Fenomeen Efraim: leer of belofte?

Recentelijk werd aan mij door verschillende mensen gevraagd wat wij verstaan onder de term Efraïm, ook wel Israel of Yosef genoemd.

Sommigen noemden het de Efraïmleer en anderen vroegen ons of het een leer is…

Wat we constateren is dat er inderdaad een Efraïmleer is, die op grond van afkomst of op mogelijke afkomst denkt te zien waar Efraïm zich mogelijk bevinden kan.

Er is ook een gedachte wat wij bij de meerderheid van Juda waarnemen (uitgezonderd enkelen)  dat zij menen Efraïm te zien en die terug willen brengen onder de banier van Juda zelf,zodat deze Efraïm als hun metgezel bij  Juda ingelijfd wordt.

Hoe zijn wij het gaan verstaan?

Dat was via een proces van voortschrijdend inzicht en de lijn van beloften gaan ontdekken. Niet van kennis, maar van openbaring op het geschreven Levende Woord. Soms geillustreerd door het delen van anderen die het eveneens door openbaring ontvingen.

We lezen in Genesis 3 dat er in Gan Eden een belofte wordt gegeven door vijandschap te zetten tussen Chava en haSatan. Dat is zowel een metafoor als fysieke en geestelijke werkelijkheid. In het klein en in het groot. Als individu en als toekomstig volk van YHVH.

Via de voorvaders als Abraham, Izaäk en Jacob wordt de zegen gegeven dat vele volkeren toe zullen vallen aan Abraham. Daar al lag de belofte dat Yeshua komen zou, omdat Abba YHVH voorzag dat wij keer op keer zouden vallen en weer opstaan totdat we de scheidbrief kregen. Niet alleen wij deden aan afgoderij, ook Juda, zoals we lezen in Jer.3:8

De twaalf zonen kregen de zegen en opmerkelijk is Jacobs handeling om de zonen van Yosef als zijn zonen te beschouwen. Nóg opmerkelijker wordt het als Jacob hen zegenen gaat en zijn handen gekruist op de hoofden van Manasse en Efraïm legt:

Gen_48:14  Maar Israel strekte zijn rechterhand uit, en leide die op het hoofd van Efraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene.
Gen_48:17  Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim leide, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijns vaders hand, om die van het hoofd van Efraim op het hoofd van Manasse af te brengen.
Gen_48:20  Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God zette u als Efraim en als Manasse! En hij zette Efraim vóór Manasse.

Gen 48:19  Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden

Menigte van volkeren  Menigte:H4393
מְלוֹ    מְלוֹא    מְלֹא
melô’    melô’    melô
mel-o’, mel-o’, mel-o’
From H4390; fulness (literally or figuratively): –    X all along, X all that is (there-) in, fill, (X that whereof . . . was) full, fulness, [hand-] full, multitude.

Van volkeren Volkeren: H1471
גֹּי    גּוֹי
gôy    gôy
go’ee, go’-ee
Apparently from the same root as H1465 (in the sense of massing); a foreign nation; hence a Gentile; also (figuratively) a troop of animals, or a flight of locusts: – Gentile, heathen, nation, people.

Dus Efraïm is de vader van een menigte van volkeren!

Net als Abraham die van zichzelf zegt Deu_26:5 dat zijn vader een bedorven Syriër vreemdeling met weinig volks; maar hij werd aldaar tot een groot, machtig en menigvuldig volk! Gen_17:5  En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.

Bij de berg Sinaï stond er naast de kinderen Israels ook veel vermengd volk (Ex 12:38), Allen zeiden zij Amen op het trouwverbond en daarmee werd dat veel vermengde volk Israel. We lezen dan ook niet meer van veel vermengd volk, maar van kinderen Israels, niet aan de stam Juda toegevallen maar door hun Amen Israel geworden.

Dan komt de scheidbrief. Het volk wordt vaneen gescheurd en het noordelijk deel weggestuurd de volkeren in,alwaar zij hun goden zouden gaan dienen: Deu_28:64  En YHVH/de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

De eerstgeborene via de belofte van Efraïm zal het eerste opstaan, maar voor het zo ver is, moet vanwege de scheidbrief eerst de man gestorven zijn vóórdat er opnieuw gehuwd kan worden. Dat staat schriftuurlijk vast! Dat bevestigt Romeinen 7 op Deu 24:1  Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis. 
Deu 24:2  Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een anderen man ter vrouwe worden, 
Deu 24:3  En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn; 
Deu 24:4  Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft. 

