Terugblik en vooruitzien

In de voorbereiding om een deel van het huis van Yosef te gaan ontmoeten in Noord Amerika, blikte ik terug op een vooraankondiging ofwel introductie van een gebeurtenis in 2015, waaraan wij deelnamen en wat ons bevestigde wat wij als gezin jaren daarvoor waren gaan ontdekken.

We mochten het begin van de plannen deels meemaken, omdat we voorbereid werden om elkaar uit diverse werelddelen te ontmoeten en een verzoenende houding naar elkaar te hebben, daar op een bijzonder plekje in Israel. Want we weten allemaal, zelfs in ons kleine landje Nederland hoeveel denominaties er zijn als het gaat over geloof.
Om dan samen te komen en als één kudde op te trekken…daar is meer voor nodig dan verlangen en goede bedoelingen.

Het moet vanuit Vaders hart komen, wil het kans van slagen hebben en dat kan alleen onder Zijn voorwaarden!

Ephraim en Rimona Frank kregen inzicht hoe zij de genodigden voor konden bereiden. Er waren een paar hoofdpunten, waar we mee in zouden stemmen en dat geldt nu nóg.

Belijdenis van Yeshua
Praktiseren van Torah
Liefde voor het land Israel en verbondenheid met Judah

Op die eerste reünie, die én geschiedenis werd én uitgangspunt, werden we als het ware aan elkaar gesmeed. Woorden als toewijding aan Vaders plan en aan elkaar kregen grond. We maakten met ons allen in Israel geen nieuwe beweging, we zijn het, omdat Abba Vader ons openbaring gaf wie wij zijn in Zijn ogen. Voor ons was het een bevestiging en sindsdien – na het eerste Congres volgden er tot dusver nog twee- hebben we uitgereikt door te delen (1) van wat wij meemaken in dit noordelijk huis wat door Yeshua’s verlossingswerk tot stand gaat komen.

Uit Etz Bney Yosef:

“Etz B’ney Yosef kan worden vertaald als de stok (of boom) van Joseph.
Ezechiël 37:19 luidt:
Zeg tegen hen: ‘Zo zegt de He God:’ Zie, Ik zal de stok van Jozef nemen, die in de hand van Efraïm is, en de stammen van Israël, zijn metgezellen; en Ik zal ze erbij doen, met de stok van Juda, en ze één stok maken, en zij zullen één in Mijn Hand zijn. “

Wij geloven dat God in deze Eindtijd deze profetie vervult. Soortgelijke profetieën komen vaak voor in zowel de Tanach als de Brit Chadashah.
Stel je de volgende situatie voor . . .

“Want toen Elohim een ​​belofte aan Abraham deed, omdat Hij bij niemand groter kon zweren, zwoer Hij zelf, zeggende:” Ik zal u zeker zegenen en vermenigvuldigen zal ik u vermenigvuldigen “” (Hebreeën 6: 13-14) De Elohim van Abraham deed een verbondsbelofte aan onze voorvader. Het wordt ondersteund door een zeer gerechtelijke handtekening, zijn Eigen Naam. Het eerste deel van deze verbondsbelofte is te vinden in Genesis 12: 2-3: “Ik zal u een groot maken natie; ik zal u zegenen en uw naam groot maken; en u zult een zegen zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, en ik zal hem vervloeken die u vervloekt; en in u zullen alle families van de aarde gezegend worden. ” Toen Abram 99 was, identificeerde de Almachtige Elohim Zich opnieuw, “Ik ben” en zei: “Ik zal u buitengewoon vermenigvuldigen” (Genesis 17: 2). Eén leven, in één sperma, in één dode baarmoeder, van één moeder – Sarah – aan wie dezelfde Elohim beloofde: “En ik zal haar zegenen en u ook een zoon door haar geven; dan zal ik haar zegenen, en zij zal zijn een moeder der natiën; koningen der volken zullen van haar zijn ‘(Genesis 17:16).

Iedereen die in deze Elohim van Abraham en Sarah gelooft, moet in deze generatie getuigen van de realiteit van Zijn Woord en Zijn trouw om het verbond na te komen. Vervangende theologie heeft Elohim en Zijn Woord (Yeshua) bespot. De Almachtige Elohim heeft bereikt wat Hij zei dat Hij zou doen. Het zaad / leven dat werd geboren was nooit bedoeld om te worden gekenmerkt door religie, van welke aard dan ook (jodendom, christendom of een hybride van die twee). YHVH beloofde een “natie”, een volk dat leeft onder de regering van Elohim. Als er een zogenaamde religie komt, kan het alleen een persoonlijke relatie zijn met de Elohim van de vaders, een relatie die voortkomt uit een besneden hart dat gehoorzaam is aan het Woord van Elohim.

