Vreugde vermenigvuldigt zich als men het deelt en delen doen we. In etappes. We bemerken dat er andere diepere aandacht is als we klein in getal zijn in die celdeling.

We hebben het samen gehad over de diepere schriftuurlijke betekenis van man en vrouw naar aanleiding van het plan van Abba YHVH, Die familie zoekt om Zich een volk te vormen, dat de vrouw genoemd wordt om haar Bruidegom te ontvangen.

Zegt niet een van de apostelen dat het huwelijk een geheimenis is en een heenwijzing naar Yeshua de Messias en de geroepenen (eklesia,kalle in Strongs)

Een inleiding vooraf en na de lunch ervaringen delen en ontdekken dat bewust worden van die diepere betekenis een verlossende rijkdom is.

Omstreeks 2017 begon ik te zoeken naar de diepere schriftuurlijke betekenis van de bijbelse rol voor man én vrouw naar aanleiding van vraag. De vondst maakte dat ik erover begon te schrijven. Twee voorbeelden vind u hieronder.

Bijzonder was het dat een paar jaar later datzelfde onderwerp in klein en groter verband  behandeld werd op een van de Congressen Bney Yosef National, georganiseerd door de familie Frank in Israel, vonden we onderstaande informatie:

Mannelijk is “zachar“. Het is hetzelfde woord als “markeren of herinneren”. In een herstelde staat, herinnert de man de geboden van Elohim; dat betekent, hij houdt en bewaardt het Woord van YHVH.

Vrouwelijk is “nekeva”. Een gat/opening maken dmv doorboren. Vervloeken in de betekenis van doorboren. Aanstellen. Gat.

Ezer Kenegdo – Een passende hulp voor hem

Genesis 2:18 vertelt ons hoe de enige Adam twee werd – mannelijk en vrouwelijk – bij de introductie van Chavah (Eva). Hij noemt haar een ezer kenegdo (passende hulp).

Een ezer is letterlijk een hulp, een bewaker, en een beschermer. Het is opmerkelijk dat bijna iedere keer dat ezer wordt gebruikt in de Tenach, het wordt gebruikt met verwijzing naar YHVH.

Het Hebreeuwse kenegdo bestaat uit ke en neged. Neged betekent voor, overeenkomstig met, tegen, tegengesteld, tegenover. Ke betekent normaal zoals of als. De “ke” wordt hier gebruikt als een bijwoord, en kan gelezen worden als “als een hulp tegen hem”, of “net als een hulp tegen/tegenover hem.

Is dit een contradictie?

De commentator Rashi geeft zijn standpunt over deze tekst, “Als hij (Adam) het waard is, dan zal zij een hulp (ezer) zijn. Als hij het niet waard is, dan zal zij tegen hem (kenegdo) zijn in twist.” Dr. Skip Moen stelt het op deze manier: “Zij is zijn bemiddelaar/voorbidder, ze ondersteunt hem wanneer hij Elohims richtlijnen omarmt en ze is zijn tegenstander wanneer hij dat niet doet. Ze is de tegenstander-hulp op het enige gebied waar hij aanvullende aandacht nodig heeft. Niet op het vlak van werk, noch wereldveranderende opdrachten, noch heerschappij, noch rentmeesterschap – maar wel op spiritueel bewustzijn en gehoorzaamheid.”

Als Adam de opdracht werd gegeven om “de tuin te bewerken en te bewaren” (dat is de aarde of de grond, dezelfde materie waaruit hij werd gemaakt) en de vrouw werd gevormd uit Adam, en als zij het patroon van Adam volgt, dan zal zij hem dienen, bewaken en beschermen.

Na de ongehoorzaamheid van Adam en Chava

Is de essentiële rol van de man en de vrouw veranderd na hun ongehoorzaamheid?

Adam en Chavah zelf werden niet vervloekt. In plaats daarvan, als een gevolg van hun zonde, werd hun vermogen om hun respectievelijke rollen uit te voeren beperkt/verzwakt. Adam komt voort uit de adama (de grond) en de aarde werd vervloekt. Evenzo kwam Chavah voort uit Adam, de man, en daarom verwacht je dat hij haar nu weerstand zou bieden. “Hij zou over haar heersen”.

