Wat heeft vervuld Shavuot met Pesach te maken?

Er kwamen een paar gedachten naar boven en zo op het eerste gezicht zijn deze niet door mijzelf bedacht.

Het is de eerste keer voorzover ik weet, dat sinds het ontwaken van Efraim, zoon van Yosef, die door de geestelijke zegen eerstgeborene werd, deze groep mensen over de gehele wereld, door een wereldwijd gebeuren, in hun eigen huizen de Pesach en Ongezuurde broden zullen gaan gedenken- Exodus 12

Dat bracht mij bij de gedachte dat in de tijd van onze vaderen in Egypte, door de plagen, het maatschappelijk systeem zodanig ontwricht was, dat zij dat zeker hebben ervaren.

Realiserend dat we nu weleens hetzelfde konden beleven, maar dan in breder perspectief omdat we wijd verspreid in de vier hoeken der aarde leven en het Egypte van toen een metafoor is voor de gehele wereld.

Mijn verwondering en ontzag groeit met de nadere openbaring over Zijn plan en Zijn liefde voor Zijn ondertrouwde Bruid, die Hij koos – Efeze 5:32

Yeshua zei tegen de Samaritaanse vrouw dat er een tijd zou komen dat zij die naar Zijn Naam genoemd zijn, Hem zouden aanbidden in Geest en in Waarheid.                                                                                                                                          Joh 4:21 Yeshua/ Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. 

In Joh 14:26 geeft Yeshua woorden mee, die tot op vandaag levend en krachtig zijn:                                                                                                                                                      Joh 14:25  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 
Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
Joh 14:27  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 

Nadat Yeshua opgevaren is, werd door de uitstorting van de Geest der Heiligheid de Shavuot vervuld – Handelingen 2; Joël.

Vanmorgen “zag” ik dat Abba YHVH voorzag, dat wij weggestuurd en verstrooid zouden gaan worden en dat er dus geen sprake van was dat wij allen onder de wolk verzameld waren, wanneer wij zouden optrekken en rusten als natie verlost Israel naar de belofte.

Door de vervulling van Shavuot destijds waren we in staat gesteld om Hem te aanbidden in Geest en in Waarheid, maar het spitst zich toe.

Tot nu toe konden we nog kiezen of we het in de volkeren of in het land Israel konden vieren, maar heden ten dage zijn we gebonden aan ons lokaal gebied.

In onze huizen…

Jesaja 26:20 ” Isa 26:20  Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.”

In Geest en in Waarheid…

Yeshua’s woorden in Joh 14:26 werden tweeduizend jaar geleden gezegd en we hadden de tijd om te oefenen,zodat wij persoonlijk Zijn Stem kunnen gaan herkennen uit al die andere stemmen.

Abba YHVH wist dat er een tijd komt, dat wij op onze plaats blijven moeten en Hij heeft erin voorzien dat wij door de Geest van Heiligheid, Die destijds is uitgestort, Hem kunnen aanbidden in Geest en in Waarheid.

Dat moment nu is als het ware een test.

Willen we, als we ons alleen maar en uitsluitend tot menselijke leraren hebben gewend, alsnog Yeshua’s woorden doorslaggevend prefereren, omdat Hij prioriteit wil zijn in ons leven?

Of willen wij doorgaan op de oude voet en leren van mensen, terwijl Abba YHVH’s woorden ons manen, zelfstandig met de Ruach haKodesh de openbaring van het geschreven Woord te onderzoeken en te delen aan wie Hij aanwijst?

Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben…Exodus 20:3; Met een waarschuwing in  vers 40 in 2Ko 17:35                                                                                      Nochtans had YHVH/de HEERE een verbond met hen gemaakt, en had hun geboden, zeggende: Gij zult geen andere goden vrezen, noch u voor hen nederbuigen, noch hen dienen, noch hun offerande doen. 
2Ko 17:36  Maar YHVH/den HEERE, Die u uit Egypteland met grote kracht en met een uitgestrekten arm opgevoerd heeft, Dien zult gij vrezen, en voor Hem zult gij u buigen, en Hem zult gij offerande doen; 
2Ko 17:37  En de inzettingen, en de rechten, en de wet, en het gebod, die Hij u geschreven heeft, zult gij waarnemen te doen te allen dag; en gij zult andere goden niet vrezen. 
2Ko 17:38  En het verbond, dat Ik met u gemaakt heb, zult gij niet vergeten; en gij zult andere goden niet vrezen. 
2Ko 17:39  Maar YHVH/den HEERE, uw God, zult gij vrezen; en Hij zal u redden uit de hand van al uw vijanden. 
2Ko 17:40  Doch zij hoorden niet, maar zij deden naar hun eerste wijze

Door Yeshua’s sterven zijn, wij die het geloof ontvangen hebben, kinderen Israels naar de belofte geworden en volgelingen van Yeshua, Die naar de orde van Melchizedek Hogepriester en komende Koning is -Hebreeënbrief.

Laten wij dan aanvaarden dat door Zijn ontzagwekkend verlossingswerk het oude voorbij gegaan is en het nieuwe gekomen – Lukas 5.

Laten wij dan leringen liggen, die ons als geestelijke eerstgeborenen, niet tot ons doel brengen door mensen die niet de geestelijke eerstgeborenen zijn. Zij zijn ons niet tot nut, omdat de eerstgeborene rechtstreeks van zijn/haar vader leert en niet van de andere kinderen in het huisgezin. Wij zijn in ondertrouw en behoren naar onze Man te luisteren in plaats van naar mensen die onze Man niet kennen- Jer 31: 9 De eerstgeborene die YHVH koos boven de natuurlijke eerstgeborene. Trek de lijn van het eerstgeboorterecht door aan de hand van het geschreven Woord.

Yeshua uit Juda heeft de Scepter overgenomen en is als Eersteling bevestigd. Hij is Degene Die Scepter draagt. Hij is Degene Die het onderwijs uit het geschreven Woord door de uitgestorte Geest van Heiligheid onderwijst aan hen die naar Zijn Naam genoemd zijn – Genesis 49:10

Dat geopenbaarde Woord komt daar waar Hij verwacht wordt en het is Hij Die de harten heeft voorbereid.

Afgelopen week gehoord dat wij de tabernakel zijn, die Hij wil oprichten.

Jesaja 60

Voor het eerst in de geschiedenis zijn wij allen genoodzaakt in onze eigen huizen dit jaar het Pesach te gedenken en ons staat de uitgestorte Geest van Heiligheid ter beschikking om Hem te aanbidden in Geest en in Waarheid.

Zo zijn wij net als onze vaderen destijds één in geest en één in waarheid onder de Ruach haKodesh.

Onze Vader heeft grootse plannen!

Alle eer aan Hem.

Toets mijn woorden!

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s