Jesaja en Kajafas spreken

Een nieuw bericht van Ephraim en Rimona Frank:

We hebben zojuist de 75e Onafhankelijkheidsdag van Israël gevierd. Op die dag wordt Psalm 107 voorgelezen, met zijn vele passende en men zou zelfs kunnen zeggen, profetische beschrijvingen van wat op niet minder dan wonderbaarlijke wijze is vervuld bij de oprichting van de staat en in de loop van de afgelopen 75 jaar van zijn bestaan.

Hier zijn een paar van die fragmenten uit Psalm 107: “Dank YHVH, want hij is goed, en zijn loyale liefde duurt voort! Laat degenen die door YHVH zijn verlost, spreken, degenen die hij heeft verlost uit de macht van de vijand, en verzameld uit vreemde landen, van oost en west, van noord en zuiden” (v. 1-3). “Ze riepen tot YHVH in hun benauwdheid; Hij verloste hen uit hun moeilijkheden. Hij kalmeerde de storm en de golven werden stil” (v. 28-29). “…en hij leidde hen naar de haven waar ze naar verlangden. Laat ze YHVH bedanken voor zijn trouwe liefde en voor de verbazingwekkende dingen die Hij voor zijn volk heeft gedaan!” (vers 30-31). “Wat zijn volk betreft, hij veranderde een woestijn in een plas water en een droog land in waterbronnen. Hij liet de hongerigen zich daar vestigen, en zij stichtten een stad om in te wonen. Zij bewerkten akkers en plantten wijngaarden, die bracht een vruchtbare oogst voort. Hij zegende hen zodat ze zeer talrijk werden. Hij stond niet toe dat hun vee in aantal afnam” (v. 35-38).

En hier is nog een citaat, dit keer uit Jesaja:

“Laat de woestijn en het droge gebied gelukkig zijn; laat de wildernis zich verheugen en bloeien als een lelie! Laat het rijkelijk bloeien; laat het zich verheugen en jubelen van verrukking! Het heeft de grootsheid van Libanon gekregen, de pracht van Carmel en Sharon” (Jesaja 35:1-2). Met een paar aanpassingen aan deze tekst kan ook worden verklaard dat het een hedendaagse vervulling heeft. Als men echter de rest van dit hoofdstuk aandachtig leest (slechts 10 verzen), moet gezegd worden dat we nog een weg te gaan hebben voordat de prachtige voorspellingen werkelijkheid worden. Ja, “water stroomt in de woestijn, stromen in de wildernis. De droge grond is een plas water geworden, de uitgedroogde grond waterbronnen” (Jesaja 35:6-7 cursivering geeft mijn tijdsveranderingen aan). Opnieuw hebben deze verklaringen van de profeet enige vervulling gehad.

Als men echter de vorige en volgende verzen leest, is het niet opvallend, dat veel van wat daar wordt gezegd nog werkelijkheid moet worden.

Dit geldt in het bijzonder voor het volgende: “Er zal een doorgaande weg zijn – het zal de Weg van Heiligheid worden genoemd. De onreine zal er niet over reizen; verlost van slavernij zullen erop reizen, degenen die YHVH heeft vrijgekocht, zullen langs die weg terugkeren. Ze zullen Sion binnengaan met een vreugdekreet. Oneindige vreugde zal hen bekronen, geluk en vreugde zullen hen overweldigen; verdriet en lijden zullen verdwijnen” (Jesaja 35: 8-10).

De georganiseerde terugkeer naar Zion (de zionistische beweging) begon decennia voor de oprichting van de staat, aan het einde van de 19e eeuw, en is sindsdien doorgegaan, met wisselende eb en vloed. Maar er is zeker geen “weg van heiligheid” geweest die “niet bewandeld werd of wordt door de onreinen”, en evenmin zijn er tot nu toe massale immigratiegolven geweest van de “bevrijden/verloste” en “vrijgekochten”, of de verdwijning van verdriet en lijden.

