Onlangs hadden we een Picknick BYH in Doorn en daar spraken we af om snel weer een afspraak te maken en dat was afgelopen weekend op honk.

Aan de hand van het het Woord, de bijbel, bespraken we afgelopen weekend het geboorterecht Israël.

Een term die door allerlei leringen en de invulling van mensen en bedekking daarvan moeilijk opgepakt wordt.

We hebben het land dat Israel genoemd wordt, wanneer we de inwoners van dat land benoemen denken we vrijwel overwegend aan Israëliers, die overwegend van Juda zijn…enzovoorts.

Maar wat zegt het Woord?

Waarom wordt Jacob Israel genoemd?

Gen 48:14  Maar Israel strekte zijn rechterhand uit, en leide die op het hoofd van Efraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene.

Waarom legt deze Israël zijn rechterhand op de jongste zoon van Yosef en zegt dan:

Gen 48:16  Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands! 

Maar dit verklaart nog niet waaróm Jacob Israel werd genoemd…

Als vissen in menigte…

Gen 48:18  En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd. 

Gen 48:19  Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. 

Gen 48:20  Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God zette u als Efraim en als Manasse! En hij zette Efraim voor Manasse. 

Profetisch

DAAROM IS HET UIT GELOOF , OPDAT HET ZOU ZIJN NAAR
GENADE EN DUS DE BELOFTE ZOU GELDEN VOOR AL HET ZAAD VAN ABRAHAM HET NAGESLACHT , NIET ALLEEN VOOR WIE UIT DE WET ,MAAR OOK VOOR WIE UIT HET GELOOF VAN ABRAHAM ZIJN , DIE DE VADER VAN ONS ALLEN IS ‘ (ROM 4:16-25).

Eenzijdig verbond met Abraham: Genesis 15; De ene zade: Gen.3:15; Mal. 2: 14,15; Galaten 3:16-20 .

Toen ik vanmorgen een inleiding wilde maken over de familie ontmoeting en dit onderwerp, gingen mijn gedachten naar Ephraim Frank, die regelmatig vertelde dat opnames niet nodig waren omdat de Heilige geest elke keer nieuwe inzichten geven zou…

en dat geloof ik bij dit onderwerp ook.

Men zou erbij moeten zijn geweest om de sfeer, de intentie, de inbreng, het samenspel, de behoefte dit eigen te maken op grond van Vaders belofte, want deze keer kan ik alleen maar een enkele herinnering noteren.

De term: naar de orde van Melchizedek…

een koninkrijk van koningen en priesters

het openbaar worden van de zonen van Elohim

de volheid

de Bruid, ondertrouwde vrouw…

Waaróm werd Jacob Israel genoemd, de Jacob die twaalf zonen kreeg, de twaalf zonen, hun nazaten en hun metgezellen die de belofte kregen uit te trekken…het veel vermengde volk wat eveneens Israelieten werden genoemd na hun Amen op de tien leefregels…

Gen_32:25  En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde.
Gen_32:28  Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.

Zo gaf Israel, voorheen Jacob zijn naam door aan Efraïm, de belofte dat zijn zaad een volle menigte worden zou. Volle menigte= melo hagoyim, wat krachtig bevestigd dat Yeshua voor hen de deur zou gaan openen, want Hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israels, die Lo Ammi geworden waren door hun afgoderij. Denk aan de zonde van Jerobeam.

Exo_12:49  Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.

Gal 3:26  Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Yeshua/Christus Jezus. 
Gal 3:27  Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 
Gal 3:28  Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. 
Gal 3:29  En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

Iemand noemde afgelopen shabbat de Heilige Israels en daar heb ik wat tekstaanhalingen van opgezocht:

Isa_12:6  Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israels is groot in het midden van u.
Isa_30:12  Daarom, zo zegt de Heilige Israels: Omdat gijlieden dit woord verwerpt, en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid, en steunt daarop:
Isa_30:15  Want alzo zegt YHVH/de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.
Isa_41:14  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israels! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israels!
Isa_41:20  Opdat zij zien, en bekennen, en overleggen, en te gelijk verstaan, dat de hand des HEEREN zulks gedaan, en dat de Heilige Israels zulks geschapen heeft.
Isa_43:3  Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israels, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats.
Isa_43:14  Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Om ulieder wil heb Ik naar Babel gezonden, en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Chaldeen, in de schepen, op welke zij juichten.
Isa_45:11  Alzo zegt de HEERE, de Heilige Israels, en deszelfs Formeerder: Zij hebben Mij van toekomende dingen gevraagd; van Mijn kinderen, zoudt gij Mij van het werk Mijner handen bevel geven?
Isa_47:4  Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de Heilige Israels.
Isa_48:17  Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet.
Isa_54:5  Want uw Maker is uw Man, YHVH/HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.

Naar Uw Naam genoemd onder andere in: Jer_15:16  Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o YHVH Tzevaot/HEERE, God der heirscharen!

Vanmorgen vertelde een zus dat hetgeen in het verleden met onze bijbelse voorvaders gebeurde de schaduwen vooruitwerpt voor het het vervullen van profetiën voor het nageslacht…

Lijkt op het gezegde: In het verleden ligt het heden; in het nu wat komen zal.

Dan_9:11  Maar geheel Israel heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben. (Zie Jeremia 3:7-11)
Rom_11:26  En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Een erg handzaam boekje in het Nederlands vanuit bovenstaand begrip geschreven is:

Eerstgeboorterecht

Een gedachte over “Geboorterecht Israel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s