I received a word today and when it came into my mind, after coming first from my heart and spirit, I embraced the understanding of this word. A few other words came straight after the word “reconciliation”, namely “is at hand”.

In my preparations to make my trip to the first family reunion at Mesa Arizona, I went back to the first sign I thought to go…

Straight after I saw the anouncement I received a very deep longing to be there. I am not used to go so far on my own, letting my family at home.

But talking with my husband, who agreed with my thoughts, gave a result that I took the first step to prepare, to write, to register and to book the flight.

Insiders know it is not a calm job to become pioneer of a mainly unknown and pretty new appearance like knowing Yosef is alive or embracing the identity of Efraïm by promise.

The dry bones weren’t known from eachother they were dry bones, they all have their backgrounds, their ambitions and their characters, so to speak about a harmonious walk all the time is not realistic.

We all have experienced tests, according to the calling given to us. And we need to expect difficulties to purify our character, behaviour, adopted culture of the countries we live instead of being Israelites who live in the nations and our expectations about how things will go, we probably still have.

Yeshua, our only Example, have shown and teached (still do) us, to be His follower. Recently I took the Scriptures and read :

Mat 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Mat 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Mat 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.

As far as I see we need to be tested so that we can discover the other level of reconciliation. A higher level. A level where we understand ánd experience what the Father has in mind with reconciliation.

The Father did not choose us with reconciliation based on likeminded acts in progress, He chooses us with all what we had and have, because He knows that we when we want to commit to Him He will give us the strength to change ourselves with the choices we receive on our journey.

He loved us so much, like we are, incomprehensible to us ,to put His Spirit in our spirit, when we answered His love.

Something of that love and something of that knowledge to oversee things, will we discover after tests when He gives us revelation.

Reconciliation is at hand

A new season is coming

We expect it from His heart and we are ready to hear His Voice. Let us walk with Him closely, so that we notice His getting closer with His Presence.

Psa 127:1 A Song of degrees for Solomon. Except YHVHbuild the house, they labour in vain that build it: except YHVH keep the city, the watchman waketh but in vain.

All honour to Him, Who loved us so much!

Nederlandse Vertaling

Ik ontving vandaag een engels woord en toen het in mijn gedachten opkwam, omdat het eerst vanuit mijn hart / geest kwam, omarmde ik het begrip van dit woord. Een paar andere woorden kwamen direct na het woord “reconciliation-verzoening”, namelijk “is at hand- is nabij”.

In mijn voorbereidingen om mijn reis naar de eerste familiereünie in Mesa Arizona te maken, ging ik terug naar het eerste teken waarom ik dacht te gaan …

Direct nadat ik de aankondiging zag, kreeg ik een heel diep verlangen om daar te zijn. Ik ben niet gewend om zo ver alleen te gaan en mijn familie thuis te laten.

Maar het praten met mijn echtgenoot, die het eens was met mijn gedachten, gaf het resultaat dat ik de eerste stap nam om de vlucht voor te bereiden, vrienden te schrijven daar, te registreren en te boeken.

Insiders weten dat het geen rustige taak is om pionier te worden van een voornamelijk onbekende en vrij nieuwe verschijning, zoals bewustwording dat Yosef leeft of de identiteit van Efraïm door belofte omarmt.

De droge botten waren elkaar niet bekend, het waren droge botten. Ze hebben allemaal hun achtergronden, hun ambities en hun karakters, om zo te zeggen dat het de hele tijd een harmonieuze wandeling was, is niet realistisch.

We hebben allemaal tests ondergaan, vanwege de roeping die ons is gegeven. En we moeten moeilijkheden verwachten om ons karakter, gedrag, geadopteerde cultuur van de landen waarin we leven te zuiveren om Israëlieten te zijn naar de belofte,die in de naties leven. Onze verwachtingen over hoe dingen zullen gaan, hebben we waarschijnlijk nog steeds.

Yeshua, ons enige voorbeeld, heeft ons getoond en geleerd (nog steeds) om Zijn navolger te zijn. Onlangs nam ik de Bijbel en las:

Mat 11:28 Kom tot mij, allen die vermoeid en zwaar belast zijn, en ik zal u rust geven.
Mat 11:29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij; want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Mat 11:30 Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Voor zover ik zie, moeten we worden beproefd, zodat we het andere niveau van verzoening kunnen ontdekken. Een hoger niveau. Een niveau waarop we begrijpen en ervaren wat de Vader met verzoening in gedachten heeft.

De Vader Zelf koos ons niet op basis van gelijkgestemde handelingen die aan de gang zijn, Hij kiest ons met alles wat we hadden en hebben, omdat Hij weet dat we, wanneer we ons aan Hem willen binden, ons de kracht zal geven om onszelf te veranderen met de keuzes we ontvangen op onze reis.

Hij hield zoveel van ons, zoals wij waren, onbegrijpelijk voor ons, om zijn Geest in onze geest te plaatsen, toen we zijn liefde beantwoordden.

Iets van die liefde en iets van die kennis om dingen te overzien, zullen we na de beproevingen ontdekken, wanneer Hij ons openbaring geeft.

Verzoening is nabij

Een nieuw seizoen komt eraan

We verwachten het van Zijn hart en we zijn klaar om Zijn stem te horen. Laten we nauw met Hem wandelen, zodat we merken dat Hij dichterbij komt met Zijn tegenwoordigheid.

Psa 127: 1 Een lied van Hammaáloth voor Salomo. Behalve YHVH bouwen het huis, zij werken tevergeefs om het te bouwen: behalve YHVH bewaakt de stad, de wachter ontwaakt maar tevergeefs.

Alle eer aan Hem, Die zoveel van ons hield!

 

Nederlandse vertaling:

 

2 gedachtes over “Reconciliation

 1. Shalom Hadassah,

  Ik las je post over reconciliation en vroeg me na tijd af wat de precieze betekenis was van dat woord. ‘Overgave’, het landde gelijk in mijn hart en gaf me hoop. In 1 keer begreep ik heel de post. Dat is echt wat we nodig hebben, volledige overgave aan Hem. Ik ga ervoor bidden.

  Als ik het goed begrijp ben je op reis geweest naar verwegistan?

  Veel zegen met je werk voor de Vader. Het is bijzonder wat je doet.

  Groet, Liset

  Like

  1. Dank voor je waardevolle bijdrage, Liset. Jouw reacties zijn een zegen! Ik heb over je woorden nagedacht en ja, juist vanwege groeiende overgave kunnen we ons uitstrekken, naderen-approaching, naar de verzoening richting hen, die wellicht verschillen in cultuur, ander level op de levenswandeling, andere achtergrond als voorland, maar die wel een brandend gevoel diep binnenin zich hebben om alleen maar de Meester te volgen Die hen redding gaf. Die Liefhebbende Redder, Die er alles voor over had, om Zijn gekozen Bruid te redden. Denk aan Hosea 1:2, die een prostituee huwen moest om een deel van Israels verhaal te tonen. Het zegt mij ook dat we bij de les van Vader moeten blijven en onder Zijn instructies het juiste zicht zullen ontwikkelen, want niet allen die Israel zijn, blijken Israel- Romeinen 9:vanaf vers 6.
   Zegen daar in Portugal!

   Volgende week hoop ik af te reizen, ik zie ernaar uit om een aantal weer te zien en een aantal voor het eerst t ontmoeten.
   Het zal een wederzijdse bemoediging worden die daarna zijn weg zal hebben in de natiën en daar is het ten diepste ook voor bedoeld.
   Alle eer aan Abba YHVH,
   hartelijke groet, in Yeshua verbonden,
   Hadassah

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s