To every thing there is a season

Misschien lijkt het of het onderwerp over het herstel van het gehele huis Israels aan kracht heeft afgenomen of geluwd, maar alleen afgaan op publicaties zal een vertekend beeld geven.

In de aanloop naar Yom Teruah wat volgende week gaat plaatsvinden, wil ik wat met u delen.

Met veel zaken is het zo dat in de opstart van een landbouwseizoen bijvoorbeeld er veel lijkt te gebeuren. Er worden machines en gereedschap voor de dag gehaald, nagekeken, zaaigoed te voorschijn gehaald en met alle hens aan dek worden de alreeds voorbereide akkers ingezaaid. Een drukte van belang.

En dan breekt de tijd van aanslaan en opwassen aan. In de tijd van het opwassen maken de jonge plantjes kennis met regen, een briesje, maar ze zijn jong, sterk en kunnen wel tegen n stootje.

Het groeiseizoen is een andere periode dan het zaaiseizoen…

En zo zijn we met de zonen van Yosef ook in een andere tijd aangekomen. Uitleven wat er in ons is. Doorgeven wat ons geopenbaard is. Vernieuwd worden van dag tot dag geeft ook wel nieuwe inzichten en bij een nieuw inzicht komt vaak ook meer toegepaste uitleg.

Terugziende op de afgelopen tijd geeft me Jesaja 54 in gedachten waarin de raad gegeven wordt om de plaats van de tent wijder te maken. Voorafgaand daaraan is om het net ook ergens anders uit te zetten.

Was de opdracht niet om discipelen te maken, die op hun beurt ook weer geoefend werden om discipelen te maken zodat er één grote familie zou ontstaan die allemaal discipelen zouden zijn en één de Meester?

Waar leert men dat de de plaats, de schaapskooi een tijdelijke plaats is om geoefend te worden om zelf ook discipelen te maken zodat het principe van huis tot huis werkelijk gestalte krijgt?

Het zijn feiten die nadere herziening behoeven. Onderdeel van de voorbereiding voor een herstelde Bruid die uitziet naar haar Bruidegom.

Afgelopen tijd hebben wij zowel individueel alswel in gezinsverband gedachten besproken om verder uit te stappen. Er bleken andere mensen uit ons midden bereid te zijn om daarin mee te denken.

Dankbaar kijken we terug op een kampeerweekend op een christelijke camping om de gelegenheid te hebben anderen te ontmoeten die evengoed de Messias Yeshua/Jezus belijden en daarvan te spreken wat Hij in ons beider leven gedaan heeft en doet. We hebben ervaren dat YHVH daaraan Zijn zegen verbindt.

Een van ons wandelde over het park en zag een caravan met opschrift: “Jezus redt. Leeft u?” De laatste twee woorden werden de sleutel voor een lang gesprek, dat vervolgens vervolgd werd door een ander die met ons was en iemand meenam naar onze voorgestelde shabbatsontmoeting voor de tent, wat door ons allen als een ware zegen ervaren werd. Zoveel herkenning, maar ook verwondering dat Vaders Geest al zo werkzaam is in mensenharten om nader inzicht over shabbat en Zijn feesten te geven.

We hebben Zijn onveranderlijk Woord en de Helper, Die ons alles indachtig maakt wat Yeshua onderwees -Joh 14:26. En dat is genoeg om uit te gaan.

We hebben het voornemen zowel op onszelf alswel met hen die daarin mee willen denken, dit vaker te doen, omdat Vaders hart klopt voor allen die de weg des levens begonnen zijn.

Onlangs hadden we een familie ontmoeting in de van huis2huis-setting, waarin we elkaars ervaringen bespraken en ook verdere ideeën met vrienden aan het uitwerken zijn. We houden u op de hoogte.

We bemerken in de samenleving dat het elke keer ontwapenend werkt dat we niet van die of die gemeente zijn. Natuurlijk maken wij wel deel uit van Zijn kinderen onder Zijn banier. Men ervaart dan wat we vertellen of delen uit ons hart of eigen beleving komt.

Yeshua ging ons voor door het ontwerp mee te geven:

Mat 28:18  En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
Mat 28:19  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
Mat 28:20  En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 

Ondersteund door een voorbeeld uit de praktijk is bijvoorbeeld een student die een vak wil leren om dat later ook daadwerkelijk uit te willen gaan voeren. Zijn studie voert hem of haar naar een stageplek om te gaan oefenen wat hij/zij geleerd heeft met de bedoeling het opleidingsinstituut te verlaten en het beroep uit te gaan oefenen. Het opleidingsinstituut is niet van opzet dat de studenten maar terug blijven komen en hun vak niet gaan beoefenen. Wanneer een gemeente of groep de mensen niet leert om op te staan en na de stageplek zelfstandig voort te gaan, is een belangrijk doel gemist. Wat te doen als er moeilijker tijden komen?

