Efraïms eerstgeboortezegen voor de volle menigte der volken

Wat is dat, dat een minderheid zich noemt met de naam Yosef?

En dat dezen temidden van messianen, christenen en joden, belijden, dat Yeshua (niet als mens alléén) hun Redder is, zij de shabbat en bijbelse feesten houden en zich niet de ingeënten noemen, maar degenen die eerst Lo Ammi waren en nu Ammi, wie zijn zij?

Logisch gezien is in een gezin met kinderen het eerste kind de eerstgeborene en daarna komen de anderen die dat niet zijn.

In het gezin wat YHVH verkiest, is er eveneens een eerstgeborene.
Dat is Yeshua niet, daar Hij YHVH in het vlees is..Hij is krachtens Zijn werk wel de Eersteling – 1Cor. 15:20..

Wie is die eerstgeborene dán?

Laten we teruggaan naar de patriarchen, met name Jacob/Ya’acov.

Hij kruiste bij het uitspreken van de eerstgeboortezegen. zijn handen en stelde Efraïm, aangenomen als zoon zijnde van Yosef (Gen 48:5), als oudste. Dat was een geestelijke daad,die de aardse bloedlijn ondergeschikt maakte aan de geestelijk profetische lijn.

Zo zouden we kunnen stellen dat zij, die het lokken van de Vader hebben verstaan en teruggekomen zijn, omgekeerd zijn om Zijn wetten en verordeningen te doen, de geestelijke eerstgeborenen zijn voortgekomen uit de profetische eerstgeborene Efraïm, aangenomen zoon van Yosef – Gen. 48:19.

Wat is het dat velen dat begrip afwijzen?

Is dat onkunde of…?

Wanneer we gaan zien en de naam met overkeenkomstige roeping aannemen, worden we toegerust. Yeshua ging ons immers vóór?

Door Zijn verzoeningswerk werden wij overgezet van het aards ingestelde priesterwerk en mogen navolgers zijn van de Opgestane Koning en Priester naar de orde van Melchizedek.

Opdat Mijn huis vol worde..

De geestelijk profetische lijn is de enige die mogelijk is dat het gehele huis Israëls behouden zal gaan worden,omdat YHVH er Zelf de hand in heeft vanaf dat Adam en Chava zondigen. In Genesis wordt geprofeteerd dat Yeshua zal komen.

We weten uit het geschreven Woord dat Zijn sterven meer dan één betekenis had. Vele eeuwen verborgen en straks zullen wij alles mogen begrijpen.

Terug naar de moeilijke geboorte van de geestelijk geprofeteerde nakomelingen van Efraïm, aangenomen zoon van Yosef..

In Nederland had men vroeger achternamen die naar de vader verwezen.

Janszoon-Janszn, Hendrikszoon- Hendriksen, Pieterszoon- Pietersen…

Yosefzoon

Efraïm, fysieke zoon van Yosef en geestelijk aangenomen zoon van Yaacov ook wel genoemd Israël.

Zou het kunnen zijn dat ABBA YHVH in Zijn grootmoedigheid en genade een volle menigte uit de volkeren, die door Yeshua een naam en plaats krijgen, ingedeeld heeft in dat eerstgeboorteschap van Efraïm?

Getuige de eerstgeboortezegen zegen die Ya’acov aan Efraïm gaf, zou dat zomaar kunnen zijn – Gen. 48:19.

Dan zouden we kunnen concluderen dat er al een aardig volkje Yosefzonen – Bney Yosef in de vier winden der aarde is.

Maar velen van hen zijn zich door allerlei wind van leer niet bewust van de werkelijke naam en roeping of zou dat ’n bedoeling hebben?

Zou Abba YHVH slechts door een Gideonsbende de weg banen, zodat de overigen tot heilige jaloersheid verwekt worden – Rom. 10:19?

Wel is zeker dat wat YHVH in tegenstelling tot vele leringen gedaan, doet en zal gaan doen, in het Woord geprofeteerd is en alleen dat Levende Woord openbaring zal geven. Degenen die dat Woord naspeuren en de juiste houding hebben, zullen luisteren naar wat Yeshua hen en zij die na hen kwamen, voorzei: 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

Joh 14: 24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.
28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.
29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.

Test mijn woorden!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s