Gog’s oorlog of God’s Tempel

Inleiding:

Toen ik onderstaande geschreven openbaring van Ephraim en Rimona Frank ontving, realiseerde ik mij dat het onderwerp alleen vanuit Yah’s Geest te verstaan is, maar dat Vaders gezondenen Zijn openbaring doorgeven totdat Hij, de Koning der koningen in volle autoriteit komt. Het is de Geest, de Ruach haKodesh, Die in alle waarheid leidt. En op die woorden van Yeshua in Joh 14:26 is mijn vertrouwen. Zoals Ephraim en Rimona, beiden uit zowel Israel alswel Judah en vele anderen zowel, waaronder wij, het inzicht inzake identiteit ontvangen hebben door openbaring in Woord en Geest…zo is er geloof dat Hij openbaring schenken gaat aan hen die zich naar Zijn waarheid uitstrekken, omdat Hij het gesproken heeft. Het huis van Israel en het huis van Judah zijn nog niet één geworden in Zijn Hand, uitgezonderd een kleine minderheid. Het zal worden één kudde en één Herder! – HWD.

“Een van de moeilijkste dingen om te doen in de wereld van vandaag, is gefocust blijven op ons nieuwe leven in de Messias. Er zijn zoveel afleidingen die onze aandacht afleiden van de waarheden die we moeten geloven en vasthouden door geloof! Een voorbeeld; in mijn bijna 50-jarige gelovige in Messias Yeshua heb ik, Ephraim, gemerkt dat de evangelische en charismatische gelovigen bijna geobsedeerd zijn geweest, en nog steeds zijn, om te proberen erachter te komen hoe en wanneer de ‘Gog en Magog’-oorlog van Ezechiël 38 zal plaatsvinden , en of het tijdens hun leven zal gebeuren. Dit soort afleiding kan iemands ogen afwenden van Yeshua, “de auteur en voltooier van ons geloof” (Hebreeën 12:2).

Vanwege het bovenstaande onderwerp hebben de heer Poetin en Rusland meer ‘volgers’ (d.w.z. degenen die de huidige bewegingen van Rusland volgen) dan Yeshua en Israël, aangezien wordt aangenomen dat Rusland de Gog-Magog is, die de sleutel tot Yeshua’s terugkeer of naar de ‘ontsnapping’. Er is een neiging om de soevereiniteit van Elohim en de veelheid aan andere geschriften te vergeten, die spreken over de wederkomst van Yeshua. Onze aandacht vestigen op profetische speculatie is vertrouwen op de wijsheid en kennis van de mens. Het gaat onze hemelse Vader niet om ons vermogen om deze zaken uit te zoeken, maar om de vraag of we Hem en zijn Zoon kennen, en hun macht en gezag over de zaken van deze wereld. Dit wordt duidelijk in het gesprek tussen Pilatus en Yeshua. “Weet U niet dat ik de autoriteit heb om U vrij te laten, en ik heb de autoriteit om U te kruisigen?” vroeg Pilatus aan Yeshua. “Yeshua antwoordde: ‘Je zou geen autoriteit over Mij hebben tenzij het je van boven was gegeven” (Johannes 19 :10-11) En nogmaals, in Mirjams gebed, terwijl ze jubelt over Elohim, haar Verlosser: “Hij heeft heersers van hun tronen doen vallen en hen die nederig waren verhoogd” (Lucas 1:52). De heer Poetin, evenals elke wereldheerser of oligarch, bevindt zich in zijn positie omdat de Almachtige Zijn plan voor Zijn volk uitwerkt. “De aarde is van YHVH en alles wat ze bevat, de wereld en degenen die erop wonen” (Psalm 24:1).

Degenen die ‘vastlopen’ in hoofdstuk 38 van Ezechiël en dit het enige onderdeel maken van wat er gaat gebeuren in de eindtijd-eschatologie, zullen in feite Ezechiël 37 mislopen, wat hen verbindt met een identiteit die ze nooit kenden. Bovendien zijn er bepaalde voorwaarden die voorafgaan aan de ‘Gog en Magog’-oorlog: “Na vele dagen zult u [Gog] worden opgeroepen; in de laatste jaren zult u in het land komen dat is hersteld van het zwaard, waarvan de inwoners zijn verzameld van vele volken tot aan de bergen van Israël, die een voortdurende woestenij waren geweest, maar Zijn volk is uit de volken weggevoerd, en ze leven veilig, allemaal” (Ezechiël 38:8 cursivering toegevoegd). Israël zal het ermee eens zijn dat deze natie allesbehalve verenigd is en veilig leeft.

Wat vandaag de dag dringend vereist is voor de Hebrew Roots Beweging, is een visie op de eenheid van ‘echad’. We kennen allemaal de tekst die duidelijk stelt: ‘Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet standhouden‘ (Matheüs 12:25). De laatste Thora-gedeelten sommen in detail de instructies op die Mozes van YHVH ontving met betrekking tot de constructie van de Mishkan. Elk onderdeel wordt tot in het kleinste detail beschreven, evenals de hulpcomponenten om alle onderdelen samen te voegen om ÉÉN Heilige Tent van samenkomst te maken.

