De schriftuurlijke volgorde van naderen

Wat mij opvalt in het parasha-gedeelte over Yosef, zijn de parallellen tussen Yosef en zijn broers, die mij denken aan de zonen van Yosef, beloofd nazaad, welke een proces doormaakten, zoals de blindgeborene, die in eerste instantie de mensen als bomen zag. Herkenden wij Yeshua direct of gingen er eeuwen overheen?

Mijn voorland was de bevindelijk gereformeerde gezindte waar men het letterlijk geschreven Woord hoog hield, maar Yeshua zoals ik Hem nu op dit moment ken, mocht ik gaan ontdekken dankzij de openbaring door Vaders Geest.
Mijn honger naar de waarheid en waardoor ik op weg ging, een honger die Hij in mij legde, maakte dat ik naderen kon.
Naderen tot Yeshua Die tot dan voor mij niet herkenbaar was.
Ik werd tot mijn grote verwondering gewaar, dat Hij mij tot het beloofde nazaad van Jacob rekende in de gelederen van Yosef.

Het proces van naderen tot Yosef spreekt mij van eerstelingen…
Beloofd nazaad van Yosef wordt door de andere broers en het merendeel van Yehudah niet herkend, maar dat gaat er wel van komen volgens het geschreven Woord…
Ik zag in Va’yigash het naderen van de hongerige mens die meer dan religie zoekt, omdat dat geen zuiver brood is, dat voedt.
Ook denk ik te zien dat Yehudah naar Yosef gaat die dit zuivere brood verstandig in de voorraadschuren heeft geborgen om uit te delen aan zijn directe familie,wanneer de Meester het tijd vindt.
Die wijsheid kreeg Yosef van Abba Vader en Yosef geeft Hem daarvoor ook alle eer.
Yosef kreeg zijn roeping al voor zijn lijden en nadat hij alles had moeten opgeven naast de beproevingen op emotioneel gebied, werd hij op Vaders tijd verhoogd om zijn familie te verlossen volgens Vaders plan.
Later zou Yeshua een soortgelijke, maar onnoemelijk veel zwaardere gang gaan om voor Zijn gekozen ene (1) vrouw te sterven, zodat zij verlost zou worden van haar terecht gegeven scheidsbrief, die zij rechtmatig verdiend had door haar ongerechtigheid.

Door de eeuwen heen hebben velen die Yeshua hebben mogen herkennen, lijden moeten doorstaan tot verlossing van hen die Abba Vader op hun pad bracht. Als navolgers van Yeshua Die hen voorging
Dat was niet hun verdienste en al herkenden zij niet ten volle Messias Yeshua, toch was hun getuigenis in hun leven voldoende dat anderen zich naar Hem wendden.

Er ligt zoveel meer in het geschreven relaas betreffende Yosef in het Woord….

Naderen…
Laten we vragen of Abba Vader ons openbaren wil welke rol wij Hij wil dat wij aanvaarden kunnen.

Alle eer aan Hem!

1) Er zijn leringen in omloop dat Abba Vader twee vrouwen heeft. Dat komt merendeels door verkeerde interpretaties nav de zonde van Jerobeam waardoor de ene natie in tweeën werd gedeeld. Maar de oorspronkelijk ene natie gaat van twee delen opnieuw in één natie hersteld worden en blijft niet twee afzonderlijke zelfstandige naties. In 2018 heb ik daar al eens iets over geschreven in https://tegentlicht.com/2018/07/27/mateloos-verwonderen/ Het zal worden één kudde en één Herder.Joh_10:16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder;
Eze_34:23 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn.

English: The scriptural order of approach

What touched me in the parasha section about Yosef are the parallels between Yosef and his brothers, who remind me of the sons of Yosef, promised seed, who went through a process, such as the man born blind, who initially saw people as trees . Did we recognize Yeshua immediately or did it go for centuries?

My background where I was spiritually raised up was the experiental reformed faith, where the literally written Word was upheld, after that I was allowed to discover Yeshua as I now know Him, thanks to the revelation through Father’s Spirit.
My hunger for the truth and the way I went, a hunger that He put in me, made me able to approach.
Approaching to Yeshua Who until then was not recognizable to me like Yosef to his brothers.
I was amazed, to my great surprise, that He counted me among the promised seed of Jacob in the ranks of Yosef.

The process of approaching to Yosef speaks to me of firstfruits …
Promised Yosef’s seed is not recognized by the other brothers and the majority of Yehudah, but it will come according to the written Word …
I saw in Va’yigash the approach of the hungry man who seeks more than religion, because that is not pure bread that feeds.
I also think that Yehudah goes to Yosef who wisely has stored this pure bread in the storage barns to hand out to his immediate family when the Master says it is time.
Yosef received that wisdom from Abba Vader and Yosef gives Him all credit for that.
Yosef received his calling before his suffering, and after he had to given up everything included the emotional trials, he was raised in Father’s time to redeem his family according to Father’s plan.
Later, Yeshua would go a similar but immensely heavier way of dying for His chosen one (1) wife, so that she would be relieved of her rightful letter of honor, which she had legitimately earned through her iniquity.

Over the centuries, many who have been able to recognize Yeshua have endured suffering for the redemption of those who brought Abba Vader to their path. As followers of Yeshua who preceded them
That was not their merit, and although they did not fully recognize Messiah Yeshua, their testimony in their lives was sufficient for others to turn to Him.

There is so much more in the written account concerning Yosef in the Word …

Approaching …
Let us ask if Abba Father wants to reveal to us what role He wants us to accept.

All honor to Him!

1) There are teachings in circulation that Abba Vader has two wives. This is largely due to misinterpretations following the sin of Jeroboam, dividing the one nation into two. But the originally one nation is going to be restored from two parts into one nation again and will not remain two separate independent nations. In 2018 I already wrote something about that in https://tegentlicht.com/2018/07/27/mateloos-verwonderen/

It will be one flock and one Shepherd.Joh_10: 16 I have other sheep, those of these not be stable; these I must also bring; and they shall hear My voice; and it shall become a flock and a shepherd;
Eze_34: 23 And I will raise up some Shepherd upon them, and will feed them, David my servant; he shall feed them, and he shall be a shepherd unto them

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s