Albert J. McCarn 14 mei 2022
Een devotionele overdenking van Leviticus 21:1-24:23; Ezechiël 44:15-31; Psalm 110; Efeziërs 5:21-33; Galaten 6:15-16; 2 Timoteüs 2:15; Hebreeën 7:11-28; Openbaring 19:7-10 
Elke bruid is mooi, en elke bruid is uniek. Van de vele mooie bruiden die ik heb gezien, een van de meest verbluffende is die van mijn nicht, Renée. Op de dag dat ze met Sam trouwde, zag ik op haar gezicht een… uitdrukking van pure liefde zo diepgaand wat voor mij adembenemend was. In dat heilige moment van transformatie, verbond Renée haar identiteit met die van haar geliefde, en samen creëerden ze een nieuwe identiteit die is wordt van dag tot dag onthuld. Wat deze herinnering nog kostbaarder maakt, weet iets van het verhaal van Renée, en van de… overwinningen die ze tijdens haar vele beproevingen heeft behaald hebben haar in de jaren gevormd. Renée had die dingen kunnen laten die haar definiëren, maar ze koos een ander pad. Op een echt logische wijze had deze bruid zich klaargemaakt voor haar bruidegom, en samen hebben ze ons uitgenodigd om met hen deel te nemen aan een bruiloftsfeest van een allesovertreffende vreugde.
Dit is wat in me opkomt als ik erover nadenk hoe het zal zijn op het Huwelijksfeest van het Lam. Daar moeten christenen natuurlijk naar uitkijken. We zijn, zoals het is in de volksmond gezegd, de bruid van Christus, degene voor wie Hij zijn leven gaf, en daarom hebben wij… eer voor Hem met eerbied en gehoorzaamheid.
Maar weten we eerlijk gezegd wat dat betekent? Zoals zoveel woorden die in kerktaal heen en weer worden gegooid, is de term ‘Bruid van Christus’: stevig geworteld in de Schrift, maar weinigen weten wat het betekent.
Paul en Johannes schrijven over de Bruid, maar dat is nog maar het begin. De apostelen hebben nooit iets uit het niets verzonnen, maar gebouwd op wat was geopenbaard aan Mozes en de profeten, en nageleefd door Yeshua onze Messias.
Daarom is Israël zo belangrijk. De bruid van Christus is in feite Israël, net zoals dat van Israël De Verlosser heeft het al die tijd beloofd. Wij die in de naties zijn geboren, komen in deze Verbondsnatie op grond van onze belijdenis van trouw aan Israëls Messias-Koning. Het is niet dat de Verlosser Israël heeft verworpen en vervangen door iets nieuws, maar Hij maakt de Verbondsnatie nieuw door haar te doen herrijzen als het Israël van God.
Al dat God onderwezen door Mozes, en alles wat Hij door de Profeten heeft uitgelegd, vormt de basis van de komst van Zijn Koninkrijk en het geschieden van Zijn wil op aarde zoals in de hemel.
Het is geen toeval dat onze Messias-Koning citeert uit Jesaja 61 wanneer Hij verkondigt: het begin van Zijn bediening: De Ruach ADONAI [Geest van de HEER] is op mij, omdat Hij mij heeft gezalfd 2 om het goede nieuws aan de armen te verkondigen. Hij heeft mij gestuurd om de gevangenen vrijlating te verkondigen en herstel van het gezichtsvermogen voor blinden, om de onderdrukten te bevrijden, en om het jaar van de gunst van ADONAI uit te roepen. Lukas 4:18-19 TLV (citaat Jesaja 61:1-2) Dat is hetzelfde hoofdstuk waarin de Verlosser belooft het verstrooide Israël te herstellen, en waarin Israël wordt gepersonifieerd als een bruid Want ik, ADONAI, houd van gerechtigheid. Ik haat diefstal in het brandoffer. In getrouwheid zal Ik Mijn volk belonen en sloot een eeuwig verbond met hen. Dan zal hun nageslacht bekend zijn onder de volken, hun nakomelingen onder de volken. Iedereen die ze ziet, zal ze herkennen, want zij zijn het zaad dat ADONAI heeft gezegend. Ik zal me enorm verheugen in ADONAI. Mijn ziel zal blij zijn in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding, Hij heeft mij in een kleed van gerechtigheid gewikkeld – als een bruidegom die een priesterlijke tulband draagt, als een bruid die zich met haar juwelen versiert. Jesaja 61:8-10 TLV
Ik put veel troost uit het feit dat ik ben geënt, of geadopteerd, in de Verbondsnatie van Israël vanwege woorden als ‘eeuwig verbond’. Dat betekent dat mijn Eeuwige Schepper God Zijn soevereine reputatie op het spel zet bij het bewaren van dit verbond voor altijd en daarna.
