1st Century Torah Talk Vayechi (And He Lived) with Ephraim & Rimona Frank

Alhoewel bovenstaande alleen als link gedeeld, wil ik een paar zaken genoemd in de video naar voren halen die ons inziens onderdeel zullen zijn in het ontdekken van onze identiteit, waarvoor Yeshua gekomen is. Van Ephraim en Rimona Frank hoorden wij dat onze geestelijke erfenis van Yeshua is en onze fysieke van Abraham, die vader van een menigte van volkeren werd genoemd. Melo hagoyim. Een term die eveneens in de zegen van Efraïm wordt genoemd.

Een ander punt dat zij noemden is dat Jacob met de Man worstelde bij de beek en daarná de naam Israel kreeg. Ook wij moeten van Jacob Israel worden…

Nog iets ter overdenking: Abba YHVH mag aanbeden worden,zoals er in het geschreven Woord van YHVH staat geschreven. Yeshua is Elohim én Koning Hij dient gerespecteerd te worden. Het is goed om daar zelf over te gaan lezen in het Woord.

Wat ons eveneens bezighoudt is de gemeente Laodicea, welke door Rimona aangehaald wordt. Het is belangrijk ons aandeel nader te bekijken. Wie zijn wij?

Zijn wij Laodicea, die rijk en verrijkt geworden zijn?

Openbaring 3:13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
14 ¶ En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.
19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Het is Zijn liefde en genade, dat Hij ons wakker maken wil...19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

Ik hoor het een ons bekende broeder,die vorig jaar overleden is, in gedachten nog zeggen: “En zeg de kinderen Israels,dat zij voorttrekken” Gen.14:15

Trekken wij voort of hebben wij geenszins gebrek?

13 Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des YHVH’s/HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid.
14 YHVH/De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.
15 ¶ Toen zeide YHVH/de HEERE tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s