Allerlei wind van leer maakt mensen in de war en zeker zij die nog maar net op het pad wandelen of al wat langer op de weg maar in hun midden bij mensen aan wie zij zich hebben gehecht een andere richting ervaren. Voor alleenstaanden die juist een gemeenschap behoeven ( Ps 68:7) is dat een flinke aanslag.

We leven in een tijd dat er van alles aan gelegen is om datgene wat we eertijds ontvangen hebben en in onze eerste liefde hebben omarmd, gestolen dreigt te worden door teleurstelling en verwarring.

Het is een gegeven dat in een groep er groepsdruk ontstaat en die gaat zeker werken wanneer het profetisch perspectief naar de achtergrond verdwijnt en tradities het overnemen van het dagelijks nieuwe manna.

In het begin lijkt er niets aan de hand, maar gaandeweg komt er voor hen die eertijds krachtige inzichten kregen door de Geest van Heiligheid een gevoel van onvrede en onbehaaglijkheid.

Het is Yeshua/Jezus Die Zelf zegt dat Hij het zwaard brengt: Mat 10:34  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 1Co 11:19  Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. 

Wat zegt Yeshua over vervulling van de wet of de profeten?

Mattheüs 5: Mat 5:17  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 
Mat 5:18  Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 
Mat 5:19  Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

We komen tot een belangrijk inzicht en een daaruit volgende vrije keuze:

Volgen wij de leer en inlegkunde der mensen of volgen wij het Woord, biddende of de Geest der Heiligheid het onszelf wil openbaren?

Wanneer wij zwichten onder groepsdruk en de leer der mensen voor lief nemen, verzwakken wij en gaan zelf in navolging marges nemen die wij voorheen niet hadden.

Wanneer wij kiezen voor bidden om openbaring op het Woord van YHVH, zullen wij door Hemzelf vertroost worden en uit de verwarring kunnen stappen met Zijn Hulp – Joh 14:26

Een voorbeeld: Moeten wij nu wel of niet ongezuurd/ongegiste produkten eten gedurende de week van Ha Matzot. Het gegiste/gedesemde in de graanprodukten is een omschreven uitleg en staat voor de zonde in ons leven. Wij zijn niet zonder zonde, maar wij vinden vergeving door Yeshua en dat herdenken wij in de week van de Ongezuurde broden. Bedenk dat het pascha ofwel pesach aansluit op HaMatzot maar een losstaand vermeld wordt. Dat lezen we in vers 23 bij het woordje “‘En

Lev 23:5  In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN pascha. 
Lev 23:6  En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden (H4682) eten. 

מַצָּה
matstsâh
mats-tsaw’
From H4711 in the sense of greedily devouring for sweetness; properly sweetness; concretely sweet (that is, not soured or bittered with yeast); specifically an unfermented cake or loaf, or (elliptically) the festival of Passover (because no leaven was then used): – unleavened (bread, cake), without leaven.

De matse eten wij om te gedenken dat de zondeloze Yeshua in plaats van ons stierf om de (enige) Deur te worden naar de Vader tot verzoening. De uittocht uit Egypte heeft daadwerkelijk plaatsgevonden en wijst heen naar de grote tweede uittocht uit de vier winden der aarde die nog moet gaan plaats vinden. In Yeshua is geen zonde en dat gedenken wij een week. Hij heeft de Pesach en haMatzot vervuld. Maar nu mogen we als het ware de feestvoorwaarden uitpakken. Want wij die eertijds verre waren zijn naderbij gekomen door Yeshua en daar getuigen wij van. De matses hebben een diepere betekenis gekregen en dat getuigen wij.

De leer der mensen met zowel christelijke als judaistische gebruikelijke tradities, die ons van de kernwaarheid afhalen, waardoor wij dreigen af te dwalen is een gevaarlijke ontwikkeling. Sommige gebruiken komen van leringen die Yeshua niet erkennen en om die dan naar eigen inlegkunde te verpakken, maakt de bron niet zuiver. Máár… terugkomen om zelf het Woord te pakken en te vragen om de broodnodige openbaring staat ons dagelijks ter beschikking. Hij wil ons ook uit dit soort Babylon trekken. Hij wil de Eerste en de Laatste in ons leven worden en Hij is nabij.

Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
Joh 14:27  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 
Joh 14:28  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. 
Joh 14:29  En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. 

Zo laten wij opgaan in der Geest en in der waarheid van Hem, Die ons geen wezen liet. Blijmoedig uit dankbaarheid voor Zijn verlossing aan Zijn voorwaarden voldoen en eenvoudig doen.

Of kiezen we het volgende:

Een verloofd stel dat zeer uitzag naar het huwelijk en alles in gereedheid bracht voor de grote dag sprak met elkaar hoe zij het later zouden dioen als zij getrouwd waren. Ze verheugden zich erop. De grote dag kwam en zij zeiden elkaar uit overtuiging het ja woord. Hun goede voorbereiding maakte hen al één in geest voor het huwelijk en nu hadden zij elkaar beloofd gezamelijk en fysiek verder te gaan…Gingen zij met vreugde verder om hun relatie verder uit te diepen?

Of zeiden zij tegen elkaar dat de voorbereiding meer dan genoeg was, vervuld en dat zij nu ieder hun eigen weg zouden gaan?

De voorbereiding met inzage en toepassing van gebruiksaanwijzing is er toch om verder te gaan volgens de instructies?

Zal dan het Ongezuurde als heenwijzing op de bruiloft die nog komen gaan in de vervulde haMatzot dan nu afgedaan zijn. Wij, die nog niet verheerlijkt zijn en in deze tijd op aarde leven? Wij die nog bloot staan aan de zonde en er vergeving voor kunnen vragen…

De voorjaarsfeesten zijn vervuld en wij mogen de bijbelse instructies met vernieuwing des geestes doen als getuigenis en opzien naar de ultieme terugkomst van Yeshua, Die dan altijd bij ons zal zijn. Nu in de Geest, dán fysiek, net zoals hij hier eertijds op aarde wandelde.

Elk jaar gedenken wijzelf dat vervulde feest en passen de ongezuurde graanprodukten toe om niet te vergeten dat Hij het ons voorschreef. Zodat wij niet met gegist brood, maar met ongezuurd in blijmoedige gehoorzaamheid, opzien naar dat Lam Yeshua/Jezus, dat ons eerstens geestelijk vrijmaakte. En elk jaar leren we wat bij of af. We oefenen met wat we zijn gaan verstaan.

1Co_5:7  Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Yeshua de Messias/Christus.

Tit_3:5  Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

Rom_8:23  En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

IMG_20210327_120653

Beproef mijn gedachte…

@HadassahWD

Een gedachte over “Betekent vervulling afgedaan?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s