Op welke manier zal haar rol ten opzichte van de man en haar relatie met hem nu anders zijn?

“En naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen”.

Heeft YHVH gezegd dat hij over Chavah moest heersen? Tenslotte is dit de manier waarop dit vers van oudsher werd geïnterpreteerd: ‘Mannen, houd jullie vrouwen onder controle.’ Maar YHVH praatte niet tegen Adam. Hij praatte tegen Chavah. Dit is het resultaat van haar ZONDE, niet Elohims origineel ontwerp, en dit is een verklaring van een feit en geen bevel. Als mannen proberen hun echtgenotes onder controle te houden, kunnen deze vrouwen hun door Elohim bepaalde doel niet uitleven: de ezer kenegdo van de man te zijn. Mannen die over hun vrouwen heersen worden een getuigenis van de gevallen man.

Maar zijn vrouwen (en mannen) in de verloste gemeenschap nog altijd onderhevig aan dezelfde ‘Val’ voorwaarden?

Laten we kijken naar Hooglied en de vrouw (en man) uit Spreuken 31

Hooglied is het enige boek in de Bijbel dat geschreven is vanuit het perspectief van een vrouw.

In haar gevallen staat, gaat Chavah’s begeerte uit naar Adam. Hier, gaat de Bruidegoms begeerte uit naar zijn bruid! Welke soort begeerte? Het benadert de zelfopofferende liefde van de Messias voor ons (“Yeshua’s passie”).

De Sulammitische vrouw is niet stil, gedwee, passief, of gereserveerd. Ze beschrijft schaamteloos haar tomeloze begeerte naar haar geliefde en ze maakt hem het hof. Ze is gepassioneerd en vastbesloten.

De man in Hooglied heeft zijn gevallen staat van heerschappij opgegeven, en herstelt zijn vrouw in haar rol van ezer kenegdo. Beiden functioneren in hun bestemming. De “vriendelijke” beschrijvingen van de natuur weerspiegelen ook de relationele harmonie van het koppel, zinspelend op het herstel van de Tuin.

“Wie is zij, die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan, stralend als de gloeiende zon, geducht als krijgsscharen?” (6:10)

“Wend u, wend u, gij Sulammitische (meisje van Shulam, shalom, vrede, veiligheid, volheid, volledigheid)! Wend u, wend u, dat wij u bezien! Wat wilt gij naar de Sulammitische zien als naar de reidans van Machanaim?” (6:13)

Eshet – vrouw van – Chayil – waarde

 “Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven” (Spr. 31:10).

Een vrouw die deugdzaam, uitmuntend, goed, krachtig, waardig, capabel of moedig is.

Chayil, volgens de meest eenvoudige vertaling, is een strijdster: “Wie kan een krachtige, machtige, moedige vrouw vinden?” In vers 11 heeft haar echtgenoot “geen gebrek aan winst/voordeel” – shalal – roof, buit. Dit is het type van winst dat een strijder meebrengt van een succesvolle militaire strijd. De moedige vrouw weet hoe ze voorspoed kan hebben voor haar familie, spiritueel en fysiek: “Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen”. Het Hebreeuwse woord voor ‘versterkt’ (armen) is “amatz“, wat betekent moed. Deze strijdster is voorbereid op zowel fysisch als spiritueel vlak voor de “laatste dag” (vs 25 letterlijk vertaald).

Maakt de beschrijving van deze vrouw haar mannelijk? Eigent zij zich de rol van haar tegenhanger toe?

Mannen en vrouwen zijn gelijk, maar verschillend geschapen. Elk geslacht heeft een specifieke rol in Elohims ontwerp – Zijn originele plan.

In tegenstelling tot of in vergelijking met de vrouw, is de rol van de Spreuken 31 man, zitten in de poort van de stad, raad geven, de stad bewaken en zaken doen. Hij doet zijn deel in het werken en het dienen van de gemeenschap.

Daaruit kunnen we concluderen dat de vrouw hetzelfde niveau van kracht en energie heeft als de man. Haar domein van bediening neemt vooreerst (maar niet uitsluitend) plaats in en voor het huis, ten voordele van het gezin en de gemeenschap. Het verschil zit in het voorwerp van de bediening en de manier hoe ze het uitdrukt. Geen enkel geslacht heerst of voert heerschappij uit over de ander.

