“Hij [Jacob] kwam naar een bepaalde plaats en bleef daar voor de nacht, omdat de zon was ondergegaan. Hij nam een ​​van de stenen van de plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op er liggen. En hij droomde dat er een ladder op de aarde was opgesteld, waarvan de top tot aan de hemel reikte; en de engelen van Elohim klommen en daalden erop af. En YHVH stond naast hem en zei: ‘Ik ben YHVH, de Elohim van uw vader Abraham en de Elohim van Isaac; het land waarop u ligt, zal ik u en uw nageslacht geven; en uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde, en u zult zich uitbreiden naar het westen en naar het oosten en naar het noorden en naar het zuiden; en alle families van de aarde zullen in u en in uw nageslacht gezegend worden. Weet dat ik bij je ben en je zal bewaren waar je ook gaat, en je terug zal brengen naar dit land; want ik zal je niet verlaten voordat ik heb gedaan wat ik je heb beloofd'” (Genesis 28:11-15).

Is er iets verborgen in dit beeld, een hint dat nog moet worden onthuld, naast dat wat duidelijk is? Samengevat: Jacob is het object van de bovenstaande beschrijving. Hij was op een plaats aangekomen en de nacht begon in te vallen. Hij pakte daarom een ​​steen, legde zijn hoofd erop als kussen en droomde van een ladder die op aarde was opgesteld met zijn top tot in de hemel.

Daarop waren boodschappers/engelen die op en neer gingen, terwijl YHVH naast hem of boven de ladder stond (het Hebreeuws kan worden gelezen als of of). YHVH stelde Zich voor als de Elohim van zijn vaderen en herhaalde de verbonden en beloften. Bij het wakker worden riep Jacob uit: “Zeker, YHVH is op deze plaats – en ik wist het niet!” (Genesis 28:16). Vervolgens werd hij gegrepen door angst en deed hij de volgende uitspraak: “Hoe ontzagwekkend is deze plek! Deze is niets anders dan het huis van Elohim en dit is de poort van de hemel” (Genesis 28:17). Deze profetische droom speelde zich duidelijk af in Jacobs hoofd. Het was een visioen van wat er zou gebeuren met de man Jacob en de menigten van zijn nageslacht (melo hagoyim). Het is een beeld van de toekomstige natie/het huis van Elohim, die zal bestaan ​​uit deze specifieke familie (uit aards stof)). Het garandeerde dat generatie na generatie YHVH’s boodschappers Zijn wil zullen dienen en de zaken van Zijn volk zullen leiden om alles te vervullen wat Hij aan Jacob had beloofd in het bovengenoemde verbond. Elohim zal voortdurend heen en weer communiceren met het nageslacht van Jakob, zoals blijkt uit de hele opgetekende geschiedenis van Israël en Juda. Hij beloofde aan onze voorvader Jacob dat “hij hem/ons nooit zou verlaten of in de steek zou laten”, zelfs niet als hij een corrigerende straf moet ondergaan. Zijn woorden “u alleen heb Ik uitverkoren uit alle families van de aarde” (Amos 3:2) hebben weergalmd in de gang van de Tijd. Er is geen duidelijker bewijs van Jacobs selectie om het “Huis van YHVH” te zijn dan de boodschap die ongeveer tweeduizend jaar later door de engel Gabriël aan Yeshua’s moeder werd verkondigd:

“Hij [Yeshua] zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste, en YHVH Elohim zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal voor altijd regeren in het huis van Jakob, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn’ (Lucas 1:32-33).

Het huis van Jakob en de troon van David zullen worden gevestigd in het nageslacht van eerstgenoemde. om dit te laten gebeuren, moeten ook zij hun hoofd leggen op “de steen die de bouwers hebben verworpen”. Jakobs nageslacht is ook voorbestemd om het hoofd van alle naties te worden en niet de staart. “En YHVH zal u het hoofd maken en niet de staart; u zult alleen boven zijn, en niet beneden zijn, als u acht slaat op de geboden van YHVH, uw Elohim, die ik u vandaag gebied, en er nauwlettend op let ze in acht te nemen” (Deuteronomium 28:13). “Ik zal Mijn Geest in u leggen en u doen wandelen in Mijn inzettingen, en u zult Mijn verordeningen houden en ze doen” (Ezechiël 36:27). “En Hij zei tegen mij: ‘Mensenzoon, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor altijd zal wonen in [b’toch] de kinderen van Israël'” (Ezechiël 43:7). Deze belofte begon te worden gerealiseerd nádat Yeshua, de Verlosser van het huis van Jacob werd verheerlijkt (zie Johannes 7:39).

Jesaja wijst op een volk dat YHVH heeft geschapen en gevormd om Zijn aanwezigheid en heerlijkheid te huisvesten: “Een ieder die bij Mijn naam wordt genoemd, Die Ik heb geschapen voor Mijn glorie; Ik heb hem gevormd, ja, ik heb hem gemaakt.” (Jesaja 43:7). Geeft YHVH enige indicatie tot wie Hij zich richt? Het antwoord staat in vers 1 van hetzelfde hoofdstuk: “Maar nu, aldus zegt YHVH , die u heeft geschapen, o Jakob, en Hij die u heeft gevormd, o Israël: ‘Vrees niet, want ik heb u verlost; ik heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij’” (Jesaja 43:1). verwijzing terug naar YHVH’s verbondsbeloften aan degenen die Hij van tevoren kende: “Voor wie Hij van tevoren kende, heeft Hij ook voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Bovendien, die Hij voorbestemd had, deze noemde Hij ook ; van wie Hij riep, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij rechtvaardigde, dezen heeft Hij ook verheerlijkt” Romeinen 8:29-30 cursivering toegevoegd). Als resultaat van zijn droom/visioen concludeerde Jacob, dat de plaats waar hij zijn ervaring had de “poort van de hemel” was (Genesis 28:17). Veel later echter, in een profetie die nog vervuld moet worden over de poorten van het Nieuwe Jeruzalem, is het Jakobs nageslacht, dat wil zeggen de twaalf stammen van Israël, die de twaalf poorten van de stad zullen zijn. “Ook zij [Jeruzalem] had een grote en hoge muur met twaalf poorten en twaalf engelen aan de poorten, en namen erop geschreven, dat zijn de namen van de twaalf stammen van de kinderen van Israël” (Openbaring 21:12). Dus: “Heft uw hoofden omhoog, o poorten! En wordt opgeheven, o oude deuren! Dat de Koning der heerlijkheid mag binnenkomen. Wie is de Koning der heerlijkheid? YHVH, sterk en machtig, YHVH, machtig in de strijd” (Psalm 24:7-8). 

https://etzbneyosef.blogspot.com/2021/11/a-hindsight-hint.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s