Ondanks het feit dat miljoenen Joodse mensen al Aliyah (immigratie) naar Israël hebben gemaakt, en er wordt verwacht dat er nog meer in groten getale zullen komen uit die plaatsen die tot nu toe relatief weinig immigranten hebben opgeleverd, laten we ons afvragen: “Wat en wie is waar de profeet naar verwijst wanneer hij een hoofdweg van heiligheid beschrijft en de verlosten en vrijgekochten die met vreugde en geluk naar Sion komen? Zullen het de Joden zijn die nog steeds “op hun droesem zitten” en op een dag misschien gedwongen zullen worden om te komen Eretz Yisrael? Onder zulke omstandigheden zal er niet zo’n grote vreugde en geluk zijn…

Of zijn dit (die Jesaja beschrijft in hoofdstuk 35), misschien degenen waarnaar wordt verwezen in Johannes hoofdstuk 11? Na de dramatische opwekking van Lazarus uit de dood op de 4e dag na het overlijden van deze man, staat er dat “velen van de mensen die met Maria waren meegekomen en hadden gezien wat Jesjoea deed, in hem geloofden” (Johannes 11:45 ).

Dit vormde natuurlijk een bedreiging voor het gezag en de controle van “de hogepriesters en de Farizeeën [die] het concilie (Sanhedrin) bij elkaar riepen en zeiden: ‘Wat zijn we aan het doen? Want deze man verricht vele wonderbaarlijke tekenen. Als we hem toestaan om op deze manier door te gaan, zal iedereen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze Tempel en onze natie wegnemen.’ Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei: “Je weet helemaal niets! Je beseft niet dat het beter voor je is om één man te laten sterven voor het volk dan dat het hele volk omkomt.” (Nu zei hij dit niet uit zichzelf, maar omdat hij dat jaar hogepriester was, profeteerde hij dat Yeshua zou sterven voor de Joodse natie, en niet alleen voor de Joodse natie, maar om de kinderen van Elohim die verstrooid zijn.)” (Johannes 11:47-52 benadrukt toegevoegd).

Wacht… stond de (Joodse/Judese) natie waarover in dit fragment wordt gesproken niet op het punt om tweeduizend jaar in ballingschap te gaan? Dus hoe kon Yeshua’s dood nuttig worden om deze mensen “één te maken met de kinderen van Elohim die verstrooid zijn”, dat wil zeggen, als het Joodse volk op het punt stond hun huis te verliezen? En wie waren in die tijd “de kinderen van Elohim die verstrooid waren/zijn”? Bovendien, hoe is dit verbonden met de hierboven aangehaalde profetie van Jesaja?

Is er een geheimenis dat hier wordt gepresenteerd, dat ergens op de weg zal worden ontrafeld en onthuld (de “weg van heiligheid”)? Is er een volk dat verstrooid is (en daarom vanuit nationaal oogpunt dood in een graf ligt), maar dat op een gegeven moment, wanneer het is verlost en vrijgekocht, nationaal zal worden opgewekt door Hij die het Leven is, in grote vreugde zal worden geleid op en langs de weg naar het land van hun voorouders? Op zo’n moment zullen “de mensen” waar Kajafas over sprak, erkennen dat Yeshua inderdaad is gestorven “voor de ene natie” (voor hen), terwijl de “kinderen van Elohim” (zie Hosea 1:10) zullen worden verzameld in een. “Dan zullen het volk van Juda en het volk van Israël worden verzameld. Zij zullen voor zichzelf één leider aanwijzen en het land zal bloeien. Zeker, de dag van Jizreël zal groot zijn!” (Hosea 1:11 – 2:1).

Wordt het volgende gesproken over “Yeshua [die] niet langer in het openbaar onder de Judeeërs rondging, maar vandaar wegging naar het gebied nabij de woestijn, naar een stad genaamd Efraïm, en daar verbleef met zijn discipelen” (Johannes 11:54 ) nog steeds waar vandaag?

Of is Hij ook begonnen te verschijnen in het kamp van Juda, om alles te vervullen wat door de monden van de profeten van weleer is gesproken? (zie Handelingen 3:21).

https://etzbneyosef.blogspot.com/2023/04/isaiah-and-caiaphas-speak.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s