Lessen in praktijk brengen

Over het algemeen wordt stage voorafgegaan door informatie. Al dan niet geïllustreerd met praktijkvoorbeelden die slechts een glimp van het werkveld bieden. Ook wordt er in die informatietijd, soms een school,cursus of onderzoek een zekere bescherming geboden, omdat men nog in de beginfase is. De praktijk brengt veel meer uitdagingen met zich mee, dus dient men vooraf als het ware beslagen ten ijs te kunnen komen.

Hoe de praktijk er echt uit komt te zien, is pas op de plaats van uitvoering zelf.

We waren in 2015 in Ariel om het eerste Congres van Bney Yosef mee te maken. Ongekend en historisch om daar mensen te ontmoeten, die familie werden door die Ene, Die ons Zijn redding aangeboden had en Die ons onze identiteit teruggegeven had.

Historisch omdat er niet eerder op zulk een schaal uit zoveel verschillende landen op één plaats ontmoeting plaatsvond.

Het was in die tijd, in 2015, tijdens een wandeling, dat ik liep te mijmeren en woorden in mij opborrelden, die zo specifiek waren, dat ik ze niet vergeet en wist dat het met verder dan die tijd te maken had.Ik vond woorden met precies dezelfde strekking in:

Joh 16:12  Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 

Die woorden maakten mij opmerkzaam en ook boden ze houvast, omdat mij die mededeling werd gedaan. Tevens een steun als er zaken zouden opdoemen die ik niet zou kunnen begrijpen. Hij kwam als het ware naast mij wandelen en gaf aan dat Hij het overziet.

Nu zijn we bijna zes jaar en nog twee andere Congressen verder. Binnen de beweging is beweging. Er buiten ook.

Groot goed is de zekerheid dat wat YHVH begint, Hij ook zal afmaken. Ongeacht snode plannen,die door Hem gebruikt worden om Zijn Naam te verheerlijken op de gehele aarde.

Voorbeelden te over, dat Zijn Naam tegen de verdrukking in, verheerlijkt werd.

En zo staat volgens de beloften nog een grootse verzameling te wachten, die Hij volgens Zijn plan en voorwaarden gaat volvoeren.

Terugkomend op Johannes 12 vertelt ons dat Hij ons nog  vele dingen heeft te zeggen en hoe gaat Hij ons dat meedelen?

Joh 16:13  Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
Joh 16:14  Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
Joh 16:15  Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen. 

Terwijl wij op lokatie werk uit mogen voeren voor Hem, krijgen we tijden dat Hij ons de toekomende dingen zal verkondigen. De Geest van Heiligheid zal ons in alle waarheid leiden.

Joh 14:25  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 
Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
Joh 14:27  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 

Betekent dit dat wij alles moeten weten wat zich voor en rondom ons afspeelt?

Pro_23:5  Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken gelijk een arend, die naar den hemel vliegt.

Deu 29:29  De verborgene dingen zijn voor YHVH/ den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet. (1)

Zelf ervaar ik dat voor onze rust onze ogen voortdurend op onze Meester gericht moeten blijven. Dat is een oefening die werkelijk vruchten afwerpt.

Psa 121:1  Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 
Psa 121:2  Mijn hulp is van YHVH/den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Psa 121:3  Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. 
Psa 121:4  Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen. 
Psa 121:5  YHVH/De HEERE is uw Bewaarder, YHVH/de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand. 
Psa 121:6  De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. 
Psa 121:7  YHVH/De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. 
Psa 121:8  YHVH/De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. 

We mogen uitwerken wat Hij ons aan toerusting meegegeven heeft. Hij staat ons terzijde.

Spreuken 3:1  Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. 

Wanneer we voor Hem willen werken in Zijn akker, zullen we op zekere tijd uitgezonden worden om in een deel van het grote plan te mogen werken en laten we dat doen met volharding, want Hij gaat voorop. Hij zal ons van het nodige voorzien.

Isa_40:26  Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist.

Heb 12:1  Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
Heb 12:2  Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Yeshua, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van Elohim/God. 

We verheugen ons dat er diverse initiatieven meegedeeld op een van de Congressen in Israel, nadien in andere landen, ontwikkeld werden en verder reiken dan deze landen. De vormen van initiatief veranderen met de tijd van mogelijkheden,maar van afzien is geen sprake. In deze tijd van volharding putten de dicipelen kracht uit de woorden die de Meester sprak. Alle eer aan YHVH.

Blij vooruitzicht:

Jer_31:31  Ziet, de dagen komen, spreekt YHVH/de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;
Jer_33:7  En Ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israel wenden, en zal ze bouwen als in het eerste.
Jer_33:14  Ziet, de dagen komen, spreekt YHVH/de HEERE, dat Ik het goede woord verwekken zal, dat Ik tot het huis van Israel en over het huis van Juda gesproken heb.
Jer_36:2  Neem u een rol des boeks, en schrijf daarop al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, over Israel, en over Juda, en over al de volken, van den dag aan, dat Ik tot u gesproken heb, van de dagen van Josia aan, tot op dezen dag.
Jer_51:5  Want Israel of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God, van YHVH/den HEERE der heirscharen (hoewel hunlieder land vol van schuld is), van den Heilige Israels.

1.Lukas 10:21

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s