en afdalen naar de verborgen schatten in het plan van YHVH geen middelmatigheid, maar een zuivere oprechte belangstelling en dat vraagt inzet. 

We vernemen veel meer dan tevoren dat mensen die teruggaan naar shabbat en bijbelse feesten zich op een gegeven moment gaan afvragen wie zijn zijn, Voorheen was men er zo te hoiren wel uit. Men houdt van Israel als land, staan sympathiek tegenover Juda, bezoekt het land graag en voelt zich toegevoegd. Noemt zich gelovig uit de heidenen of messiaans en toch is er een kentering…

Maar bij zoveel volkomen nieuwe zaken, is het nog wel een zoektocht van wat dan wel, of wat dan méér of anders dan wel of méér.

Het vraagt volhardend onderzoek en nu er sinds 2008 al wel veel info, ook in het Nederlands is, wie deze mensen zijn uit de volkeren, die de shabbat en bijbelse feesten vanuit een innerlijke overtuiging zijn gaan doen, is het toch een minderheid die er zijn of haar tanden inzet om schriftuurlijk gegrond te weten wil komen of zij alleen maar aangeduid worden met titels, of dat er toch een identiteit aan vastzit met een roeping.

Deze mensen krijgen inzicht dat het niet bij die identiteit blijft, maar dat de roeping opgepakt moet worden. Oppakken is een aktieve houding. Zelfbewust ook en volhardend.

Het goede nieuws is dat het Vaders Hart is Die vol verlangen uitziet naar hen die opgestaan zijn en dit goede nieuws onderbouwd kunnen vertellen, delen, zaaien in een houding van een vriend. Daarnaast is het Vaders verlangen dat zij die het weten tot elkaar naderen en samen optrekken.

Na het ontwaken wie wij zijn, is de volgende stap noodzakelijk, namelijk een netwerk vormen, zodat een draagvlak ontstaat, die velen kan ondersteunen in dit proces.

Er zijn een paar voorwaarden en op de reis ondervinden we al vele ervaringen, waarbij wij keuzes moeten maken.

  • Conformeren we met de meerderheid om bij het oude te blijven of durven we het aan om uit te stappen? Geven we toe aan de passiviteit die vele gelovigen verkiezen boven betrokkenheid om mensen van het komende Koninkrijk te vertellen? Zwijgen we als we sluimerende onzuivere gist zien waar het hele deeg mee beïnvloed wordt of durven we omwille van de lammetjes te waarschuwen?

Het is een nieuw deel van de wandeling, Abba YHVH geeft hen die willen, de toerusting, die nodig is voor het volgende traject. Wees niet verbaasd wanneer vriendschappen zo ook aan verandering onderhevig kunnen zijn, wanneer we in plaats van de tred vertragen dezelfde snelheid houden.

Het gaat om de eer van de Schepper Die het plan bekendmaakte en het komende Koninkrijk is daar een vast onderdeel in.

Heb 12:1  Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
Heb 12:2  Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Yeshua, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van Elohim/God. 

Heb 12:3  Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. 
Heb 12:4  Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde; 
Heb 12:5  En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; 
Heb 12:6  Want dien YHVH liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt. 
Heb 12:7  Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) 
Heb 12:8  Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. 
Heb 12:9  Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven? 
Heb 12:10  Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden. 
Heb 12:11  En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn. 
Heb 12:12  Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieen; 
Heb 12:13  En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, maar dat het veelmeer genezen worde. 
Heb 12:14  Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand YHVH/den Heere zien zal; 
Heb 12:15  Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Elohims; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden. 
Heb 12:16  Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. 
Heb 12:17  Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beerven, verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. 

Abba YHVH heeft één volk op het oog.Het volk van YHVH zal Hem erkennen, Hem dienen volgens Zijn inzettingen en Zijn gezette tijden, als shabbat en bijbelse feesten. Zij zullen Yeshua erkennen Die hen verlost heeft waardoor zij in staat zijn om dit te kunnen volbrengen.

Liedwoorden die in gedachten kwamen: Yah is getrouw Zijn plannen falen niet. Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen, Die ’t heden kent, de toekomst overziet,Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen.En ’t werk de eeuwen, dat Zijn Geest omspant,Volvoert Zijn hand.

@Hadassah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s