Wat betekent “tot op” in de tekst van  Lukas 16:16?

Luk 16:16  De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. 

Betekent het dat de wet en de profeten afgedaan zijn in de zin van niet meer relevant? Of duiden de twee woorden op scheiding? Of is er een andere reden?

Scheiding als gevolg van een scheidsbrief? Dat de wet en profeten alleen niet voldoende zijn, dat geheel Israel weer herenigd zal gaan worden? Het volgende vers geeft duidelijkheid.
Luk 16:17  En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle. 

De tittel der wet blijft staan ook al blijkt het voor de hereniging niet voldoende, wat we kunnen onderbouwen met de wet op hertrouwen met dezelfde Man- Deuteronomium 24:1-4. De wet en de profeten behoren immers bij het huwelijksverbond welke bij de berg Sinai gegeven werden en dat verbond werd zodanig geschonden dat YHVH het noordelijk huis (tesamen met het zuidelijk ééns alle kinderen Israels) een scheidsbrief meegaf?

Van de scheiding en scheuring weten we uit het geschreven Woord. Vanwege het verbod op hertrouw met dezelfde man, weten we ook, dat er iets bijzonders moest gebeuren, wil die volkomen hereniging, welke in de profeten voorzegd wordt, tóch plaats kunnen vinden.

We behoeven maar vele samenspraken te lezen en beseffen dat er van een nationale hereniging nu nog geen sprake is. Dat bevestigt Jesaja 11:13. We zien het tot op de huidige dag:

En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen

Duidelijk staat hier dat de twee niet moeiteloos in elkaar overgaan. We hoeven maar om ons heen te zien en als we de idealistische bril afdoen, beseffen we dat het veelal eigen werk is om één trachten te worden.

Er zijn diverse opties zonder acht te slaan op het “tot op”. Arglistig is ons hart.

Gij zult geen andere goden  voor Mijn Aangezicht hebben…

We gaan even terug naar het huwelijksverbond, een scheidbrief, waardoor er van YHVH’s kant geen huwelijk meer mogelijk bleek, getuige Deuteronomium 24.

Máár

In Gan Eden had YHVH al voorzegd dat  Hij een plan had: Gen 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 

Vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw

Daarin die woorden ligt een grote verborgenheid én over alles heen de grote Verlossing. YHVH geeft Zijn plan niet uit handen. Hij regeert. Job mocht beproefd worden. YHVH stond het de slang, haSatan toe, maar de laatste mocht niet meer dan toegestaan was. Yosef mocht beproefd worden, maar niet ten dode. We lezen het uit de geschiedenis.

Zaad van de vrouw….Ene Zade…Belofte

Mal 2:15  Heeft Hij niet maar een gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En waarom maar dien enen? Hij zocht een zaad Gods. Daarom, wacht u met uw geest, en dat niemand trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd.

Zaad van de vrouw

Luk 1:30  En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Mirjam, want gij hebt genade bij God gevonden. 
Luk 1:31  En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten Yeshua.
Luk 1:32  Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en YHVH, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 
Luk 1:33  En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 
Luk 1:34  En Mirjam zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? 
Luk 1:35  En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. 

Zaad van de vrouw…Heiland

Profetie: Zach. 9:9  Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. 

Vervulling: Mat 21:2  Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze tot Mij. 
Mat 21:3  En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Meester deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden. 
Mat 21:4  Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet,(Zach 9:9) zeggende: 
Mat 21:5  Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. 
Mat 21:6  En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, 
Mat 21:7  Brachten de ezelin en het veulen, en leiden hun klederen op dezelve, en zetten Hem daarop. 
Mat 21:8  En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg. 
Mat 21:9  En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des YHVH’s! Hosanna in de hoogste hemelen! 

Yeshua kwam om het “tot op” in vervulling te doen laten gaan. Hij kwam om het huwelijksverbond te herstellen in de zin van een rechtmatige vernieuwing onderschreven door Deuteronomium 24.

Yeshua kwam voor de verloren schapen van het huis Israels, die de scheidbrief hadden gekregen.

Er is géén andere weg om de vervallen hut op te richten. De profetie geeft het naadloos aan.

Zolang men de rechtmatigheid van het geschreven Woord van YHVH inzake scheidbrief en huwelijk niet erkend, is het niet de weg van hereniging, maar slechts mensenwerk. Zolang de verlosten uit de verloren schapen van het huis van Israel niet hun Losser erkennen als Degene die hen rechtmatig loste, kan er van een nationaal naderen van twee houten (grondwoord bomen) geen sprake zijn en is het slechts mensenwerk.

Niet één

Psa_14:3  Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet een.
Psa_53:4  Een ieder van hen is teruggekeerd, te zamen zijn zij stinkende geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet een.
Rom_3:12  Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

Hij is het, Die Ene, Die het alles doet.Gisteren, heden en in der eeuwigheid- Hebr 13;8

Geheimenis: Geen Heiland dan Ik Isa_43:11  Ik, Ik ben YHVH/de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.
Hos_13:4  Ik ben toch YHVH/de HEERE, uw God, van Egypteland af; daarom zoudt gij geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik.

Profetie: Amo 9:11  Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; 

Vroege regen van de vervulling: Act 15:14  Simeon heeft verhaald hoe YHVH eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam. 
Act 15:15  En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
Act 15:16  Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
Act 15:17  Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. 

Isa 11:1  Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
Isa 11:2  En op Hem zal de Geest des YHVH’s/HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.
Isa 11:3  En Zijn rieken zal zijn in de vreze des YHVH’s/HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.
Isa 11:4  Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.
Isa 11:5  Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.
Isa 11:6  En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.
Isa 11:7  De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.
Isa 11:8  En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.
Isa 11:9  Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des YHVH’s/HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.
Isa 11:10  Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.
Isa 11:11  Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.
Isa 11:12  En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.
Isa 11:13  En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen.

Zec 4:6  Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des YHVH;s/HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt YHVH Tzevaot/de HEERE der heirscharen. 

Heel hoofdstuk twee van Efeze is het waard om te lezen zodat vers 14 duidelijk wordt: Efeze 2::14  Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 

Het gehel boek Zacharia vertelt over verbond,verbondenheid, verbreking en herstel. Ook specifiek over Juda én Israel.

Het eenzijdige verbond gemaakt met Abraham zal door de Hand van YHVH eenzijdig in vervulling gebracht worden. Begonnen met de eerste Adam, zal vanwege de scheidbrief de tweede Adam, de Eersteling der dagen, voorzegd in de Tenach en gedeeltelijke vervulling in de brieven der apostelen, het laatste deel van YHVH’s plan tot aanzijn brengen.

Beproef mijn woorden!

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s