Vloeiend ging de samenspraak over in de volgende etappe met anderen.

Als Hij het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen deszelfs arbeidslieden en we constateren dat Hij bouwt.

We kwamen tot het inzicht dat eens die ene Adam het geheimenis ook in zich droeg toen YHVH sprak “Laat ons mensen maken”. Hij schiep pas daarna Chava. Zij kregen, alhoewel verschillend, beiden de autoriteit om de schepping te beheren. Hij de Zakar en zij de strijdvaardige hulpe tegenover hem, maar door hun zonde verloren zij die zegen.

In Yeshua hebben wij opnieuw de gelegenheid ontvangen om in een bewustwording diezelfde betekenis uit te werken, want wij gaan de weg terug richting volkomen herstel. Niet in oude bedeling, maar door het verlossingswerk van Yeshua in vernieuwing des Heiligen Geestes:

Tit 3:5 Niet door werken van gerechtigheid die wij hebben gedaan, maar volgens zijn barmhartigheid heeft hij ons gered door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest; Tit 3:6 die hij overvloedig over ons uitstortte door Yeshua de Messias, onze Heiland;

Vrouwen die streefden naar rechtvaardige acties, maar die verzet of weerstand ondervonden, of die beperkende omstandigheden ervaarden.

Hier zijn een paar voorbeelden: Ruth, Tamar, Rahab

Ruth is de enige met naam vernoemde vrouw die de titel eshet chayil gekregen heeft, en dat zelfs voordat ze getrouwd en kinderen had. Ze kreeg die titel terwijl ze nog een arme, hulpbehoevende weduwe, en vreemdeling in Israël was.

Sommigen hebben de conclusie getrokken dat Ruth’s acties alles behalve heilig waren wanneer ze Boaz benaderde in het midden van de nacht. Handelde Ruth als een rechtvaardige vrouw of als een hoer in die scene? Er is een smalle lijn wanneer we haar rol/houding gaan beschouwen, vergelijkbaar met die van Tamar en Rahab.

Wanneer Boaz in de poort van de stad stond voor de ouderlingen om aanspraak te maken op zijn recht op lossing van Naomi en Ruth, zegenden de ouderlingen Boaz’s gehoorzaamheid: “De Here make de vrouw die in uw huis komt, als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben! …. uw huis worde als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door de kroost dat de Here u geven zal uit deze jonge vrouw!” (Ruth 4:11-12 benadrukking toegevoegd).

Tamar, net zoals Ruth, zocht lossing door haar bloedverwant. Maar Judah weigerde haar te geven wat terecht het hare was, wanneer ze een weduwe werd van Judah’s twee zonen. Judah gaf haar niet zijn jongste zoon wanneer hij oud genoeg was. Tamar gebruikte tenslotte een list, manipuleerde Juda, om hem te laten doen wat hij had moeten doen van in het begin: Elohims Woord gehoorzamen. Ze misleidde Judah, verkleed als een hoer en verleidde hem. Later, wanneer Judah vernam dat ze zwanger was, wilde hij haar levend verbranden. Wanneer ze echter bewees dat Judah de vader was, verklaarde hij haar meer rechtvaardig dan hijzelf. Tamars daad had als resultaat, dat ze de geslachtslijn van de stam van Judah verzekerde. Het is door de lijn van Tamars eerstegeborene, Perez, dat Boaz, Obed, Isaï, David en uiteindelijk de Messias zou komen.

Deze twee vrouwen uit het voorgeslacht van de Messias hadden dubieuze identiteiten. Het boek van Ruth verwijst naar beide. Deze dichotomie (contrast) tussen een hoer en een rechtvaardige vrouw gaat nog steeds verder. Er is een andere hoer/rechtvaardige vrouw in de geslachtlijn van de Messias: Rahab.

