Kinderen der belofte, als Izak was…

Gal 4:28  Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was. 

Vanmorgen kreeg ik een kort berichtje wat mijns inziens een nauwkeurig antwoord is op het Yosef ofwel Efraïmverhaal, zoals wij het zijn gaan zien.

Niet naar het vlees of afstamming, maar naar de belofte zijn wij Israel.Niet naar verdienste maar door Yeshua hebben wij plaats gekregen in het huis van Israel. Het huis wat zo vervallen was, ja zelfs niet meer was.Lo Ammi.

Uit de belofte die al in Genesis voorzegd is, werd de lijn door de geschiedenis zichtbaar. Van belofte naar belofte werd het fundament gelegd voor het herstel van het gehele huis Israel, waarvan Abba YHVH nauwkeurig weet wie van wie is. Voor ons is het genoeg dat wij de naam kregen via een van onze voorvaders, Jacob, die in Genesis 32: 28 de naam Israel kreeg. Logisch dat wij daarna kinderen Israel werden genoemd:

Toen zeide Hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht.

Misschien klinkt het wat voorbarig om ons kinderen Israels te noemen, toch getuigt Joz. 24, Ezra 9, Jer 3, Luk 1,Hand 3,7, 13,28 en 1 Cor 10 dat het onze vaderen zijn. Wij hebben geen andere naam dan onze vaderen, nu wij door Yeshua deel hebben gekregen van dat vernieuwde verbond, waar ondermeer de Hebreeënbrief van getuigt.

Kinderen der belofte

Gal 4:29  Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alzo ook nu. 

Wat verstaat u uit bovenstaande woorden?

Het is een verborgen zaak, die belofte…Omdat niemand zich erop beroemen kan, omdat het een verkiezing van Abba YHVH is. Want was het niet Hij, die de handen van Yosef bestuurde om Efraïm de eerstgeboortezegen te geven in plaats van Manasse?

Was het niet de Geest des Allerhoogste die over Mirjam kwam,zodat zij zwanger werd zonder tussenkomst van een man?

Was het niet YHVH’s Hand die kinderen gaf aan onvruchtbare vrouwen?

Was het niet YHVH, Die door Zijn Geest voorzegde dat Yeshua als mens zou komen op aarde met een verlossende roeping, die geen mens ooit zou kunnen evenaren?

We gaan even terug naar de belofte die aan Abraham gegeven werd. Hij zou een vader worden van vele volkeren en dat vaderschap zou hij krijgen via de beloofde zoon, Izak, die Jacob gewon en Jacob Yosef en Yosef Manasse en Efraïm, waarbij Efraïm de eerstgeboortezegen kreeg van Jacob die met israel genoemd werd, zie Gen 48:19 …en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. 

Gal 4:22  Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije. 
Gal 4:23  Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; 

Gal 4:30  Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. 

Verstaan wij hieruit dat ons hetzelfde lot overkomen kan, als wij in plaats van Abba YHVH’s voorwaarden aan te nemen, onze eigen keuze nemen met dienovereenkomstige gevolgen?

We hebben voorbeelden genoeg. Zowel van hen die YHVH’s voorwaarden toevielen als zij die dat niet verkozen.

Galaten hoofdstuk 4 vertelt meer. Het is boeiend om het dienstbare en het vrije benoemd te zien aan de hand van namen en geschiedenis.

Jer_50:6  Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun legering.                                                                              Rom_3:10  Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een.    

Eze_22:30  Ik zocht nu een man uit hen, die den muur mocht toemuren, en voor Mijn aangezicht in de bresse staan voor het land, opdat Ik het niet mocht verderven; maar Ik vond niemand. 

Mat_15:24  Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.    

Uit Ezechiël 22 verstaan wij dat YHVH niemand uit hen vond om de muur te herstellen….     

Het laatste vers uit Galaten 4 herhaalt nogmaals en op grond van het voorgaande dat de broeders geen kinderen der dienstmaagd zijn, maar der vrije.                                                                                       

Gal 4:31  Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. 

Gal 3:29  En indien gij van de Gezalfde (1) zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

  1. G5547
    Χριστός
    Christos
    khris-tos’
    From G5548; anointed, that is, the Messiah,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s