Neem woorden mee en keer terug naar JHVH. Zeg hem: Vergeef alle misdaden, breng ons naar uw genade, en we zullen de vruchten van onze lippen offeren.” Hos. 14:2-3
 
Hos 14:2  Bekeer u, o Israel! tot den HEERE, uw God, toe; want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. 
Hos 14:3  Neem deze woorden met u, en bekeer u tot den HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. 
 
 
 

Langzaam begon het tot mij door te dringen dat de Geest het mij te binnen bracht en dat ik daarom de woorden niet direct herinnerde. Hij wilde mij en ik geloof alle anderen die zich uitstrekken naar Zijn beloften voor het gehele huis Israel, in herinnering brengen dat wij voorbede mogen doen. Hem nederig aan Zijn beloften herinneren in deze tijd tussen Yom Teruah en Yom haKippurim en dat Hij er iets mee wil doen… Zijn woorden zullen immers niet ledig weerkeren?

Isa 55:8  Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt YHVH/de HEERE. 
Isa 55:9  Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten. 
Isa 55:10  Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; 
Isa 55:11  Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende. 
Isa 55:12  Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. 
Isa 55:13  Voor een doorn zal een denneboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan; en het zal YHVHwezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. 

Groot en genadig is Hij.Getrouw aan Zijn Woord. Hij gaat het voleinden.

Eer wij roepen antwoordt Hij…

Hij zal het Zijn knechten de profeten in herinnering brengen.

Amo_3:7  Gewisselijk, Meester YHVH/ de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

Joh 14:   Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 

Hoe bijzonder!

Hij is opgestaan, Hij leeft!

 

Een gedachte over “Kom terug, keer terug oh Israel

  1. Ik moet hierbij denken aan de woorden van Nehemia, juistcin deze periode naar Yom haKippurim

    Nehemia 1

    5 Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. 6 Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. 7 Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. 8 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. 9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s