Wierook naar wierook

Het Torah-gedeelte van Korah geeft een heel duidelijk voorbeeld van de vereisten voor de  (schriftuurlijke) goddelijke orde en de manier waarop YHVH omgaat met de schending ervan. YHVH koos Aäron uit de stam Levi, en zijn directe familie, om het wettelijke en officiële gekozen priesterschap van Israël te zijn. Tegelijkertijd gaf YHVH aan Aäron en zijn zonen de rest van de Levieten om hen te dienen in hun officiële taken. Deze levieten hadden echter niet het gezag om als priesters in de Mishkan (of later, in de tempel) te dienen. Daarom kunnen schendingen van de goddelijke orde tot dodelijke slachtoffers leiden. Voorafgaand aan de opstand van Korach verloren zelfs de twee zonen van Aäron het leven omdat ze het protocol niet volgden.

Korach en zonen, die net als Aäron tot de familie Kehath behoorden, kregen de hoge roeping om de heilige voorwerpen te dragen wanneer ze door de woestijn reisden (Num. 4:15; 10:21). Maar Korach was niet tevreden met zijn door YHVH gegeven functies. Omdat zij van tijd tot tijd dicht bij de heilige voorwerpen verkeerden, hebben hij en zijn consorten misschien meer over zichzelf gedacht dan ze zouden moeten hebben (vgl. Romeinen 12:3). Ze vergeleken zichzelf met zichzelf (zie 2 Kor. 10:12) en beweerden dat ze net zo heilig en gekwalificeerd waren om in de bediening te zijn als Mozes en Aäron.

Trots en eigengerechtigheid zijn de twee eigenschappen van zonde die aan de basis liggen van de grootste misleiding. Deze twee openden de deur voor afgunst en jaloezie, die op hun beurt hun ontvangers, Korah, en zijn metgezellen, misleidden om valse opvattingen en overtuigingen te hebben, en voelden zich zo gerechtvaardigd in hun verlangen om een ​​rol op zich te nemen die YHVH hen niet had gegeven.

Helaas overtuigde de opstandige Korah vele anderen om zijn idee over te nemen. Dus hoewel zijn volgelingen een hogere roeping aannamen, waren ze niet voldoende op de hoogte van de procedures, statuten, wetten en verordeningen die met het priesterschap en hun heilige plichten gepaard gingen. Mozes en Aäron wisten heel goed wat de gevolgen van de opstand zouden zijn, dus vielen ze op hun gezicht voor YHVH, om te bemiddelen voor genade. Maar toen Mozes besefte dat deze personen vastbesloten waren hun zin te krijgen, droeg hij hen, bijna sinister, op om vuur van het koperen altaar te nemen, wetende wat de gevolgen zouden zijn. Als ze beter hadden geweten, hadden ze eerst het juiste brandoffer moeten brengen, omdat de as ervan met het vuur moest worden gemengd en pas daarna naar de heilige plaats moest worden gebracht. Maar toen het gebeurde, geloofden ze dat het voldoende was om wat as van het bronzen altaar te scheppen en ze naar het wierookaltaar in de heilige plaats te brengen om een ​​zoete geur voor YHVH te produceren. Hun arrogante, aanmatigende en egoïstische acties brachten hun ondergang in een oogwenk teweeg. De aanmatiging die in onze tijd gebruikelijk is, wordt gezien in het gebedsleven. Terwijl onze materiële wereld door elkaar geschud wordt, offeren we het soort gebeden op dat door Jakobus wordt beschreven: “U vraagt ​​en ontvangt niet, omdat u met verkeerde motieven vraagt, zodat u het aan uw genoegens kunt besteden” (Jakobus 4:3). ).