Ik ben niet op de hoogte van enig soortgelijk verbond dat Hij heeft gesloten met een ander volk dan Israël, en dus toen ik lees dat Hij een weg heeft gemaakt voor alle naties om zich bij dat verbond aan te sluiten door middel van Israëls Messias-Koning, ik verheug me niet alleen in het omarmen van die Hebreeuwse identiteit, maar ook in het leren wat? dat betekent.
Dat brengt ons terug bij de vraag wat het betekent om de bruid van Christus te zijn, of Bruid van de Messias.
We weten dat Yeshua de Messias-Koning is, maar deze passage geeft ons: een ander aspect van Zijn identiteit: Hij is de Messias-Priester van Israël. Daarom staat er dat Hij is de Bruidegom draagt ​​een priesterlijke tulband. Maar hoe kan Hij een priester zijn, aangezien Hij geen Leviet is? De priesters van Israël werden geroepen uit de stam Levi en familie van Aäron, maar Yeshua is van de stam Juda en familie van David.
Het antwoord ligt in de vervulling van de belofte dat door de Aäronitische priesterschap uitmondde in het priesterschap naar de orde van Melchizedek. David wijst erop in de Psalmen: ADONAI heeft gezworen en zal niet van gedachten veranderen: “U bent een Kohen [priester] voor altijd volgens de orde van Melchizedek.” Psalm 110:4 TLV 3 De schrijver van Hebreeën legt uitgebreid uit wat dit betekent.
De schrijver van Hebreeën legt uitgebreid uit wat dit betekent. Yeshua is in feite de Hogepriester van de Kosmos, van de orde van de Koning der Gerechtigheid, dat is wat Melchizedek betekent. Dit is de Priester-Koning van de Schepping met wie we zullen trouwen. Laat dat even bezinken. Denk hier eens over na: koningen trouwen niet met gewone mensen, en priesters trouwen niet met vrouwen van duistere reputaties. Dat is wat we leren over het Aäronitisch priesterschap: Zij [priesters] moeten heilig zijn voor hun God, en de Naam van hun God niet ontheiligen, want zij brengen de offergaven van ADONAI die door vuur zijn gemaakt, het brood van hun God. Daarom moeten ze heilig zijn. Ze mogen niet trouwen met vrouwen die verontreinigd zijn als prostituees, of profaan. Ze mogen ook niet trouwen met vrouwen die gescheiden zijn van hun echtgenoten, want een kohen [priester] is heilig voor zijn God. Daarom moet je Hem heiligen, omdat hij het brood van uw God aanbiedt. Hij zal voor u heilig zijn, want ik, ADONAI, die u heiligt, ben heilig. . . Hij die de kohen gadol [hogepriester] is onder zijn broeders, op wiens hoofd de zalfolie wordt gegoten en gewijd is om op de klederen, is niet om het haar van zijn hoofd los te laten hangen of zijn kleren te scheuren, noch mag hij in de buurt komen van een dode persoon, zichzelf verontreinigend, zelfs niet voor zijn vader of de zijne moeder. Hij mag het Heiligdom niet verlaten of het Heiligdom van zijn God ontheiligen – want de kroon van de zalfolie van zijn God is op hem. Ik ben ADONAI. Hij zou moeten een vrouw nemen in haar maagdelijkheid. Een weduwe, of iemand die gescheiden is, of iemand die verontreinigd is als prostituee mag hij niet trouwen. Hij moet een maagd van zijn eigen volk nemen als een… vrouw, om zijn nageslacht onder zijn volk niet te verderven.
Want ik ben ADONAI die heiligt hem. Leviticus 21:6-15 TLV
Als dit de kwalificaties zijn voor bruiden van Gods aardse priesters, hoeveel te meer exclusief zijn de kwalificaties voor de Bruid van de Hogepriester van de Orde van Melchizedek? En hoe kan iemand van ons aan zo’n heilige maatstaf voldoen? Heel eenvoudig, dat doen we niet.
Het is onmogelijk om onszelf klaar te maken om de vlekkeloze te zijn bruid van onze Messias-Priester-Koning.
Daarom moest Hij Zijn leven afleggen en het Zijne afwerpen bloed om onze trauma’s en tekortkomingen en opstandige lelijkheid te bedekken. Dat is ook waarom we zijn met Hem vereenzelvigd in Zijn dood, zodat we in het herrezen leven met Hem verbonden kunnen zijn. Alleen door Hem kunnen we ons klaarmaken om aan Hem gepresenteerd te worden als de Zijne smetteloze bruid, maar het is onze verantwoordelijkheid om de reis te maken.
lente-achtergrond

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s