Wij allen ondergaan een test zodat naar buiten komt wat in ons hart leeft. In welke categorie vallen wij als het om de gelijkenis van het zaad gaat en wat kunnen wij eraan doen, zodat wij het zaad zijn, dat in goede aarde valt, zodat het opwast en vrucht gaat dragen?

Momenteel worden we in onze persoonlijke vrijheid beperkt.Er zijn schrijnende situaties. We reageren vaak niet anders dan hen die niet geloven in de God van Abraham, Izaäk en Jacob. De vele berichten op social media liegen er niet om. Wanneer we niet oppassen kunnen we erdoor overweldigd raken, neerslachtig of opstandig worden. Of nog erger, maar welke oplossing geeft het Woord van YHVH?

Is het Hem welgevallig dat wij ons laten overweldigen door allerlei mogelijk onrecht? Vindt Hij het een gebrek als wij ons oog afwenden om te oefenen in liefde, kracht en bezonnenheid?

Wat kunnen we leren van de kinderen Israels in hun situaties?

Laten we beginnen met een gelijkenis:

Mat 13:45  Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; 
Mat 13:46  Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve. 

Het koninkrijk wordt voorgesteld als die ene parel en de woorden die eruit springen zijn dat alles wat hij had verkocht.

Al wat hij had 

Al G3956
πᾶς
pas
pas
Including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the whole: – all (manner of, means) alway (-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as many as, + no (-thing), X throughly, whatsoever, whole, whosoever.

Een penibele situatie is die wanneer Mozes en de kinderen Israels bij PiHachirot aangekomen zijn en de farao met zijn krijgers en strijdwagens nadert. Voor hen ligt de zee, waarin zij zullen verdrinken met hun vrouwen, kinderen en vee. Achter hen de farao onder wiens bewind zij zwoegden en zuchten als slaven.

Exo_14:2  Spreek tot de kinderen Israels, dat zij wederkeren, en zich legeren voor Pi-hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-zefon; daar tegenover zult gij u legeren aan de zee.
Exo_14:9  En de Egyptenaars jaagden hen na, en achterhaalden hen, daar zij zich gelegerd hadden aan de zee; al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters, en zijn heir; nevens Pi-hachiroth, voor Baal-zefon.

Wat een angst moet dat zijn geweest!

Angst op dreiging is ons niet onbekend. Het is een reactie om proberen in veiligheid te stellen. Overlevingsmechanisme.

De omslag ligt daar waar angst de drijfveer wordt in plaats van geloof.

We kunnen in angst om hulp roepen, dat deed de psalmist ook. Vele malen.

Maar het tegenovergestelde kan ook gekozen worden, door uit angst datgene te bestrijden door vertrouwen te stellen op het eigen zelf en de farao. Dat is voor ons die Hem toebehoren een vergeefse strijd, omdat wij een Ander toebehoren Die groter is dan ons voorstellingsvermogen.

Hij, Abba YHVH is de Enige die verlichting kan geven. Hij is ook de Enige bij wie wij ons heil zoeken moeten. en Hij wacht op ons roepen, al is het in eerste instantie uit angst.

Deze tijd is een test voor ons allen. De reuzen hebben door de tijd heen verschillende namen, maar allen zijn zij groter dan wij.

De test is erop gericht om ons geloof te beproeven. Waren wij wel echt overtuigd van Vaders Almacht of hebben wij een welvaartsgeloof? Geloofden wij wel wat wij soms zo makkelijk zeggen? geven wij de geur van de Messias in ons handelen, schrijven, delen van wat in ons hart leeft? Durven wij te beamen dat wij bij testen veelmeer uit ons gevoel en verstand handelen in plaats van uit ons allerheiligst geloof?

De test is ook een doorgang naar een volgend gebeuren. De nadering van de Bruid. De Bruid is nog niet hersteld. Wanneer wij het Woord goed lezen en de invullende leringen die ons altijd terwille waren, terzijde leggen voor zover zij het geheimenis van middelmuur (Efeze 2) over het hoofd zien.

Het geschreven Woord verhaalt over een volk dat geen volk was en op zekere tijd uit de natiën terug gaat keren naar YHVH’s wet en inzettingen, zodat het gehele huis Israels hersteld zal gaan worden. In de Scheidbrief deel ik daar wat meer over. Zij, die naar de tijd al leraars behoorden te zijn, zijn geworden als die melk nodig hebben:

Heb_5:12  Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet vaste spijze.

Met andere woorden, zij stonden niet op en functioneren niet in hun roeping!

Abba YHVH kan het met een overblijfsel af, maar dat heeft Hij niet voor ogen.

Zie de geschiedenis van Jozua en Kaleb. Zij handelden rechtvaardig en naar Abba YHVH’s wil en zij mochten het land binnen. Jozua de zoon van Nun uit de stam Efraïm  – Num 13:8; Num 14:6. Kaleb de zoon van Jefunne – Num 13:6; Num 14:38. Nazaten uit Efraïm en Juda, die niet op grond van afkomst binnenmochten maar op grond van handelen naar YHVH’s wil.

De roeping verstaan en deze niet gaan doen, is dat rebels?

Eze_20:38  Daartoe zal Ik, die rebel zijn, en die tegen Mij overtreden, uit ulieden uitzuiveren; Ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in het landschap Israels niet weder komen, en gij zult weten, dat Ik YHVH/ de HEERE ben.

YHVH’s ogen gaan over het rond der aarde. Niets ontsnapt Zijn oog.

Amo_3:6  Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat YHVH/de HEERE niet doet?
Act_18:10  Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volks in deze stad.

Hij verkocht al wat Hij had…

Laten wij onze ogen afwenden van alles wat ons van het vertrouwen van Abba YHVH afhaalt, want dat doet dreiging met ons gevoel en verstand. Maar met ons geloof gaan wij Hem aanroepen, ook al wil angst of eigen rechtvaardigheidsgevoel ons overweldigen.

Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben.                                                Isa_54:5  Want uw Maker is uw Man, YHVH Tzevaot is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.

In uiterste nood riepen zij

Exo 14:10  Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israels hun ogen op, en ziet, de Egyptenaars togen achter hen; en zij vreesden zeer; toen riepen de kinderen Israels tot YHVH. 

Mozes zegt Wie YHVH is

Exo 14:13  Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des YHVH’s/HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid. 
Exo 14:14  YHVH/ De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. 

YHVH zegt Mozes wat zij moeten doen

Exo 14:15  Toen zeide YHVH tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken. 

We zien reuzen vandaag en het is aan ons wat wij kiezen zullen!

Keuze is aan ons. We hebben geschiedenisfeiten uit het geschreven Woord, die ons helpen herinneren.

Onze keuze bepaalt onze toekomst én onze huidige roeping. Elke keer weer. Want Zijn condities, opgetekend in het hele geschreven Woord zijn de enige maatstaven!

Beproef mijn woorden!

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s