Uw harten en zinnen bewaren

Het vergt enige inspanning om op de plaats te blijven, waar we gesteld zijn, wanneer ons berichten bereiken, die eerstens onze emotie willen aansturen om richting te bepalen. Zijn onze emoties goede geleiders voor onze geest?

Ons hele leven is een voorbereiding op wat komen gaat en sommige seizoenen zijn intenser dan andere, maar alles is er voor om ons stand te doen houden, het geloof in Yeshua te behouden en Vader’s Stem te verstaan in alle opzichten.

Met die oefeningen moeten we niet wachten, denk aan de vijf wijze en vijf dwaze maagden. Er is een gezegde “Jong geleerd, oud gedaan” die mij de gedachte geeft van de jongeling uit Prediker: Pre_11:9  Verblijd u, o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten, en in de aanschouwingen uwer ogen; maar weet, dat YHVH, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht. 

                                                                                                                                                Ps 71 : vanaf vers 5-15 “Psa 71:5  Want Gij zijt mijn Verwachting, Heere, HEERE! mijn Vertrouwen van mijn jeugd aan. 
Psa 71:6  Op U heb ik gesteund van den buik aan; van mijner moeders ingewand aan zijt Gij mijn Uithelper; mijn lof is geduriglijk van U. 
Psa 71:7  Ik ben velen als een wonder geweest; doch Gij zijt mijn sterke Toevlucht. “en verder

Meer dan andere tijden is het van groot belang ons af te wenden, of beter gezegd onze emoties af te wenden van wat ons zo lichtelijk wil raken en onze ogen en hart op de Enige te richten Die ons van alles voorziet.

Koning David wist t ook toen hij zijn ziel aanspoorde te doen wat zijn geest ingaf: Psa_103:1  Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.
Psa_103:2  Loof YHVH/den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
Psa_103:22  Looft YHVH/den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof YHVH.den HEERE, mijn ziel!
Ook bracht hij zijn ziel tot rust: Psa 131:2  Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. 

Dan zal er blijvende blijdschap zijn en onrust moet plaats maken voor vrede die alle verstand te boven gaat; op ons afkomende vrees voor het vertrouwen waarvan het Woord van YHVH getuigt, dat het ons ten deel valt, wanneer wij in overgave komen.

Van ons vereist het om niet te reageren op allerlei wind van leer, maar een besluit om in de afzondering te komen waar Zijn Stem te verstaan is.

Een dagelijkse oefening om geoefend te worden, zodat we gereed zijn, wanneer het echt nodig is Zijn Stem van alle stemmen te onderscheiden.

Beschermer

Psa_121:8  YHVH/ De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Troost en belofte

2Co_13:11  Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en Elohim/de God der liefde en des vredes zal met u zijn.
Php_4:9  Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de Elohim des vredes zal met u zijn.                   Php 4:6  Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij Elohim; 
Php 4:7  En de vrede YHVHs, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Messias Yeshua. 
Php 4:8  Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; 

Isa 40:11  Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 

Almachtig

Isa 40:12  Wie heeft de wateren met Zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal? 
Isa 40:13  Wie heeft den Geest des YHVH’s/HEEREN bestierd, en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? 
Isa 40:14  Met wien heeft Hij raad gehouden, die Hem verstand zou geven, en Hem zou leren van het pad des rechts, en Hem wetenschap zou leren, en Hem zou bekend maken den weg des veelvoudigen verstands? En verder tot en met vers 31.

Boven alles

Isa 55:8  Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt YHVH/de HEERE. 
Isa 55:9  Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten. 
Isa 55:10  Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; 
Isa 55:11  Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende. 

Uitzicht

Hos_1:11  En de kinderen van Juda, en de kinderen Israels zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreel zal groot zijn.

Isa 55:12  Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. 
Isa 55:13  Voor een doorn zal een denneboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan; en het zal YHVH/den HEERE wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. 

Lied: https://www.youtube.com/watch?v=E_3Mcrlxhs8

https://www.youtube.com/watch?v=K1Enk8xYuvI

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s