Verbeter de wereld….

We kennen allemaal het gezegde over het verbeteren ván. Bekend gezegde is “verbeter de wereld begin bij jezelf”.
Dat geldt ook voor het begrijpen van ingesleten termen en een overeenkomstige handelwijze.
Het is goed om de kennis te evalueren wat we tot dusver weten. Nieuwe wijn moet niet in oude zakken blijven. Dat komt de smaak van de nieuwe wijn niet ten goede. Dat geldt zeker voor onze houding.

Onlangs kreeg ik van een zus in Yeshua een mail, waarin zij aangaf dat zij gewoon niet kon aankomen met haar inzichten bij mensen, die niet konden snappen,wat zij wilde doorgeven in haar uitleggende woorden, die voorbij hun begrip gaan.
Zowel zij als de bereikte mensen zijn kostbaar, maar het vraagt grote inleving, hoe wij ons opstellen.
Als Abba Vader ons wil gebruiken in Zijn wijngaard is het van groot belang nauwkeurig naar Zijn instructies te luisteren, omdat Hij als geen Ander weet, hoe wij allen afgesteld zijn.
In 2016 schreef ik naar aanleiding van een bijeenkomst van Bney Yosef in Tampa mijn gedachten over het begrip “evangelisatie”. Nadien heb ik uit hun nadere uitleg begrepen dat wij er hetzelfde over dachten, ongeacht hoe anderen dat uitgelegd hebben.
Onlangs heb ik enkele artikelen van hen op hun website diverse malen aandachtig gelezen en bedacht dat ik deze nu ook onder uw aandacht kon brengen, omdat de uitgebreide uitleg toch nader licht op de zaak werpt, wat mijns inziens ook nodig was, gezien de eerdere commotie (2).

Natuurlijk zijn we onderling op de unieke wijze zoals alleen Abba Vader kan doen, tot inzicht gekomen dat de verloren schapen van het huis Israel naar de belofte hun verloren identiteit terugkrijgen, want daarvoor is Yeshua gekomen.
Goed is het  om rekening te houden met het feit dat we in werelddelen, landen en landsculturen opgroeiden, waar bepaalde begrippen andere invullingen hebben.
Het geopenbaarde geschreven Woord van Abba YHVH is de enige mogelijkheid om al die verschillen te overbruggen om tot een eenduidig begrip te komen. Zijn woorden reinigen onze eigen interpretaties om in te stemmen met Zijn bedoeling.
En zo komen we tot het inzicht om het verbeteren in eigen kamp te beginnen.
Niet eerst bij de ander en zeker niet met manieren die tot dusver geen vrucht maar verdeeldheid brachten.
Yeshua gaf het ultieme voorbeeld en het beste advies dat na Hem de Geest van Heiligheid zou komen om ons indachtig te maken alles wat Yeshua gezegd heeft – Joh 14:26.

Het is erg belangrijk om in het oog te houden dat Abba Vader ons zo liefheeft, dat Hij door Zijn Geest uitreikte naar ons. Dat Hij Zijn Zoon zond om ons te redden. Dat getuigt van relatie en geen religie.
Yeshua legde Zijn waardigheid af, zie Jesaja 53 en werd nederig onder ons. Hij leed voor ons om ons de unieke en enige mogelijkheid te geven door de Deur te worden naar Abba Vader.
Voor zover ik begrijp, werpt zo’n houding vruchten af welke Zijn welbehagen heeft.

Een poosje heb ik en wij als gezin mogen verkeren onder vreemdelingen die hier heil zochten. Velen die ik ontmoette, hadden onder zwaar terreur gezeten en het vege lijf kunnen redden. Van één gezin staat me bij dat ik bewogen was over het feit dat de Yezidische moeder alles had moeten doen om haar zwaar getraumatiseerde man en minderjarige kinderen mee het land uit te krijgen. We kregen een vriendschap en in die vriendschap hebben we samen verschillende gebedsverhoringen meegemaakt. Zij werden aangeraakt door ons leven, dat de functie bleek van zaaien.
Een Kurdische getraumatiseerde jongeman kwam in huis en vertelde zich direct thuis te voelen. Hij verbleef een poosje bij ons om daarna bij christelijke vrienden verder te gaan met zijn leven. Het resultaat daarvan is, dat hij nu belijdend christen is, als illegaal, status heeft gekregen en een weg gevonden heeft in de maatschappij.
Van een Iraanse jongeman, die een poosje bij ons woonde, vernamen wij dat woorden niet gaan landen bij met name mensen uit het middenoosten, wel de daden. Kortgezegd ons aller leven wat wij leiden, is doorslaggevend.
Waren wij van nature een voorbeeld? Nee, maar Abba Vader gaf situaties, waardoor wij leerden afleggen hoe het niet moest en ruimte geven aan de nieuwe betere mogelijkheid.