Het lijkt erop dat het ‘ding’ (het in-ding) vandaag is om bepaalde soorten wereldwijde gebedsbijeenkomsten te organiseren via sociale media en Elohim te vragen te reageren volgens onze bedrijfsmatige (verstandelijke) wil. Wat als YHVH alleen de gebeden van de as accepteerde van degenen die zichzelf hebben gegeven als een levend offer, heilig en acceptabel voor Hem? Zouden we ons hart niet moeten onderzoeken om te zien wat ons ware motief voor deze gebeden is, voordat we ons bij anderen voegen in een gebedsonderneming? Is het de wil van YHVH, of is het mijn, of onze wil die gedaan moet worden?

Interessant is dat Korah en familie niet met de 250 hebben deelgenomen aan de test van de vuurpannen / wierookvaten. De Almachtige koos ervoor om op een andere manier met dit gezin om te gaan. Je hebt ons in het verleden Rabbi David Fohrman van Aleph-Beta horen noemen. Fohrman wijst erop dat vanwege Korach’s aanspraak op heiligheid, vergelijkbaar met de heilige artikelen van de Misjkan die voor elke reis bedekt moesten worden (zodat ze niet door de vervoerders zouden worden gezien, Num. hoofdstuk 4), ook Korach, die zichzelf heilig achtte, had bedekt moeten zijn. De aarde ging daarom open en verzwolg hem en zijn familieleden en bedekte hen met woestijnzand.

In de hedendaagse religieuze uitingen over een Heilige Elohim, zijn er nogal wat valse veronderstellingen die inbreuk maken op Zijn heiligheid, die niet zo verschillend zijn van die van Korach. Als gelovigen in het verlossingswerk dat onze hemelse Vader door Messias Yeshua tot stand heeft gebracht, en nu we verzoend en hersteld zijn, zijn we nu in staat Hem “Abba” te noemen en Zijn onvoorwaardelijke liefde te omarmen. Omdat Hij een liefhebbende Vader is, heeft Hij ons een gezin gegeven dat samen zal groeien naar Zijn beeld en gelijkenis door dezelfde liefde – dit tot uitdrukking brengend in gedrag dat kan worden gezien (getuigd van) in het rijk van geestelijke duisternis (zie Ef. 3: 10). Maar zoals hierboven vermeld in het voorbeeld van Korach, zijn er goddelijke wetten en orde in dit verloste gezin. De zuivere liefde waarmee Hij ons liefheeft, is om ons aan elkaar te binden, in plaats van onzuivere gemeenschappelijke doelen die worden gemotiveerd door trots en ambitie die leiden tot een pad van bedrog dat uitmondt in een ondergang.

Daarom moeten we goed letten op alles wat in de Schriften is gezegd, zodat we niet deelnemen aan de slechte daden van de duisternis, die leiden tot rebellie en het toe-eigenen of ondermijnen van de uitverkoren autoriteiten van YHVH, en het schenden van Zijn protocollen wanneer we voor Hem komen in aanbidding , gebed en voorbede. Yeshua vermaant ons in Mattheüs 5:23-24, met de volgende woorden: “Als u daarom uw geschenk naar het altaar brengt en u bedenkt dat uw broer iets tegen u heeft, laat dan uw geschenk daar voor het altaar achter en ga uw weg Verzoen je eerst met je broer en kom dan je geschenk aanbieden”. YHVH’s protocol voor ons wordt verder uiteengezet in de volgende tekst in Hebreeën: “Laten we naderen met een oprecht hart in volle zekerheid van geloof, met onze harten besprenkeld met een slecht geweten en onze lichamen gewassen met zuiver water. Laten we vasthouden aan de belijdenis van onze hoop zonder te wankelen, want Hij die beloofde is getrouw. En laten we rekening houden met elkaar om liefde en goede werken aan te wakkeren, niet het samenkomen verwaarlozen, zoals sommigen doen, maar elkaar aansporen, en des te meer naarmate je de Dag ziet naderen” (Hebreeën 10:22-25).

lhttps://etzbneyosef.blogspot.com/2022/07/incense-to-incense.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s