Daarom, om de ongerechtigheid van alle kinderen Israels, gaf Yeshua de geest, zodat de Maker en Man Zijn gekozen Bruid kon huwen overeenkomstig het vernieuwde verbond. Want voor wie kwam Yeshua?

Mat_15:24  Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.

Wanneer een gezin kinderen krijgt, begint dat met de eerstgeborene, niet met de jongste. Dus het is gemakkelijk te concluderen dat het kind der belofte, Efraïm uit de menigte der volkeren overeenkomstig de schriftuurlijke belofte het eerst ontwaakt en dat kunnen we lezen in Deuteronomium 30 vanaf vers 1:

Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u YHVH/de HEERE, uw God, gedreven heeft; 
Deu 30:2  En gij zult u bekeren tot YHVH/ den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 

We weten dat YHVH alle kinderen Israels hetzij die nabij en die verre zijn onder de ongehoorzaamheid besloten heeft opdat Hij hen allen genadig zou zijn: Romeinen 11:32

Rom_11:32  Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

Het plan van YHVH is soeverein, er valt niet aan te tornen. Het zal letterlijk tot volvoering komen.

Afkomst is niet van belang, Yeshua is van belang. Zonder Yeshua kan het volk niet verzameld worden en ook niet één worden.

Hij is Degene die de middelmuur tussen beiden, tussen Efraïm en Juda teniet heeft gemaakt: Eph_2:14  Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende….

Eph 2:11  Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen( =Ethnos/volkeren) waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 
Eph 2:12  Dat gij in dien tijd waart zonder Yeshua, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 
Eph 2:13  Maar nu in Messians Yeshua, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. 
Eph 2:14  Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 
Eph 2:15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 
Eph 2:16  En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
Eph 2:17  En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u (allen), die verre waart, en dien, die nabij waren. 
Eph 2:18  Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader
Eph 2:19  Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 
Eph 2:20  Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvanMessias Yeshua is de uiterste Hoeksteen(psalm 118); 
Eph 2:21  Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 
Eph 2:22  Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 

Efeze 2 is een vervulling op Zacharia,waar gesproken wordt in hoofdstuk 11:14  Toen verbrak ik mijn tweeden stok, SAMENBINDERS, te niet doende de broederschap tussen Juda en tussen Israel. 

Zo kunnen we gemakkelijk ontdekken dat Yeshua er nog niet was ten tijde van Zacharia en met het boek Efeze was Hij heengegaan om ons een plaats te bereiden.

Ezechiël 37 is een van de bekendste hoofdstukken, die profeteren over het naderen van de twee stokken, maar geheel het geschreven Woord geopenbaard door de Geest van Heiligheid getuigt van de Man en Zijn ondertrouwde vrouwe Israel, haar ontrouw, Zijn sterven, haar verootmoediging en haar keus om Hem van harte te dienen en dat begint met de eerstgeborene naar de belofte en niet uitsluitend naar afkomst.

Er valt nog veel meer over te verhalen en het is inspirerend om via de beloftelijn veel meer te ontdekken.

Ga niet bij anderen te rade die deze beloftelijn ondergeschikt maken aan afgeleide leringen, want dan komt men verkeerd uit. Onze Man en Maker is een ijverige Persoonlijkheid, Die het niet welgevallig is dat wij te rade gaan bij anderen die het niet vanuit Zijn stricte plan/ketuba/huwelijksverbond benaderen. Dan gaan we richting overspel met alle gevolgen vandien.

Hij eist ons voor Zichzelf op en dat is Hem goed recht. Het is tevens onze ultieme bescherming!Daarom vragen wij Hém, of Hij ons van Zijn wegen wil leren. De Geest van Heiligheid staat ons bij,zoals Yeshua ons beloofde in Joh 14:26. Als wij dat zullen volgen zullen we de eerste druppels van de late regen gaan ervaren…

Rom_11:36  Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen

Alle eer aan onze Maker en Man.

NB Beproeven mág!

 

 

 

Een gedachte over “Fenomeen Efraim: leer of belofte?

  1. Rom 4:13  Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 
    Rom 4:14  Want indien degenen, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, en de beloftenis te niet gedaan. En verder…

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s