De reden dat ik dit onderwerp vrijmoedig opwerp is, omdat het ook mijn verantwoording is en ik er met ontferming regelmatig aan herinnerd word. Tevens omdat ik deel uitmaak van de mensenkinderen die YHVH willen dienen met wat in hen is. Kinderen gaan mij aan het hart, ook zij die niet bij mij geboren zijn. Hun geestelijk welzijn is in die zin aan ons toevertrouwd dat wij hen de weg naar Yeshua wijzen. Wanneer zij er eenvoudig toe komen om Hem in hun hart uit te nodigen, ontvangen zij de weerbaarheid om al het grillige, onzekere om hen heen samen met Zijn Geest te doorzien en toch de vrede te bewaren in de zo aan verandering onderhevige maatschappij, maar ook in de onzekerheid van de gelovigen om hen heen. Ja zelfs ook die van ons als hun ouders…

Psalm 127:3 Kinderen zijn het erfdeel van YHVH. Erfdeel is in het hebreeuws:
נַחֲלָה
nachălâh
nakh-al-aw’
From H5157 (in its usual sense); properly something inherited, that is, (abstractly) occupancy, or (concretely) an heirloom; generally an estate, patrimony or portion: – heritage, to inherit, inheritance, possession.

Er groeit een generatie op die hun ouders hebben zien switchen van kerk naar kerk, geloofsinzichten, die van een zekere veiligheid naar het omslagpunt zondag/ shabbat leidde en van daaruit vaak een zoeken naar zowel een groep/gemeente werd…Kinderen hebben dat veelal niet begrepen, omdat het hen veelal niet praktisch werd uitgelegd.
Als ik zo es mijn oren te luisteren  heb gelegd, verbinden kinderen geloof met deze zoektocht die hen weinig houvast bood.

Een triest voorbeeld kan ik geven. Enkele jaren geleden sprak ik een jonge vrouw uit de Verenigde Staten in Israel net in de twintig. Zij vertelde mij dat zij als enige uit haar familie, waar zij nog bij woonde, Yeshua had aangenomen in haar hart en leven. Zij stond daarin best eenzaam. In haar zoektocht naar anderen, ontmoette zij een groep jonge mensen, die tot haar verdriet, juist het geloof verlieten omdat hun ouders van groep naar groep wisselden zonder het hun kinderen uit te leggen waarom zij dat deden en dat wat zij deden niet het geloof zelf was, maar hun eigen zoektocht. De jonge vrouw vertelde mij dat zij geprobeerd heeft om de jongelui uit te leggen, dat geloof in Yeshua iets heel anders is dan wat zij met hun ouders meemaakten, maar het was al te laat… De jonge vrouw heeft de groep moeten loslaten. Later is zij gelukkig getrouwd met de liefde van haar leven. Samen dienen zij YHVH.

Er is dus een waarschuwing aan verbonden als wij niet uitleggen en transparant zijn naar onze kinderen! Dat beperkt zich niet tot de Verenigde Staten…

Dan komen we bij de vraag of de kinderen beseffen, zich bewust zijn, wat geloof ten diepste is…

Hebben wij als ouders, die eens ” ja” hebben gezegd op Yeshua’s aanbod om Hem uit te nodigen, te aanvaarden in ons leven, onze kinderen uitgelegd dat die noodzaak allereerst en allerbelangrijkst is?

Dat wij eenvoudig “ja” kunnen zeggen op Zijn vraag om in ons leven te komen om Zijn kind te worden en pas dan naar Zijn leefregels te kunnen en willen leven?

Hebben wij onze kinderen uitgelegd dat shabbat vieren, geen varkensvlees willen eten, niet op shabbat naar de winkel gaan of niet op shabbat aan betaalde sport meedoen/ volgen, gevolgen zijn van het geloof dat wij kinderen zijn geworden van YHVH door Yeshua?

Hebben wij onze kinderen uitgelegd dat zolang zij die keuze niet doen en wel meegaan met ouders, onze kinderen weliswaar geheiligd zijn, maar niet geréd?

Zijn wij als ouders ervan bewust dat wij het onze kinderen onthouden kinderen van YHVH te worden, wanneer het ons geen noodzaak wordt om het hen met eigen ervaring geïllusteerd, uit te leggen, dat er twee uitkomsten zijn, te weten wel of niet deelnemen aan het komende Koninkrijk?

Zijn wij ons als ouders bewust van onze passiviteit als wij het hen zelf laten uitzoeken, zoals de tijdgeest vandaag de dag huis houdt, door elk mens zelf maar te laten kiezen?

Zijn wij het ons als ouders bewust dat wij onze kinderen voor moeten houden dat veel van wat zij op school,mobiel en maatschappij meekrijgen, per definitie overwegend de wereldse dingen inprent, die gevolgen hebben en muren opwerpt om de geloofskeuze te vertragen?

Zijn wij het ons als ouders bewust, dat wij onze kinderen,die YHVH’s erfdeel zijn, te leen hebben gekregen om hen op te voeden in het ontzag voor YHVH in het geloof?

Wat leren wij als ouders onze kinderen of wat onthouden wij hen?

YHVH zal ons rekenschap vragen, want Hij houdt ons verantwoordelijk voor Zijn erfdeel.

Shema Yisraël, YHVH Elohenu, YHVH echad:
Deut 6: 4  Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!

 5  Zo zult gij YHVH/den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.

 6  En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.

 7  En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.

Matth 28:14  Maar Yeshua, ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.

Mark 10: 15  Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.

 16  En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

 18  En Yeshua, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

 19  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende ….

 20  (28:19) lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (28:20) En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. 

Mark 16: 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

 16  Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

Eenvoudig vragen volstaat om Yeshua te vragen om Verlosser te worden van hen. De doop door onderdompeling is een daad die volgt op dit gebed. In de bijbel lezen we dat daar geen tijden van veel praten overheen gingen.

Act 2:36  Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Meester/Heere en Gezalfde/Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Yeshua, Dien gij gekruist hebt. 
Act 2:37  En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 
Act 2:38  En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van yeshua de Gezalfde/Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
Act 2:39  Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er YHVH, onze Elohim, toe roepen zal. 

Een punt van aandacht:

Ecc_11:9  Verblijd u, o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten, en in de aanschouwingen uwer ogen; maar weet, dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht.
Ecc_12:1  En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

Het doen van Shema gaat vooraf aan luisteren. Voorbede zal bewerkstelligen dat YHVH de weg zal banen.

Doel van mijn vrijmoedigheid is bewust te worden waar wij als ouders verantwoordelijk voor zijn. Prediker 12 vers 1 is ook een reminder voor ons. We kunnen er niet te vroeg mee beginnen.

Abba YHVH is bezig een volk te verzamelen bestaande uit families. Er is werk aan de winkel….

Beproef mijn woorden!

@Hadassah

NB Betekenis afbeelding: allen trokken zij op..mannen,vrouwen, kinderen en al hun vee, bezittingen om YHVH te dienen op hun levensweg richting het land van belofte.

 

Een gedachte over “Toldot

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s