Jaren geleden toen wij al zo gewend waren aan eenvoudig shabbat vieren met de Bijbelse richtlijnen, kregen wij een openbaring onder ogen van een vrouw (1) over de bijbelse identiteit van mensen zoals wij uit de volkeren. Haar relaas bevestigde gedachten die wijzelf eerder ontvangen hadden.

Die bijbelse identiteit zo zouden wij gaan ontdekken, was er niet een die langs de natuurlijke bloedlijnen gaat. Het is de lijn der belofte en al in het eerste boek van Genesis door een opmerkzaam oog te ontdekken.

Wij uit de volkeren zijn in de belofte gesloten van die bijzondere zoon van Yosef, Efraïm, die door de door YHVH bestuurde hand van Israel (Jacob) de eerstgeboorte belofte kreeg, waardoor wij Israel worden door Yeshua, Die de Ultieme Eersteling werd door ons te lossen.

Tot Jezus komen en zich in Hem verlost weten is een van de eerste stappen. Door openbaring tot de shabbat komen en daarna de bijbelse feesten is een volgende stap en zo YHVH het plan uitrolt, blijft het daar niet bij. Hij wil onze heidense jas uittrekken en ons het bruiloftskleed geven die bij onze schriftuurlijke identiteit hoort.

Wij waren immers verloren schapen van het huis van Israel en er is toch maar één kudde en één Herder?

Maar er is nog een groter geheimenis!

De Eerstgeborene kwam om ons te lossen en in navolging daarvan zijn wij, die eertijds vervreemd waren van het burgerschap Israels, maar nu door Jezus/Yeshua nabij gekomen. Hij heeft ons één gemaakt. Hij is alles in allen. Efeze 2.

Door deze defenitieve omslag wordt ons tevens duidelijk dat ook wij een taak hebben om in navolging van de Eerstgeborene Yeshua anderen te gaan vertellen hoe het werkelijk in elkaar steekt. Onze getuigenis van hoe wij door Yeshua Israeliet werden via de belofte aan Efraïm gegeven. Daarbij ingesloten juist door Yeshua  Abrahams zaad geworden zijn en naar de beloftenis erfgenamen- Galaten 3. Die getuigenis zal ook Juda doen naderen en alzo zal geheel Israel (verlost Juda inbegrepen) behouden worden – Romeinen 9-11.

Máár..

Op de weg naar schriftuurlijke identiteit zijn vele struikelblokken. En wij moeten die slechten om hierdoor YHVH te tonen dat het ons ernst is met Zijn hulp in onze roeping te gaan staan.

Mijn volk gaat ten gronde wegens gebrek aan (schriftuurlijke) kennis – Hosea 4:6

Geef het volk brood en spelen…Geldt dat ook in onze gelederen?
Velen geroepen weinigen t opgepakt…

Hoe kan het zijn dat er niet een grondig zoeken bezig is naar onze oorspronkelijke ware identiteit?
Zijn wij degenen die door de zorgvuldigheden( inclusief het neigen naar intertainment binnen de gezindte) stranden aan de weg en niet verkiezen verder te trekken,dieper te zoeken, waaróm wij tot inzicht over de shabbat kwamen?

Slechts enkelen ontdekken en staan op. De meesten die het hoorden, deden niet. Stonden niet op en handelden er niet naar.

Geen theorie, realiteit!

Wij missen grotendeels openbaring persoonlijk door de Heilige Geest aan ons als individu en als verlost volk. Kennis van mensen neemt veel meer plaats in dan bevindelijkheid. Dat moet anders. Terug naar de basis. Luisteren naar Yeshua’s woorden en raad. Joh 14:26

Sinds 2007 ben ik door de Ruach haKodesh (Heilige Geest) aangespoord om te delen over onze identiteit als Israeliet naar de belofte. De belofte aan Abraham en vier generaties verder aan Efraïm specifiek benoemd. Dat reflecteert oa met Galaten 3.

YHVH wist dat wij, de verloren schapen huis Israels evenals Juda af zouden haken ( oa Jer 3 )en bedacht een verlossingsplan.

Mijn grootste zorg is dat wij zelf van de vruchten van het ontvangen geloof gaan eten inplaats van opstaan en handelen vanuit onze identiteit als Israeliet. Het eerste betekent UITSTEL voor Juda. Het tweede betekent HEIL voor Juda. Zie oa Romeinen 9 tm 11.

Ons rest verootmoediging en alles inzetten om de noodzakelijke heiliging en toerusting niet te missen! Om als toegeruste dicipelen van Yeshua uit te gaan en te getuigen van het komende Koninkrijk,zoals YHVH dat heeft laten beschrijven in het Woord en wil openbaren door Zijn Geest. Hij laat ons geen wezen.  

Joh 14:16  En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 
Joh 14:17  Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
Joh 14:27  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 
Joh 14:28  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. 
Joh 14:29  En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. 

HalleluYah.

Psalm 80

  1. Who is Israel – Batya Wootten  https://redeemedisrael.com/     
  2. https://www.youtube.com/watch?v=x0-GIUqs7Zg                         

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s