YHVH’s verbond met Abram werd verzegeld door een offer van dieren die waren verdeeld in twee helften. Dit was het eerste bewijs van wat er zou gebeuren met de ene natie die werd beloofd. Jacob, die de gekozen natie belichaamde, verdeelde zijn huishouden in twee kampen, twee volkeren en twee naties. Dit werd gedaan omdat YHVH juridisch gezien twee getuigen nodig heeft die moeten getuigen van degene die tussen de offers liep en zwoer onder zijn eigen naam – het ‘Ik ben’. In de afgelopen 150 jaar heeft YHVH naties verplaatst en gemanoeuvreerd om de eerste stok (Juda) terug naar het land en vestig ze opnieuw als een natie onder de naties. Hij doet nu hetzelfde met de verloren stammen van Israël. Hij redt hen, verzamelt hen in families, en de families in gemeenschappen, en aan deze gemeenschappen verleent of herstelt hij hun specifieke nationale identiteit als de Natie / stok van Joseph in de hand van Efraïm.

We kunnen deze verbondsverklaringen die de Almachtige Elohim met onze voorvader Abraham en zijn vrouw Sara heeft gemaakt, niet licht opnemen. YHVH zal twee naties hebben die zij aan zij leven in het land dat aan elk van hen is beloofd, en uiteindelijk zullen ze worden samengevoegd als één Heilige Natie met Koning Messias zoon van David die over hen regeert om een ​​zegen te zijn voor de rest van de naties,vervullend wat Hij beloofde: “en in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden” (Genesis 12: 3).

Als u een van die van de verloren schapen van het Huis van Israël bent die Yeshua als uw Verlosser kent en het bovenstaande begrip heeft, dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan het B’ney (zonen van) Yosef National Congress dat zal plaatsvinden in Ariel, op de bergen van Ephaim, van 25 tot 27 mei 2015. Ga voor meer informatie over het congres naar onze projectenpagina.” Tot zo ver.

In kort bestek:
Tijdens dat eerste Congres in Israel vormden zich oa twee groepen, die elk in hun regio/werelddeel handen en voeten gingen geven aan datgene wat in hun hart geopenbaard was.                                                                                                                        Bney Yosef Europe organiseerde aan het einde van 2015, begin 2016 een conferentie in Memmingen/ Duitsland en  Bney Yosef North America  deed dat in maart 2016 met de Summit in Tampa Florida USA, waar onze zoon aan deelnam. In hetzelfde jaar juni organiseerden wij een ontmoeting voor met contactpersonen uit Europa, Canada, Amerika, Israel in Gees-Nederland.                                                                        Daarna volgden meer lokale ontmoetingen met dezelfde intentie.

Diverse afgevaardigden uit hun landen werden contactpersonen voor hun land, waaronder ondergetekende. Met de steun van mijn echtgenoot  zette ik de website Bney Yosef Holland op met  de mogelijkheid om verslagen te schrijven, voornamelijk in het Nederlands met een vertaalknop voor onze anderstalige familie en later ook andersom. Tevens nam ik van een zuster die terugstapte vanwege andere bezigheden, de taak over om Bney Yosef Europe te coördineren, waarvan in diverse landen mensen die we hebben ontmoet en het gedachtengoed vormgeven, contactpersonen wilden worden. Rondzendbrieven werden opgestart, met inzet van ons gezin ontmoetingen gerealiseerd, begonnen met de Picknick en later samen met onze zoon kampeerweekenden voor families waaronder jongeren en alleengaanden met de bedoeling familie worden. Ook andere bronnen werden aangeboord om te delen van wat Abba Vader had geopenbaard door Zijn geschreven Woord. In opzien dat wanneer Hij bouwt en waakt wij niet tevergeefs zullen bouwen en waken volgens psalm 127.

Met contactpersonen van vele andere activiteiten in binnen en buitenland met de intentie van Efraïm/Yosef  waaronder het begrip van Ezechiël 37,  onderhouden wij contact. Onder andere  Beyond the Mountain, heeft onze aandacht.

Yosef is niet weggelopen van zijn taak. Yosef leeft! Hier in Nederland, Europa, Israel,Noord Amerika…wereldwijd! Het is Vaders plan en Hij gaat het volvoeren,zoals Hij het heeft laten optekenen in Zijn geschreven Woord. Dat is onze zekerheid.

1.Sinds 2007 heeft Abba YHVH mij aangespoord (met een duidelijke bevestiging) om te gaan delen van wat ik ontvangen had van Hem en zo heb ik het schrijven en publiceren weer opgepakt om datgene het daglicht te laten zien wat tot dan nog min of meer binnenshuis beleefd werd. Tegentlicht werd de plek waar ik begon. Hoofddoel is dat Abba YHVH tot Zijn doel gaat komen en bijdragen voor zover mogelijk is om Zijn plan bekend te maken van wat Hij mij geopenbaard heeft. Daarnaast deel ik met toestemming van anderen hun relaas.

tweehuizen

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s