Wanneer wij het over ons hebben, bedoelen we dat in meervoudsvorm, zoals de kinderen Israels onze vaderen zijn. Een nationaal gebeuren, een volk eerst hoofdzakelijk verstrooid zonder identiteit. Beschreven, veelal verborgen, in het Woord van YHVH, gaat het zich op Zijn tijd een weg banen naar ontwaken.

Romeinen 4 bevestigt Genesis 17 en geeft in het bijzonder aan dat Abraham een vader werd van vele volkeren en in zijn levensloop zien we een gedetailleerd verloop. Abraham kreeg vóórdat hij besneden werd een verbond met YHVH. Een eenzijdig verbond,die YHVH sloot met hem. Abraham werd het tot rechtvaardigheid gerekend dat Hij YHVH geloofde op Zijn woord, getuige vers 3,17 tm 22. Dat hij daarna als mens handelde en niet wachtte op de uitvoering van de belofte dat hij bovennatuurlijk een zoon zou ontvangen, doet gezien het gevolg daarvan, niets af van het verbond dat YHVH met hem sloot. Zowel de volkeren (melo hagoyim) als Juda zijn in dat verbond ingesloten, getuige vers 10-12, 23 tm 25.

De belofte dat de melo hagoyim ingesloten werd in het verbond ging van vader op zoon en de eerstgeboortezegen die Efraïm als jongste zoon kreeg,zet de volgorde omgekeerd. Yeshua is het keerpunt. Uit en door Hem zouden op zeker moment de eerstelingen uit de melo ha goyim ontwaken in een soort van stappenplan. De meesten die ik de afgelopen jaren heb gesproken, op een enkele na, gaven aan christelijk te zijn opgevoed en op zeker moment, veelal in afzondering, tot inzicht zijn gekomen dat de shabbat en feesten, die YHVH ingesteld had ook voor hen golden.

Die ontwikkeling is onderdeel van het groeien naar de ware identiteit. Niet omdat men het zelf zocht, maar omdat de Geest van Heiligheid hen zocht.

Er is veel lering over wie van wie is (verloren stammen etc), maar het Woord van YHVH laat afkomst min of meer achterwege en zet Yeshua in die plaats. Zijn bloed reinigde ons en door Zijn verlossingswerk zet YHVH de verstrooiden en hun geassimileerd nageslacht als Israel naar de belofte op de kaart vanwege het verbond wat Hij eenzijdig met Abraham sloot. De eenzijdige verbondsuitvoering met Abraham gesloten wijst rechtstreeks naar Yeshua en wanneer we tussen die twee punten de lijn zetten, zullen we zien dat het plan alleen slaagt wanneer wij het van YHVH en Zijn voorwaarden verwachten.

Hij gaat een volk samenstellen wat ons voorstellingsvermogen overstijgt. Wanneer er geschreven wordt dat er aan de eerste exodus niet meer gedacht zal worden, geeft dat een heenwijzing dat het grootser zal zijn, dan wij ons kunnen voorstellen.

In de vallei van ontwakende herkenning, hou ik dat eenzijdige verbond van YHVH, Yeshua’s verlossingswerk en het geschreven Woord als leidraad om niet heen en weer geschud te worden.

Daarom kan ik getuigen dat er in de vier winden der aarde “bikkurim”eerstelingen uit Yeshua voortgekomen zijn die weten Israel te zijn naar de belofte. Zij noemen zich Efraïm, Yosef, Israeliet…Namen die synoniem aanduiden op het worden van die ene natie onder de banier van Yeshua.

Volgorde zie ik in Jeremia 3 er 3:17  “Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, YHVH’s (HEEREN) troon; en kol hagoyim (al de volkeren) zullen tot haar vergaderd worden, om des YHVH’s (HEEREN) Naams wil, te Jeruzalem; en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. 
Jer 3:18  In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israel; en zij zullen te zamen komen uit het land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb.”

Eerst zullen de volkeren getrokken worden naar de volheid (Israel worden alleen door Yeshua) en daarna zal Juda naar hen gaan om samen met hen op te trekken..Romeinen 11: 12,25; Jeremia 3:18.

Toch blijkt dat er reeds nu al van samengaan in klein formaat sprake is. Een van de praktijkvoorbeelden is het Congres Bney Yosef National, drie gehouden in Israel, waar zowel afgevaardigden van Israel en Juda getuigden van hun werken aan een dieper samengaan in zowel Israelland als de volkeren onder Eén Die onze verbinding is: Yeshua.

Laten wij geduld hebben voor hen die niet verstaan. Laten we onze eigen oude jas niet vergeten. Wat wij zijn gaan weten, hebben we ontvangen, niet verworven door eigen werken. Abraham is een van onze voorbeelden die het niet uit de werken kreeg maar door geloof.

Het zal worden één kudde en één Herder – Joh 10:16

Gezegend is Hij Die komt in de Naam van YHVH – Mattheüs 23:39, Lukas 13:35

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s