Omwille van allerlei ontwikkelingen, kwam dit schrijven tot stand. En hoewel in een andere trant, ook zéker bemoedigend bedoeld! Het Efraïmbegrip blijkt tweeërlei bronnen te hebben. Enerzijds vanuit openbaring door Zijn Ruach haKodesh inzake het geschreven Woord van YHVH en anderzijds kennis van mensen. Vanwege onkunde of het niet weten te onderscheiden van deze twee kanten, wil ik delen wat het Woord van YHVH erover spreekt.

Hosea 2:13  Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.
Hos 2:14  En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als ten dage, toen zij optoog uit Egypteland. 

Waarom lokt Hij haar in de wildernis en het dal van Achor,wat haar tot een deur der hoop wordt?

Zij heeft andere idolen nagelopen en geestelijk overspel gepleegd door haar Man en Maker te verwaarlozen in de zin van Hem niet als Raadsman te verkiezen,maar juist zelf haar eigen raadslieden te preferen. Het is ernstig wat er in de brief van Hosea staat:

Hos 2:7  Zij bekent toch niet, dat Ik haar het koren, en den most, en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot den Baal gebruikt hebben. 

Hos 2:5  Daarom, ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen, en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. 

Hos 2:4  Want hunlieder moeder hoereert, die henlieden ontvangen heeft, handelt schandelijk; want zij zegt: Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. 

De doornen en de heiningmuur beletten haar door te blijven gaan. Als wij eens naar de omstandigheden heden ten dage kijken? Niemand kan maar iets doen als Hij het niet toelaat om Zijn plan te verwezenlijken… en wat geeft vers 6 aan van datzelfde hoofdstuk? Zij zal niet vinden wat zij zoekt en dan komt daar de gedachte om terug te gaan naar haar vorige Man, omdat Die haar beter lijkt dan degenen die ze tot dan nagelopen heeft! In Vaders oneindige liefde om te redden, staat Hij consequenties toe om ons stil te gaan zetten.

Hos 2:6  En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen; en zij zal hen zoeken, maar niet vinden; dan zal zij zeggen: Ik zal henengaan, en keren weder tot mijn vorigen Man, want toen was mij beter dan nu. 

Er staat ons nog wat te wachten. Onze Maker en Man doet méér:

Hos 2:8  Daarom zal Ik wederkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn gezetten tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. 
Hos 2:9  En nu zal Ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen; en niemand zal haar uit Mijn hand verlossen. 

Naast Zijn koren, Zijn most, Zijn wol en Zijn vlas zal ook haar eigen gecreëerde vrolijkheid ophouden, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar shabbatten, ja….ál haar gezette hoogtijden!

Hos 2:10  En Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. 
Hos 2:11  En Ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgeboom, waarvan zij zegt: Deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben; maar Ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. 
Hos 2:12  En Ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versierd met haar voorhoofdsiersel, en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft Mij vergeten, spreekt YHVH/ de HEERE. 

Terug willen naar YHVH omdat haar idolen niet geven wat zij wil, is niet de motivatie om een zuivere keuze te maken voor YHVH, daarom haalt Hij alles weg en zal haar ter verantwoording roepen!

Iedereen die zegt Hem te willen dienen, ondergaat deze beproeving. Niet hier en daar een persoon, neen, het collectief, het volkje Israel, de twee huizen tesamen, zie ondermeer Jeremia 3:18 en Romeinen 9 tm 11. Collectief? Volkje? Hebben we uit het oog verloren dat Hij één volk op het Oog heeft, dat Zijn Naam belijdt? We gaan het leren vanuit Hem.

Maar vooraf daaraan zijn er die doornen en die omheinde muur…                             Hebben wij al niet eerder mensen uit ons midden af zien haken? Hoe zal dat zijn in de komende tijd?

Door Yeshua, alleen door Hem is het mogelijk,dat Hij ons in de wildernis lokt en ons dáár voorhoudt wat wij hebben gedaan. Daar zullen wij een collectieve reiniging ondergaan.

We zien vandaag de dag een dwalende verwarring opkomen, dat niemand overslaat. Men wordt overspoeld met onderwerpen die geen persoonlijke heiliging inhouden maar het vergroten van feitelijke kennis en daarin gaat men heel ver. Eigenlijk is de tijd al over om alles gedetailleerd uit te leggen, daarom is aanstippen voldoende.     Wees erop bedacht dat het over van alles gaat en uit diverse hoeken overwaait. Chaos! Van YHVH weten we dat Zijn Woord ook niets overslaat,maar dat is Licht en resulteert in vrede:                                                                                                 

Heb 4:11  Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle
Heb 4:12  Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. 
Heb 4:13  En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben. 

Het is de keuze om YHVH’s raad te verkiezen bóven elke andere raad, die de zo noodzakelijke geestelijke onderscheiding vrijzet als hulp om het zuivere pad (Jer 6:16) te wandelen. De Geest der Waarheid zal ons dan bij elke stap of ondernemen voorhouden wat zuiver is.

En opnieuw sprak U tot mijn hart (vers 13 en 14)…Alleen van alle menselijke leringen ontdaan en alleen het oog en hart op Hem gericht, maakt dat de weg vrij is om Hem opnieuw te horen spraken, net als in de dagen vanouds!

Is het dal van Achor symbolisch bedoeld? Het boek Daniël hoofdstuk 11 en Isa_16:3  geven iets te kennen wat nog gaat komen: Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw op het midden van den middag, gelijk van den nacht; verbergt de verdrevenen, en meldt den omzwervende niet. Isa 16:4  Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab! wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht des verstoorders; want de onderdrukker heeft een einde, de verstoring is te niet geworden, de vertreders zijn van de aarde verdaan.
Isa 16:5  Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op denzelven zal bestendig een zitten in de tent van David, een, die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid. 

Er is een profetie over de verlossing uit het land van het noorden en uit al de landen, waarheen Hij de nazaten van de kinderen Israels gedreven heeft en zal hen terugbrengen!

Jer 16:14  Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd worden: Zo waarachtig als YHVH leeft, Die de kinderen Israels uit Egypteland heeft opgevoerd! 
Jer 16:15  Maar: Zo waarachtig als YHVH leeft, Die de kinderen Israels heeft opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarhenen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb. 

Wanneer onze ogen dáárvoor opengaan, zien wij dat niets aan Zijn Oog ontsnapt. Zoals Hij de kinderen Israels uit het land Egypte uitleidde, zo zal Hij dat opnieuw doen uit de vier winden der aarde!

Er zijn er al die op weg gegaan zijn en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen. Uit de profetiën in Zijn Woord lezen we dat wij het van YHVH moeten verwachten, want Hij alleen weet het juiste tijdstip.

Jas_4:7  Zo onderwerpt u dan aan Elohim; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

Joh 14:15-31 uitgenomen vers 26 : Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 

Beproef mijn woorden!

@Hadassah.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s