Israël – Babylons ondergang

Om Zichzelf aan de mensheid / de naties te openbaren, moet YHVH noodzakelijkerwijs trouw zijn aan Zijn verbonden en beloften aan Israël en Juda. Keer op keer stelt Hij in de Schrift dat Hij de Elohim is van de voorvaderen wiens nageslacht in zijn geheel de natie Israël vormt.             Dus het herstel en de hereniging van de twee huizen van Israël in de laatste dagen, zoals we hebben opgemerkt in het artikel van vorige week “A Debt Repaid”, is een van Yah’s laatste handelingen in het grote drama van Zijn grote finale.

Deze scène moet worden uitgevoerd voordat Yeshua terugkeert om het Huis van Jacob te regeren en te regeren (zie Lukas 1: 32-33; Handelingen 3: 19-21).

De verbazingwekkende connectie van Israëls herstel met de eindtijd-val van de “dochter van Babylon” en haar wereldheerschappij, zoals te zien is in Jeremia hoofdstukken 50 en 51 (en Openbaring 18), zal de laatste fase zijn van het herstel van goddelijke orde in de wereld.

Familie van Noah, Cham en Jafeth zullen komen wonen en dienen in de tent van YHVH’s eerstgeboren Sem (ref. Genesis 9: 26-27), die (toen hij leefde) de “Melchizedek” was in Noach’s familie, omdat hij een dubbele plicht had in zijn familie als dienst aan YHVH.

Zoals we weten, werd Yah’s koninkrijksorde in de derde generatie uitgedaagd door een Hamiet, Nimrod, die een ander koninkrijk vestigde in Babylon in het land Sinear (ref. Genesis 10: 9-10). Zo begon het conflict tussen de twee koninkrijken tot aan deze generatie. Een enkele heerser bleef in positie totdat YHVH de “Melchizedek” -regel uitbreidde van een individu naar een (Shemitische) natie – Jacob / Israël.

Als we de geschiedenis van YHVH’s gekozen “Melchizedek” natie volgen, zien we een heel interessant patroon. Alle naties die met het Babylonische koninkrijk verbonden zijn, zullen altijd proberen de uitverkoren natie en het volk van Yah te onderwerpen en zelfs tot slaaf te maken. Het eerste voorbeeld hiervan was de Hamitische natie Egypte.

Om Zijn goddelijke orde te handhaven en voort te zetten, had YHVH geen andere keuze dan soeverein tussenbeide te komen en Israël uit te voeren  onder die Babylonische regering en autoriteit vandaan. Merk tegelijkertijd op wat er met dat koninkrijk en die natie gebeurde toen YHVH Israël verloste.

Dit zou het patroon van nu af aan over de generaties heen zijn. Er zijn veel goede voorbeelden hiervan in het boek Richteren, toen Elohim van tijd tot tijd een andere natie toestond om Israël te verslaan en te regeren als gevolg van Israëls afgoderij en overspel. Echter, vanwege Zijn goddelijke orde, kon YHVH een dergelijke onderwerping niet (blijvend) toestaan ​​of tolereren, en dat brengt ons bij Jeremia 50 en 51, wanneer door het herstel en de eenwording van Israël en Juda vanwege het nieuwe verbond YHVH het opnieuw zal doen, zoals Hij deed in Egypte, om Israël en Juda uit de huidige Babylonische wereldorde te halen.

Maar in het proces, door het gezag van Zijn koninkrijk gevestigd in de harten van Zijn overblijfsel, zal het volgende gebeuren, zoals opgetekend in Jeremia 51: 19-23: “Jer 51:19  Jakobs deel is niet gelijk die (Babyloniërs); want Hij, YHVH, is de Formeerder van alles, en Israel is de roede Zijner erfenis; YHVH Tzevaot/ HEERE der heirscharen is Zijn Naam. 
Jer 51:20  Gij zijt Mij een voorhamer, en krijgswapenen; en met u (1) zal Ik volken in stukken slaan, en door u zal Ik koninkrijken verderven. 
Jer 51:21  En met u zal Ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter; en met u zal Ik in stukken slaan den wagen en zijn ruiter. 
Jer 51:22  En met u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en met u zal Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en met u zal Ik in stukken slaan den jongeling en de jonkvrouw. 
Jer 51:23  En met u zal Ik in stukken slaan den herder en zijn kudde; en met u zal Ik in stukken slaan den akkerman en zijn juk ossen; en met u zal Ik in stukken slaan landvoogden en overheden.”

Merk op dat er niet staat“ omdat van jou ”, maar“ met jou”. (1) In de Statenvertaling staat onterecht het woordje “door” in plaats van “met”. Echter in de King James en het oorspronkelijk Hebreeuws staat “met”)

We zien aanwijzingen van dit eindtijdleger bij het herstel van de dorre beenderen van Ezechiël 37: “Dus ik profeteerde zoals Hij mij bevolen had, en er kwam adem in hen, en zij leefden en stonden op hun voeten, een buitengewoon groot leger” ( ver 10) In Jeremia 51:19 wordt YHVH aangeduid als “de HEER der legers”. In Zacharia 9:13 stelt YHVH dat Hij “u [Israël en Juda] heeft gemaakt als het zwaard van een machtige man” (een zwaard).

YHVH zal Israël niet verlaten vanwege de staart die het gevolg is van de vloek van wetteloosheid (Deuteronomium 28:44), maar zal een overblijfsel van beide huizen van Israël in het hoofd doen opstaan, zoals Hij ons vertelde onder de voorwaarden van het Vernieuwde Verbond. YHVH zal het mogelijk maken: “Hoor de geboden van YHVH onze Elohim … om ze zorgvuldig te houden” (Deuteronomium 28:13), en “opgroeien in alle aspecten in Hem die het Hoofd is, namelijk de Messias” (Efeziërs 4). : 15). We moeten bidden dat iedereen wiens identiteit is hersteld, niet moe wordt en terugglijdt naar een andere nationale identiteit. Ook dat we niet zelfgenoegzaam worden over de toekomstige terugkeer naar alle landen die aan onze voorvaderen zijn beloofd. Wij zijn in deze tijd YHVH’s getuigen in de naties van wie Hij is. Wees bemoedigd en ga door met het behalen van de doelen die YHVH voor ons heeft gesteld! 

https://etzbneyosef.blogspot.com/2021/03/israel-babylons-demise.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s