Afgelopen weken zijn wij op verschillende lokaties geweest en hebben daar gelijkgestemden ontmoet met wie het goed toeven was.

En dat mag doorgegeven worden!

Omwille van de privacy noemen we alleen de regio’s, het motief en onderwerp van gesprek zijn het die aangeven dat we mogen spreken van uitbreiding in een dieper verstaan van Vaders plan met Zijn familie.

Het vraagt een paar zaken om van diepere verbondenheid te spreken in het geloof en dat zijn:

 • investering in tijd en persoon
 • vasthouden aan wat ons tot dusver geopenbaard is door Zijn Geest uit Zijn Woord
 • familie opstelling
 • respect en ruimte voor elkaars wandel
 • verlangen naar meer ontdekken van YHVH en de komende Koning
 • wat bijbelse identiteit betekent
 • in familie setting oefenen in dicipelschap_

Terugzien op hoe Abba YHVH Zijn plan in ons leven gestalte wilde geven, stemt tot verwondering en dankbaarheid, want met zijn Hulp zijn we trouw gebleven aan het familieconcept. Waakzaam blijven dat het een familiegebeuren blijft. Daarom gebruiken wij vaak andere termen, om mensen die het eens mee willen maken niet de verwachting geven dat het de gangbare opstelling heeft van dienst voor ouders, kinderen en tieners. En mocht het uitgroeien dan zal het vanzelf gaan delen en dát is juist de bedoeling. Zo is het voor ons gaan gelden toen Abba YHVH in het begin ingaf dat het voor ons van huis tot huis mocht gaan. We zijn erin gevormd en het heeft onze prioriteit alhoewel we elders in een andere opstelling niet schuwen, maar dan heeft het een speciale reden.

Wanneer een kind van een genodigde families aan een vader van een andere genodigde familie vraagt of hij in het huis van de gastvrouw/heer woont, geeft het aan dat het kind aanvoelt dat er een thuisgevoel is ontstaan.

Afgelopen shabbat waren we op lokatie in Overijssel. Samenwerking met vriendin en zus S, die de ruimte beschikbaar stelde en wij voor een ander deel zorg droegen, bracht de gedachte tot een plan en uitvoering.

Er waren christenen, die vriendin S. kende en die vragen hadden over de shabbat, het waarom en hoe. We zijn door het geloof in Yeshua/Jezus fsmilie van elkaar. Hij bindt ons samen. Toen ik opperde dat we er best met elkaar op een shabbat over konden gaan praten, leek dat haar een goed plan. Zij nodigde de mensen uit die vragen hadden en wij gaven het door aan “onze” kant. De opkomst was zo bemoedigend!

We begonnen samen met lunch en vloeiend daarin over kwam het onderwerp ter sprake. In de weken vooraf aan deze shabbat had ik een opzetje (1) gemaakt dat aangevuld werd door een zus en tijdens het over en weer delen, gaven enkele anderen waardevolle andere tekstverwijzingen door.

Na het doorlezen met elkaar over het Woord, vertelden enkelen hoe zij de shabbat hadden ontdekt en waarom zij deze zijn gaan vieren, want shabbat is een viering. Een feest. De rust voor het lichaam,ziel en geest. Een rust voor het gezin en een gelegenheid om elkaar te ontmoeten op de dag die geheiligd is en apart gezet.

Daarna was er lekkers en ontspanning. Er was genoeg speelgoed voor de kleinere kinderen. Opmerkelijk dat het voor niemand een belemmering en verstoring was, dat alle kinderen er gewoon bijbleven. Een zegen!

Voor het avondeten gingen enkele gezinnen op huis aan en anderen bleven. Zo tegen negen uur sávonds ging iedereen op huis aan.

Al met al een kostbare gelegenheid gehad die met aller instemming, zo YHVH wil, weleens herhaald kan worden.

Alle eer aan YHVH, Die ons redde door Yeshua, zodat wij de mogelijkheid krijgen dicipelen van Hem te kunnen worden met Zijn hulp en bijstand om vaders en moeders in Zijn Israel te worden.

