Voor wie kwam Yeshua en waaróm?

Van melk naar maaltijd…

Gezien de ernst van de tijd en het voortschrijden ervan, de testen die we doorlopen en Vaders plan, is het zaak om een tussentijdse evaluatie te maken, waarvan de nu volgende verwoorde gedachte er een van is in de serie Evaluatie:

Mat_10:6  Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.
Mat_15:24  Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.

Hoe noemen mensen zich als zij zeggen wedergeboren te zijn en begrijpen wat het verbond betekent wat zij aangegaan zijn?

Het verbond wat Yeshua vernieuwd heeft door Zijn lijden, sterven en opstaan.

Hoe noemen zij zich?

Christen, gelovige heiden uit de volkeren, gelovige uit de volkeren, messiaanse niet joodse gelovige etc

Dat zijn titels, geen naam, geen identiteit, geen uitwerking van een identiteit!

Dan_12:4  En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

Er staat geschreven in Ezechiël 37 dat YHVH twee huizen op gaat richten, de sukka gaat oprichten en herstellen.

Herstellen ná Yeshua’s opstanding betekent dat het onder Zijn voorwaarden gaat en niet anders.

Alle bloedlijnen, doctrines die gebaseerd zijn op voorgaande studies vóór én ontkenning van Yeshua ten spijt!

De twee huizen zijn nu nog niet herenigd en zij zullen zeker niet hersteld worden onder de vlag van Judah en hun condities. En mocht men dat pogen, dan is dat niet het herstel wat YHVH voorzegd heeft. Silo is al gekomen en heeft de banier!

Allen hebben gezondigd, lezen we in de Romeinenbrief, en derven de heerlijkheid van YHVH:

Rom 3:21  Maar nu is de rechtvaardigheid Gods (Yeshua) geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 
Rom 3:22  Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
Rom 3:23  Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 
Rom 3:24  En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Messias Yeshua is; 
Rom 3:25  Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

Silo is gekomen

De boeken zijn verzegeld tot het einde en velen zullen het naspeuren en de wetenschap vermenigvuldigd worden.

Yeshua is gekomen voor de verloren schapen van het huis Israels.                                 In navolging van Zijn taak zegt Hij tegen Zijn dicipelen het volgende: Mat_10:6  “Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.”

De vervallen sukka is nog niet herenigd onder Yeshua’s voorwaarden

Amo 9:9  Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israels onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen. 
Amo 9:10  Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen. 
Amo 9:11  Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; 
Amo 9:12  Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt YHVH/de HEERE, Die dit doet.

Al de heidenen die naar Mijn Naam genoemd worden

Dragen zij dan nog de naam heiden?

Zou de Vader iets zeggen wat Hij niet volvoert?

Christenen, gelovige heiden uit de volkeren, gelovige uit de volkeren, messiaanse niet joodse gelovige???

Al de heidenen die naar Mijn Naam genoemd worden.

In Hem zijn er geen heidenen meer.

Naar de belofte Abrahams zaad.

Nog een vraag..

Naar wie ging Yeshua toen Zijn eigen volk niet in Hem geloofde? Lees wat er tevoren gebeurde:

Joh 6:60  Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen? 
Joh 6:61  Yeshua nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert ulieden dit? 
Joh 6:62  Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was? 
Joh 6:63  De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 
Joh 6:64  Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Yeshua wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou. 
Joh 6:65  En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader. 

Joh 6:66  Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem. 
Joh 6:67  Yeshua dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan? 
Joh 6:68  Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. 
Joh 6:69  En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 

Daarna:

Joh 7:1  En na dezen wandelde Yeshua/Jezus in Galilea; want Hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten te doden. 

Joh 11:54  Yeshua dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden; maar ging van daar naar het land bij de woestijn, naar de stad, genaamd Efraim, en verkeerde aldaar met Zijn discipelen. 

Hou in gedachten dat het herstel van de gehele natie, voorheen genaamd de kinderen Israels, nu plaats gaat vinden onder de banier van Yeshua, want Hij is de Silo Die al gekomen is.

Aan welk merendeel werd het evangelie van de Opgestane Zoon Gods/YHVH verkondigd?

Wees eerlijk… dát evangelie werd verkondigd aan de menigte der volkeren en inderdaad waren zij tot heidenen geworden door hun ongerechtigheid. Dat was al voorzegd in de vijf boeken van Mozes!

Deut 8: 19, Deut 28-30.

Menigte der volkeren, een zegen die aan Abraham, een Hebreeër, gegeven werd..aan Izaak en Jacob herhaald en tevens aan Efraïm de jongste zoon van Yosef!

 

Abraham : Gen_17:5  En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.                                                                                                                                    Gen_17:19  En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem.                                                                                                Izaäk : Gen 22:16  En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt YHVH /de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 
Gen 26:4  En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,
Gen 26:5  Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten.                 
Jacob
Gen 25:23 Gen 28:13  En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. 
Gen 28:14  En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 
Gen 28:15  En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb.                                                                   Efraïm: Gen 48:17  Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim leide, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijns vaders hand, om die van het hoofd van Efraim op het hoofd van Manasse af te brengen. 
Gen 48:18  En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd. 
Gen 48:19  Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. 
Gen 48:20  Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God zette u als Efraim en als Manasse! En hij zette Efraim voor Manasse. 