Rahab was een Amoritische uit de stad Jericho. Ze was een herbergierster en een veronderstelde hoer die grootse verhalen gehoord had over de Elohim van Israël. Wanneer de Israëlitische spionnen naar haar stad kwamen, hielp zij hen te ontsnappen. Wanneer de Israëlieten terugkwamen om Jericho in te nemen, liet ze een scharlakenrode koord uit haar raam hangen. Zo werden zij en haar familie gered. Ze sloten zich aan bij Israël als bijwoners. Later trouwde Rahad Salmon, die de vader van Boaz werd.

Dit zijn drie vrouwen, verbonden aan het boek van Ruth en de Messias, die zich leken te gedragen als hoeren. Maar op het einde wordt duidelijk gemaakt dat ze rechtvaardig waren. Daarom moeten we besluiten dat in niet-ideale omstandigheden rechtvaardige vrouwen, die Elohim-vrezend zijn, soms gedwongen worden tot extreme acties.

Laten we nadenken over vrouwen in ons tijd die Elohims wil zoeken maar beperkt en onbekwaam zijn door hun omstandigheden. Hoe moeten zij omgaan met hun dilemma’s?

De vrouw uit Jeremia 31:21b-22

“Keer terug, jonkvrouw Israëls, keer terug naar uw steden hier! Hoelang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Here schept iets (ver)nieuws(d) op aarde: de vrouw zal de man omvangen.”

Herinner je je de functie van de vrouw? Zij is een ‘omvangster’. Zij is een ezer dat haar echtgenoot omvangt.

Als we voortgang maken met onze volledige verlossing en herstel, komen we dichter en dichter bij de tuin.

Vrouwen zullen hersteld worden in haar correcte rol. Dit kan één van de profetische lagen zijn die in Jer. 31:22 worden gevonden.

Merk ook de uitdrukking “jonkvrouw Israëls” of letterlijk vertaald “maagdelijke dochter van Israël” op.

Bevat dit het hele lichaam van de Bruid (man en vrouw)?

Als we dit deel uit Jer. 31 (v 17 en verder) zien als een beschrijving van een proces van herstel, wat betekent het dan voor “een vrouw om haar man te omvangen“?

Op welke manier is deze beschrijving een vernieuwing, of deel van het herstel van het originele doel van de vrouw?

Vrouw, de bouwmeester van het huis

“De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen” (Spreuken 14:1)

“De Here make de vrouw die in uw huis komt, als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben!” (Ruth 4:11)

YHVH bouwde/maakte Chavah. Dit Hebreeuwse woord voor bouwen, bana, is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in beide bovenstaande verzen uit Spreuken en Ruth. Degene die gebouwd werd, is degene die bouwt.

De zevende Geest van YHVH’s 7 geesten (uit Jes. 11), is bina of begrip/wijsheid. Deze geest neemt het pure/onbewerkte materiaal van wijsheid en begint het te scheiden en te onderscheiden. In andere woorden, bina begint te bana (bouwen). De Hebreeuwse wortel voor bana heeft dezelfde medeklinkers als het woord bina.

Het Hebreeuwse concept van het baren van een kind is “e’ba’ne” – letterlijk vertaald “ik zal gebouwd worden”. Kinderen baren betekent BOUWEN en gebouwd worden. Zoals vermeld werd Chavah “gebouwd” uit de zijde van Adam, terwijl YHVH de Israëlitische vroedvrouwen in Egypte hun huizen/families liet bouwen. Dit is de “bina”, het begrip/wijsheid dat deze familie structuur bouwt.

Waarop bouwt zij?

Elohim is liefde. Bina (de Geest die het huis bouwt) vereist het onderscheiden van het verschil tussen compromis en liefde. Maar zonder een sterk fundament kan ze niet doelmatig bouwen. Dit is waar haar tegenhanger (de man) op de scene komt. Mannen en vrouwen zijn gemaakt om samen te werken en arbeiden in een huwelijk en in een gemeenschap. Elk is een deel van het geheel. Ze staan op de rots, de hoeksteen – even – Av-Ben – vader en zoon. Dat is het fundament.

We raden het aan om verder te lezen:

http://Het bijbelse portret van de vrouw (def versie) (1)

https://tegentlicht.com/2021/02/20/herstel-van-binnenuit/

https://tegentlicht.com/2017/03/18/ezer-kenegdo/

.”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s