1.Opzet:

Waarom shabbat en hoe shabbat in te vullen?
met bijdragen van hen die al een poosje op weg zijn.
Vooraf een stukje lezen en daarna ervaringen delen.

Inleiding:

Kinderen Israels waaronder stam Juda
Exo 12:37  Alzo reisden de kinderen Israels uit van Rameses naar Sukkoth, omtrent zeshonderd duizend te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens. 

Vreemd volk trok mee en zeiden ook Amen op de tien woorden bij de berg.
Exo 12:38  En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen, en runderen, gans veel vee. 
Exo 20:8  Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
Exo 20:9  Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
Exo 20:10  Maar de zevende dag is de sabbat des YHVH/HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
Exo 20:11  Want in zes dagen heeft YHVH/de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
Jesaja 56: 1-8 waaronder: vers 6 en 7 
6  En de vreemden, die zich tot YHVH/ den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des YHVH’s/ HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;
 7  Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

Al het volk zei Amen en bevestigde het verbond.
Exo 24:1  Daarna zeide Hij tot Mozes: Klim op tot den HEERE, gij en Aaron, Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel; en buigt u neder van verre!
Exo 24:2  En dat Mozes alleen zich nadere tot den HEERE, maar dat zij niet naderen; en het volk klimme ook niet op met hem.
Exo 24:3  Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden YHVH/des HEEREN, en al de rechten, toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. 
Exo_31:13  Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik YHVH/de HEERE ben, Die u heilige.
Exo_31:17  Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl YHVH/de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

Belofte na afgeweken zijn: weder
Deuteronomium 30
Deu 30:1  Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u YHVH/de HEERE, uw God, gedreven heeft;
Deu 30:2  En gij zult u bekeren tot YHVH/den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
Deu 30:3  En YHVH/de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. 

Niet afgedaan
Mat 5:17  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
Mat 5:18  Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
Mat 5:19  Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 
Mat 15:24  Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.

Voor iedereen
Joh_3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Mar 2:27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
Mar 2:28  Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.

Geloof én werken: Shema
Joh 5:17 17  En Yeshua/Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.
Jas_2:17  Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.
Jas_2:18  Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
Jas_2:20  Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
Jas_2:22  Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken?
Jas_2:24  Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof?
Jas_2:26  Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
@Samen.

4 gedachtes over “Van huis tot huis familie worden

 1. Shalom Hadassah

  Ik lees dat jullie een bijeenkomst hadden in Overijssel over de Shabbat
  Was dat in de buurt van Markelo?
  Wij wonen in Markelo en zoeken natuurlijk geloofsgenoten om de Shabbat mee te vieren.
  Ik ken hier alleen een gezin in Almelo of Hengelo. Ontmoet bij de Sameach Family
  Ben benieuwd naar je reactie
  Fijn trouwens dat je e e a mocht delen met geinteresseerden
  Shalom en groeten aan Kees

  Geliked door 1 persoon

  1. Shalom André, ik weet niet of het in de buurt van Markelo was, wel in de buurt van Hardenberg. Het lijkt elke keer weer dat we wat verspreid van elkaar wonen en misschien is dat wel voor een reden die wij nog niet helemaal zien. Oh fijn dat jullie iig een gezin kennen in jullie buurt.
   Het was inderdaad fijn dat we het onderwerp met elkaar hadden voorbereid, zodat het een samengebeuren werd. Ik wil je zeker op de hoogte houden als het er weer es van komt en plek is. Hartelijk dank voor het meeleven en groeten aan je vrouw,
   Hadassah.

   Like

  2. Shalom Andre,
   Ik lees je bericht vandaag en wil aangeven dat wij, Haiko en Irma uit Enschede ook graag in contact willen komen met mensen uit onze omgeving. Wij zijn ook bij Sameach Family geweest met de Sjavoe’ot vieren in 2022. Misschien kunnen we ook in contact komen met het gezin uit Hengelo of Almelo?
   Groeten Irma

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s