Twee wijsheden in oorlog

Het is overduidelijk dat alles wat er in de wereld van vandaag gebeurt, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak, een grote uitdaging kan zijn voor ons geloof en vertrouwen in onze hemelse Vader en zijn Messias.

Tegelijkertijd moedigen de Schriften ons aan om “het allemaal als vreugde te beschouwen … als je verschillende beproevingen tegenkomt, wetende dat de beproeving van je geloof volharding voortbrengt..

Jac. 1:2-4  Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 
Jac 1:3  Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 
Jac 1:4  Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.  ”

Deze woorden richten zich toevallig tot “de twaalf stammen die naar het buitenland zijn verspreid” – met andere woorden, beide huizen van Israël.

Jac 1:1  Jakobus, een dienstknecht van Elohim en van Yeshua haMashiach; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: ..

Het is interessant dat de schrijver (Jacobus), direct na te hebben gezegd “dat je misschien … aan niets ontbreekt”, naar één ding wijst dat hoogstwaarschijnlijk zij (en wij) misten, en dat is “wijsheid”.

Jac 1:5  En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van Elohim begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
Jac 1:6  Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt. “ (vers 5 & 6).

Jakobus weidt uit over de aard of het karakter van de “wijsheid van boven”: Jac 3:17  Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. 
Jac 3:18  En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.”

We hebben zojuist gelezen dat ons geloof wordt getest te midden van beproevingen. We kunnen onze beproevingen financieel, fysiek of het resultaat van regeringsbeslissingen beschouwen, maar als het gaat om de behoefte aan de “wijsheid van Elohim”, lijkt het testen meer betrekking te hebben op onze relaties binnen de familie van Jacob.

‘Jac 4:1  Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? 
Jac 4:2  Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. 
Jac 4:3  Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.”

Met de verzen 1 tm 3 toont de schrijver de aard en het karakter van de wijsheid van de wereld, die oorlog voert tegen de wijsheid van boven en het hebben van gezonde en liefdevolle relaties belemmert.

“Jac 3:14  Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. 
Jac 3:15  Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. 
Jac 3:16  Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. ”.

De oorlog die gaande is tussen het vlees en de geest is niet nieuw, het is een dagelijkse strijd voor ons allemaal die streven naar de wijsheid en gerechtigheid in Messias Yeshua. We hebben allemaal de Vader nodig om Zijn wijsheid te ontvangen, die de wijsheid van de wereld kan overwinnen, maar die komt niet zonder die ene voorwaarde en dat wil zeggen, vragen met de juiste motieven (ref. 4: 3).

Het verkrijgen van deze wijsheid, zoals we hierboven zagen, is gebaseerd op vragen in geloof en zonder twijfel. De apostel herinnert ons aan het geloof van onze vader Abraham, waarvan er levende bewijzen waren toen hij zijn enige zoon offerde (en in zekere zin zijn eigen leven) (ref. 2: 21-22). Evenzo zouden ook wij onszelf in geloof moeten offeren als een “levend offer” (ref. Romeinen 12: 1).

Pas dan zullen we het bewijs van de wijsheid van boven beginnen te zien, en de vrucht van gerechtigheid demonstreren waarmee we anderen kunnen voeden en de eenheid tot stand brengen die de twee families van Israël verenigt.

Wie van jullie is wijs en begripvol? Laat hem door zijn goede gedrag zijn daden tonen in de zachtheid van wijsheid ”(Jakobus 3:13).                    “Php 2:14  Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 
Php 2:15  Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Elohims zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;

Moge nu de Elohim van onze Meester Yeshua de Messias, de Vader van heerlijkheid, u een geest van wijsheid en openbaring geven in de kennis van Hem … en opdat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil in alle geestelijke wijsheid en begrip ”(Efeziërs 1:17; Kolossenzen 1: 9). 

https://etzbneyosef.blogspot.com/2021/02/two-wisdoms-at-war.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s