Geloof het of niet, het Ezechiël 37-scenario is de ultieme vervulling van de laatste Tempel die na voltooiing zal worden gevuld met YHVH’s glorie, net zoals de Mishkan en de Tempel van Salomo!

In het geval van de Mishkan koos YHVH Bezalel, uit de stam van Juda, om de belangrijkste bouwer te zijn. Het is geen toeval dat zijn naam betekent, “in de schaduw van El” – Be’tzel’El (‘tzel’ is Hebreeuws voor ‘schaduw’).

In Hebreeën 3 (vooral de verzen 2-6) staat dat wij het huis van de Messias zijn: “Maar de Messias als een Zoon over Zijn eigen huis, wiens huis wij zijn…” (vers 6 ).

Volgens deze tekst is de Bouwer van dit huis Elohim (vers 4). Het beeld van Elohim dat Hij aan Adam en Eva toekende, Zijn “tzelem”, die zelfs meer is dan een schaduw, is nu hersteld (na ontsierd door de verschrikkelijke val van de mensheid) nadat YHVH Zijn Zoon opofferde voor de verlossing van de mensheid. Dus degenen die echt het huis van de Messias (of Mishkan) vormen (zie Rom. 8:10; 2de Kor. 13:5; Gal. 2:20, 4:19; Ef. 3:1; Kol. 1:27, enz.) verblijven onder de schaduw (tzel) van de Almachtige (Psalm 91:1), nadat hij Zijn beeld heeft herwonnen – tzelem.

Van Bezalel wordt gezegd dat hij “vervuld was met de Geest van Elohim, in wijsheid en begrip, in kennis…” (Exodus 35:31). Raakt dit een bekende snaar? De ‘zeven geesten’ van Elohim, begiftigd met de Staf van de stam van Isaï, omvatten, in dezelfde volgorde, “de geest van Elohim, de geest van wijsheid, begrip…. kennis” (Jesaja 11:1-3). “In de schaduw – tzel – van Zijn [YHVH’s] hand heeft Hij Mij verborgen”, verklaart Degene die YHVH “heeft geroepen… vanaf de schoot van” [Zijn] moeder” (Jesaja 49:2 nadruk toegevoegd). Toen ze zwanger werd, had deze moeder te horen gekregen dat haar Zoon “… groot zal zijn, en de Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd en Adonai Elohim zal Hem de troon van Zijn vader David geven; en Hij zal regeren over het huis van Jacob voor altijd, en zijn koninkrijk zal geen einde hebben” (Lucas 1:32-33).

Nu terug naar het onderwerp van heel Israël, veilig leven in hun land. Wanneer gaat dat gebeuren? Het antwoord wordt gegeven in Ezechiël 37. “En ik zal een vredesverbond met hen sluiten [het stuk hout van Jozef en het stuk hout van Juda v.16]; het zal een eeuwigdurend verbond zijn…” (v.26). Paulus wijst op dit vredesverbond en de vervulling ervan in Romeinen 5:1: “Daarom zijn wij gerechtvaardigd door het geloof, hebben wij vrede met Elohim door onze Heer Yeshua de Messias.” Maar dit is niet waar de belofte, zoals uitgedrukt door Ezechiël, eindigt. YHVH blijft verklaren: “En Ik zal ze plaatsen en vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom [mikdash/tempel] voor altijd in hun midden plaatsen. Mijn woonplaats [mishkan/tabernakel] zal ook bij hen zijn, en Ik zal hun Elohim zijn. en zij zullen Mijn volk zijn (Ezechiël 37:26b-27).

Yeshua heeft de taak gekregen om het huis van Jacob te herstellen (zie Jesaja 49:5-6). Hij neemt die dorre beenderen uit de vallei van de schaduw des doods, en wekt ze op om niet alleen een machtig leger te zijn, maar ook het heiligdom van Zijn aanwezigheid. Als de spreekwoordelijke artikelen van de Mishkan hebben de ‘verheven botten’ op zichzelf geen intrinsieke betekenis of waarde, maar alleen omdat ze de Mishkan als geheel vormen (zie Exodus 38:21). Het ‘opbrengen’ van de Israëlieten in de woestijn met de halve sikkel die ieder als losgeld moest geven, was een indicatie van een andere benadering (Exodus 30:11 ev). Daar blijkt dat de waarde van de vergadering afhing van de ‘waarde’ van elk van haar leden. In YHVH’s levende Mishkan of Mikdash worden deze twee verzoend tot één; elk lid is uniek en waardig in de ogen van Yah, maar tegelijkertijd vervult elk deel zijn/haar voorbestemde rol en roeping, alleen als één volk in wiens midden Hij leeft als Zijn apart gezette verblijfplaats.

Dus zoekt Elohim mensen met een gewillig hart (net als de Israëlieten die betrokken waren bij de bouw van de Mishkan in de woestijn – Exodus 35:5) om deel te nemen aan Zijn hemelse project hier op aarde, zodat “…de volken zullen weten dat Ik ben YHVH die Israël heiligt wanneer Mijn heiligdom [mikdash/tempel voor altijd in hun midden is” (Ezechiël 37:28).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s