Vergeten Lam in het voorportaal

Met de volgende profetische droom willen wij iets naar voren brengen wat zich al sluimerend afspeelt en vandaag de dag ook meer duidelijk wordt in het Nederlandse.

Een geliefde zuster die als Nederlandse al jaren in Amerika woont, vertelde ons, ruim dertig jaar geleden, dat een vriendin van haar een bijzondere droom kreeg met daarna de betekenis.

Zij zag in de droom een groot gebouw waar mensen naartoe stroomden. De mensen waren,zo zag ze, gelovigen.

Ze waren druk in gesprek en duidelijk enthousiast. In het voorportaal lag een lammetje, maar dat ging geheel aan hun aandacht voorbij, zo druk pratend en bezig met het onderwerp wat hen zo enthousiast maakte.

Ze liepen erom heen of stapten er gehaast overheen en haastten zich naar de ruimte waar genoeg plaats was voor het genodigde publiek.

Hun aandacht gold niet de ontvangstruimte of de plaats waar ze tezamen kwamen.

Aller ogen waren gericht op het podium, waar iets was dat hun aller aandacht had.

Het was de spreker waar zij voor kwamen en het muziekteam wat daar opgesteld stond, wat hun aandacht had.

De zuster werd wakker en vroeg de betekenis die zij direct kreeg.

Het lammetje in het voorportaal was Yeshua. Het publiek waren messiaanse mensen.

Hun aandacht was van Yeshua verlegd naar de mens, die zijn eigen verhaal ging doen in het middelpunt van hen. De entertainment die ermee gepaard ging kwam in de plaats voor openbaarde kennis door de Geest van Heiligheid omtrent onze bestemming en roeping als ondertrouwde vrouw in haar voorbereidingstijd om haar Man en Maker te gaan ontmoeten.

Deze droom die wij zeker 30 jaar geleden vernamen, zijn we nooit vergeten en hebben deze droom als leidraad meegenomen in onze waarnemingen.

Nu zoveel jaren later, een profetische droom gaat aan de realiteit vooraf, constateren wij eenzelfde trant binnen messiaans Nederland, uitgezonderd enkelen.

Kennis viert hoogtij evenals hunkering naar niet op de bijbel terug te voeren en bijbels beschreven rituelen en daarbij behorende tradities.

Het is beslist niet zo dat we Yeshua gelijk kunnen stellen met de farizeeën, om zo het overduidelijke verschil maar af te vlakken en onze andere broer, het huis van Juda naar de ogen te kijken om zo een eenheid te bewerkstelligen. Dan verkopen wij ons geestelijk eerstgeboorterecht, die Efraïm, de jongste zoon van Yosef van Jacob/Israel kreeg ondermeer voor de melo hagoyim, getuige:

Gen 48:19  Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. (melohagoyim)
Gen 48:20  Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God zette u als Efraim en als Manasse! En hij zette Efraim VOOR Manasse. 

Dat is een belangrijk gegeven!

Hos_4:6  Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Het is onze grote zorg dat argeloze mensen het geestelijke onderscheid missen en door de misleiding van de menselijke kennis verdwaald raken om zo over het Lam te stappen. Bewondering richting mensen, die alleen Yeshua toekomt, brengt verblinding teweeg. YHVH is ijverig jaloers. Alle eer komt Hem toe, niet de mens. Noemt niemand uw Rabbi! Ik heb al horen zeggen dat men dan beter in de zondagskerk kan blijven zitten of er naar teruggaan bij gebrek aan beter. En er zijn er die inderdaad vanuit het messiaanse teruggegaan zijn naar de zondagskerk omdat daar in plaats van allerlei rituele kennis, liefde was voor elkaar,zorg voor de ander en gewoon het evangelie van de Verlosser.

We zitten in zwaar weer en voor hen die de tegenwind kunnen weerstaan vaak ook een eenzame gang…wél met Hem, Die alles overziet en toelaat om ons allerheiligst geloof te beproeven.

Jud 1:20  Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest; 
Jud 1:21  Bewaart uzelven in de liefde Elohims/Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Messias Yeshua/Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
Jud 1:22  En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; 

Yeshua in Zijn tijd op aarde maakt dat onderscheid door openbaring tegenover menselijke kennis te stellen.

Mat_15:9  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

Spreekt de psalmist in lied 25 niet over de onlosmakelijkheid van Woord en Geest tesamen?

Wij hebben nadere openbaring nodig en meer dan ooit geestelijk onderscheid.

Laten we vragen om honger naar het Levend Brood dat alleen maar kan voeden, te weten Yeshua Die ons onder Zijn Banier veilig stelt.

Onder géén andere!

1Jn_4:1  Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

1Co_2:10  Doch YHVH/God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Elohims/ Gods.
2Co_13:5  Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Messias Yeshua /Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

Jos_24:15  Doch zo het kwaad is in uw ogen YHVH den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen YHVH den HEERE dienen!

2Pe_1:21  Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
1Jn_5:7  Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

Joh_15:26  Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Joh 14:16  En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 
Joh 14:17  Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 
Joh 14:18  Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. 

Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 

Alle eer komt Hem alleen toe!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s