Dus we weten dit vanuit ondervinding, maar blijven leren is een must. Voorleven vanuit relatie is zaaien. Wanneer men daarna vraagt, mogen we uitleggen. Niet overtuigen. Het oogsten laten we aan Abba Vader over, die soms een jongelovige  met ons laat optrekken, maar dat is geen regel. Het is een tijdelijke taak en geschenk, waarvan Abba Vader alle eer krijgt. Want Hij zette de toon om Zijn plan tot realiteit te brengen.

https://tegentlicht.com/2016/03/26/is-er-een-verschil-tussen-evangeliseren-en-delen/

2. https://bneyyosefholland.com/2019/01/22/1-korinthe-1119/

https://bneyyosefna.com/dealing-with-those-unwanted-sales-calls-a-perspective-on-evangelism/

https://bneyyosefna.com/evangelism-historically-and-hysterically-how-we-learn-to-walk/

 

English translation

We all know the saying about improving. Well-known saying in the Netherlands is “Improve the world start with yourself”.
This also applies to the understanding of ingrained terms and a treated course of action.
It is good to evaluate the knowledge that we know so far. New wine should not stay in old bags. This does not benefit the taste of the new wine. That certainly applies to our attitude.

I recently received an e-mail from a sister in Yeshua stating that she simply could not arrive with her insights into people who could not understand what she wanted to pass on in her explanatory words, which go beyond their understanding.
Just like her, the people she meets are precious and unique, but it requires great empathy how we behave.
If Abba Father wants to use us in His vineyard, it is very important to listen to His instructions, because He knows better than anyone how we are all tuned.
In 2016, following a Bney Yosef meeting in Tampa, I wrote my thoughts about the concept of “evangelism.” Afterwards I understood from their explanation that we thought the same about it, regardless of how others explained it.
I recently read several of their articles on their website several times and thought I could bring them to your attention now, because the detailed explanation sheds more light on the issue that I believe was necessary, given the earlier commotion.(2)

Of course we are obliged in the unique way that only Abba Vader can do, when it came to the realization that the lost sheep of the house of Israel are promised to get their lost identity back, for that is what Yeshua came for.
It is good to take into account the fact that we grew up in continents, countries and national cultures, where certain concepts have different interpretations.
The revealed written Word of Abba YHVH is the only possibility to bridge all those differences in order to arrive at a clear understanding. His words purify our own interpretations to agree with His purpose.
And so we come to the insight to improve it in our own camp.
Not first with the other and certainly not with where they so far brought no fruit but divisions.
Yeshua gave the ultimate example and best advice that after Him the Spirit of Holiness would come to remind us of everything Yeshua said – John 14:26.

It is very important to keep in mind that Abba Father loves us so much that He reached out to us through His Spirit. That He sent His Son to redeem us. That testifies to relationship and not to religion.
Yeshua laid down His dignity, see Isaiah 53 and became humble among us. He suffered for us to give us the unique and only possibility of becoming the door to Abba Vader.
As far as I understand, such an attitude bears fruit that is pleasing to him.

For a while I and we as a family were allowed to be among strangers who sought refuge here. Many of the people I met had been subjected to severe terror and could hardly save themselves. I remember from one family that I felt compassion for the fact that the Yezidian mother should have done everything to get her heavily traumatized husband and minor children out of the country. We had a friendship and in that friendship we experienced prayer conversations together. They were touched by our lives, which turned out to be the function of sowing.
A Kurdish traumatized young man came into the house and told to feel right at home. He stayed with us for a while before continuing with his Christian friends to continue his life. The result of this is that he is now a practice Christian, came as illegal, has gained status and has found a way in society.
From an Iranian young man who lived with us for a while, we learned that words are not going to land with named people from the Middle East, but the deeds. In short, our lives, which we lead, are decisive.
Were we by nature an example? No, but Abba Vader gave situations, so that we learned to explain how not to do it and give room to the new better possibility.

So we know this from experience, but continuing to learn is a must. Living out of  a relationship is sowing. When one asks after experiencing that example or just has questions, we can explain. Don’t convince. We leave the harvest to Abba Father, who sometimes lets a young ( in faith) believer go with us, but that is not a rule. It is a temporary task and gift, of which Abba Vader receives all the credit. Because He set the tone for bringing His plan to reality.

https://tegentlicht.com/2016/03/26/is-er-een-verschil-tussen-evangeliseren-en-delen/

2. https://bneyyosefholland.com/2019/01/22/1-korinthe-1119/

https://bneyyosefna.com/dealing-with-those-unwanted-sales-calls-a-perspective-on-evangelism/

https://bneyyosefna.com/evangelism-historically-and-hysterically-how-we-learn-to-walk/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s