Samen bouwen – een verslag

We kunnen terugzien op een gezegend samenzijn, die we afgelopen weekend met elkaar mochten invullen en waarvan we duidelijk ervaren dat Abba YHVH bouwt aan dit concept van familiegewijs optrekken.

Van diverse betrokkenen vernamen wij dat de manier waarop we de tijd doorbrengen helpt, dat een ieder van klein naar groot zich gewaardeerd voelt.

Daarom is er interactie en ruimte om te onderbreken. Is er ruimte om even een gesprek af te maken of terugtrekken.

Afgelopen tijd werd ik erg bepaald bij Johannes 14:26 en specifiek dit weekend bij een belangrijk vervolgwoord uit 1Joh 2,dat in principe de manier hoe wij ontmoetingen hebben, bevestigt.

Joh 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

1Jn_2:27 En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

We gaan uit van het principe dat een ieder iets heeft en het blijkt dat wanneer we familiegewijs optrekken met inbegrip van onze kinderen van klein naar groot, het inderdaad zo gaat, wanneer we dat principe praktisch toepassen. We waken er ook voor om niet in een strak programma te raken, omdat ons aller delen slechts bevestiging mag zijn. Vaders Geest wil ons in de eerste plaats onderwijzen en datgene, wat ons door Hem duidelijk wordt, mogen wij elkaar vertellen. Oefening om Zijn Stem te gaan verstaan boven alle andere stemmen is een uitdaging, maar het alles wáárd!

Er waren enkele deelnemers die bleven overnachten in tentjes. Sommigen kwamen op de dag van shabbat, waarin wel een aanvang maar geen sluitingstijd besloten was. En anderen gingen met ons de erev shabbat in.

Donderdag namiddag kwamen de eersten en zondagmiddag waren de meesten weer vertrokken.

De uitgelichte afbeelding heeft een verhaal. Een van de jongeren nam de scooter om de omgeving te verkennen en bracht een plant mee terug, maar die kon niet opgeborgen worden met als gevolg dat een paar van de bloemen spontanerwijs een luchtreis maakte richting bos en heide…

Een van de vragen op erev shabbat was hoe in de gezinnen thuis de wekelijkse shabbat ingevuld werd.Naar aanleiding daarvan vertelde een van de jongeren zijn beleving wanneer zij met het gezin  gewoonlijk hun shabbat ingingen en wat hij ervan vond.

Op shabbatmiddag lazen we met het gezelschap zo ongeveer om de beurt Numeri 13 tm 15 en vertelden wat in ons opkwam of opgekomen was.Een van de aanwezigen las naar aanleiding van Jozua en Kaleb een geschreven inzicht voor wat hij samen met zijn vrouw gemaakt had (1)

Omwille van de privacy plaats ik geen afbeeldingen van mensen die herkenbaar in beeld staan en ook het aantal deelnemers niet, omdat het niet gaat om grootte maar om voortgang, maar wat hebben we genoten van elkaar, de meegebrachte voeding en zoetwaar, de gesprekken, de spelletjes, waarbij zwaaiverstoppertje een van de favorieten was, omdat iedereen eraan kan deelnemen.

Bij voortgang moet ik denken aan de heer D.Jacobsen die niet meer is, maar met wie wij geregeld ontmoeting hadden en met wiens vrouw wij het voortgezet hebben. Een uitspraak van hem was “En zeg de kinderen Israels dat zij voorttrekken”-Exodus 14:15

Ook een zegen was het aangename weer, zodat we geen partytent hoefden opzetten, maar allerlei plekjes in de tuin gemaakt hadden.

We willen allen hartelijk danken en geven de eer aan Abba YHVH Die dit alles mogelijk maakte omdat wij door Yeshua getuigenis kunnen geven huis te willen zijn.

Galaten 3:27-29Want zovelen als gij in Yeshua gedoopt zijt, hebt gij Yeshua aangedaan. 
Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Messias Yeshua. 
En indien gij van Yeshua zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

 De kleine tipi was er dit keer niet bij, maar bij leven n welzijn de volgende keer vernamen wij…

 1.Jozua en Kaleb

English translation:

We can look back on a blessed gathering, which we were able to fill in together last weekend and of which we clearly experience that Abba YHVH is building this concept of family-wise building.

We heard from various participants that the way we spend time helps everyone from small to large to feel appreciated.

Therefore, there is interaction and space to interrupt. Is there room to finish a conversation or withdraw.

Recently I became very determined with John 14:26 and specifically this weekend with an important follow-up that basically confirms the way we have met.
John 14:26 “But the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you everything, and remember everything I said to you.
1Jn_2: 27 And the anointing that you have received from Him abides in you, and you do not need anyone to teach you; but as the same anointing teaches you of all things, so it is also true, and is no lie; and as she taught you, you will abide in him.

We start from the principle that everyone has something and it turns out that when we go family-wise including our children from smallest to largest, it is indeed the case when we apply that principle. We are also careful not to get into a tight program, because our parts can only be confirmation. Father’s Spirit wants to teach us in the first place and we may tell each other that. Exercise to understand His Voice above all other voices is a challenge, but so precious!

Some participants stayed overnight in tents. Some came on the day of Shabbat, in which an opening but no closing time was decided, and others entered the erev Shabbat with us.

The first arrived on Thursday afternoon and most had left on Sunday afternoon.

The featured image has a story. One of the youngsters took the scooter to explore the area and brought back a plant, but it could not be stored, as a result of which some of the flowers spontaneously made an air trip to forest and heath …

One of the questions on erev shabbat was how the weekly shabbat was filled in the families at home, one of the young people told his experience when they usually started their shabbat with the family and what he thought about it.

On Shabbat afternoon we took turns reading Numbers 13 to 15 with the company and telling what came to mind or had come up. One of those present read a written insight from Joshua and Caleb about what he had made with his wife. 1)

For the sake of privacy, I do not post images of people who are recognizable on the screen and the number of participants not, because it is not about size but about progress, but how much we enjoyed each other, the food and confectionery brought along, the conversations, the games, where swing hide and seek was one of the favorites, because everyone can participate.

When it comes to progress I think of Mr. D. Jacobsen who is no longer, but with whom we met regularly and with whose wife we ​​continued. a statement from him was “And tell the children of Israel that they go forward” -Exodus 14:15

The weather was also a blessing, so that we did not have to set up a party tent, but had made all kinds of spots in the garden.

We would all like to thank heartily and give credit to Abba YHVH who made all of this possible because through Yeshua we can bear testimony of wanting to be home.

Galatians 3: 27-29 For as many as you were baptized in Yeshua, you have put on Yeshua.
There is neither Jew nor Greek; there is neither service nor free; there is no husband and wife in it; for you are all one in Messiah Yeshua.
And if you are from Yeshua, then are you Abraham’s seed, and heirs according to the promise.

 1.Jozua en Kaleb (in Dutch)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s