Tientallen jaren geleden een boekje van Jan Pit gelezen met de titel “Als vervolging komt” waarin hij heel praktische handvaten gaf om zelfstandig en onafhankelijk te kunnen staan. Mij zijn die handvaten bijgebleven. We  behoren voorbereid te zijn, net zoals de student op zijn stageplek praktisch toepast wat hij/zij geleerd heeft.

Mat_9:37  Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige;
Luk_10:2  Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.

Het is de tijd van uitgaan en vertellen van wat Hij gedaan heeft in ons hart en wat Hij belooft te zullen gaan doen. Hij gaat het gehele huis Israels nog herstellen voordat er sprake is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!

De nog niet vervulde najaarsfeesten zijn een vast onderdeel in dat herstel alvorens de achtste dag, Shemini Atzeret komt. Na Shemini Atzeret zijn alle feesten vervuld. De voorjaarsfeesten werden op aarde vervuld door Yeshua op aarde temidden van Zijn geliefden. Hij komt terug op dezelfde wijze als hoe zij Hem hebben zien heengaan om de najaarsfeesten te gaan vervullen temidden van Zijn geliefden.

En na Shemini Atzeret zal het “altijd nu” van IK BEN voor ons aanvangen. Hoe Abba YHVH dat gaat doen? Hij weet t. Alle vertrouwen in Hem, Die verlossing en leven aanreikte.

Isa_45:21  Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, YHVH/de HEERE? en er is geen Elohim/God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik.
Hos_13:4  Ik ben toch YHVH, uw Elohim/God, van Egypteland af; daarom zoudt gij geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik. Mattheüs 28.

Heb_12:1  Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
Jas_1:3  Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.

Beproef mijn woorden!

@Hadassah

2 gedachtes over “To every thing there is a season

 1. Bedankt Hadassah

  Goed beschreven de situatie. Dat het huis van Israël hersteld gaat worden is zeker. Wat mij verontrust is dat steeds meer het Huis van Juda gaan volgen met allerlei gebruiken uit het Judaïsme.

  Er is nog een weg te gaan, maar het kan snel gaan. We wonen een groot deel van het jaar op de Betteld en spreken regelmatig mensen en delen boekjes uit. We merken wel dat er altijd weer mensen open staan om het te horen en te lezen.

  Shabbat shalom

  Andre Schaap

  Geliked door 1 persoon

 2. Wat een bemoediging is jouw schrijven! Wat jou verontrust delen wij. Met bezorgdheid hebben wij aan zien komen dat die invloed ruimte kreeg en velen meenam. Yeshua leerde ons dat wij alleen Hem na moeten volgen. Uit gesprekken met anderen die nog langer op weg zijn, constateren wij dat deze mensen in een identiteitscrisis zitten. Abraham , die een Hebreeër was en zijn vader een verdorven Syriër) kreeg de belofte dat hij vader zou worden van vele volkeren (melo hagoyim) en die zegen hield niet op, ging door. We vinden diezelfde zegen ook gegeven worden aan Efraïm, de jongste zoon van Yosef. Zij zijn de eerstgeborenen onder de broederen- Col_1:18; Hebr 12:23. Het bijzondere is dat Efraïm de eerstgeboortezegen kreeg met die belofte voor de melo hagoym. Ons heeft het dit inzicht gegeven dat allen die het geloof van Jezus/Yeshua aannamen en belijden door dat Ene Zaad Efraïm naar de belofte zijn en én Israel, genoemd naar hun voorvader Jacob, die Israel genoemd werd na de worsteling bij de beek. We weten van de scheidbrief, het splitsen van de koninkrijken, de afgoderij van beide huizen, zie Jeremia 3. “Niemand rechtvaardig ook niet één”. Alleen Yeshua kon ons redden en dat deed Hij. Hij is Silo Die de scepter overnam (totdat Silo komt) en Hij is de komende Koning Die ook Hogepriester is naar de orde van Melchizedek. De goede wijsheid is alleen bij Hem te vinden en zij die Hem van harte dienen getuigen daarvan. Wanneer wij ons laten verleiden leringen van mensengeboden (waaronder Titus 1:14; Matth 15:9;Jes 29:13 ) hoger en nadrukkelijker te stellen dan Zijn eenvoudige lieflijke evangelie bevinden wij ons op de weg richting afgoderij. Abba YHVH heeft een orde van dienst. De eerstgeborenen onder de broederen zullen het middel zijn om het andere huis te trekken, zie Rome 9 tm 11, maar alleen onder Vaders voorwaarden en niet omdat wij het beter vinden anderen na te lopen. De oudste uit het gezin leert het van de vader en niet van de kinderen die nog moeten komen. Dat wij liefde en bewogenheid hebben voor onze andere familie staat los van gehoorzaamheid aan onze enige Redder. Wij hopen dat voor velen nog de ogen open zullen gaan zodat zij terug zullen keren naar hun eerste liefde Openbaring 2:4,5

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s