Door belofte zijn zij allen kinderen uit zaad dat YHVH Zelf schiep door Sara te bezoeken,Rebekka,  en zoals de Geest van Heiligheid Mirjam, de moeder van Yeshua bezocht.

Rom_9:7  Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.

Dan zijn zij met eerbied gezegd door Yeshua de eerstgeborenen en wat is de taak van een eerstgeborene?

Instaan voor de familie. Rechtmatig krachtens de indentiteit en geprofeteerde opdracht als gevolg van het zoonschap in Yeshua.

Zo Vader zo Zoon.

Zo ook de kinderen Israels naar de belofte!

Dat kan niet als we een titel willen blijven dragen, terwijl wij van de Vader de naam gekregen hebben. Dan kunnen wij die taak niet goed oppakken en uitvoeren!

Is Efraim niet Mijn Eerstgeborene?

Gen_48:14  Maar Israel strekte zijn rechterhand uit, en leide die op het hoofd van Efraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene.
Jer_31:9  Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene.

Zie de volgorde in het nu volgende vers, wat overigens ook in de Romeinenbrief vermeld staat, zelfde volgorde én al eerder in Deuteronomium:

Jer 3:18  In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israel; en zij zullen te zamen komen uit het land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Rom_10:19  Maar ik zeg: Heeft Israel (in dit geval is dat Israel Judah, die ná de nazaten van het noordelijk koninkrijk Israel terug gaat komen, zie ook Jer 3:18. Allen ongehoorzaam en allen ná bekering de naam Israel gaan dragen. Zij zijn dan het ganse huis Israel, genoemd naar een van de namen van hun Maker en Man) het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Deu_32:21  Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken.

De ernst dringt me dit te delen. Wanneer wij naar Zijn Naam genoemd zijn en wij dat afwijzen door

-ons in deze tijd niet te willen laten voorbereiden omdat wij in het stadium van gelovige uit de heidenen willen blijven

– de titels die wij onszelf zijn gaan geven aannemende de leringen van anderen in plaats van de openbaring van YHVH aannemende in deze tijd

– wij daardoor ongehoorzaam zijn en het doel gaan missen

– daardoor het plan van de Vader vertragen, net als de kinderen Israels voordat zij de woestijn introkken naar aanleiding van hun ongehoorzaamheid

– net zoals Jerobeam hun identiteit verving door tijden en wetten te veranderen, marges nemend, waardoor het koninkrijk in tweeën gedeeld werd en het plan vertraagt.

Dan gaat Hij ons overslaan, net als in de volgende werkelijk gebeurde geschiedenis, omdat wij het konden weten maar niet wilden!

Num_14:33  En uw kinderen zullen gaan weiden in deze woestijn, veertig jaren, en zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen verteerd zijn in deze woestijn.
Num_32:13  Alzo ontstak YHVH’s toorn tegen Israel, en Hij deed hen omzwerven in de woestijn, veertig jaren, totdat verteerd was het ganse geslacht, hetwelk gedaan had, wat kwaad was in de ogen YHVH’s.

Ook Ezechiël had er mee te maken en kreeg een insructie van YHVH mee: Eze_2:4  En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt Meester YHVH!
Eze_3:7  Maar het huis Israels wil naar u niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israels is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij.

De openbaring betreffende onze identiteit en opdracht was geprofeteerd als zijnde voor de latere tijd ( Deut 30:1) en is nu naar zeggen van vele broeders en zusters, die het uit eigen ervaring kunnen getuigen al zeker 25 á 30 jaar een feit!

Voor hen, die wel, tot elke prijs, de roeping willen aanvaarden krachtens de belofte,

-die Hij ,nadat Silo al gekomen is, de eerstgeborenen uit de menigte der volkeren, wat voorzegd is aan tenminste Abraham, Izaak en Efraïm

-de taak toebedeeld heeft om de familie te redden

die mensen gaat Hij toerusten zodat de Bruid, de ondertrouwde vrouw haar herstel aan kan gaan, omdat Hij gekomen is om dat wat aan haar vervallen is, opnieuw herstellen met de hulp van de Eerstgeborene en Zijn navolgers en wij zullen worden als in de dagen van ouds

Amo 9:11  Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; 

Deu 29:29  De verborgene dingen zijn voor den YHVH, onzen Elohim/ God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

Na Mozes gaat het volgende onder Yeshua’s bewind gebeuren:

(YHVH uw Elohim is vervangen voor HEERE, uw God)

Deu 30:1  Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; 
Deu 30:2  En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 
Deu 30:3  En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. 
Deu 30:4  Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. 
Deu 30:5  En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. 
Deu 30:6  En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den YHVH uw Elohim, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. 
Deu 30:7  En de HEERE, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben. 
Deu 30:8  Gij dan zult u bekeren, en der stemme des HEEREN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.  

Beproef mijn woorden!

 

 

 

 

 

3 gedachtes over “Voor wie kwam Yeshua en waaróm?

 1. Moeizame studie wel bedankt om jullie inzet in geloof IN DE WONDERBARE ZOON DES ALMACHTIGE VADER JHWH DE ENIGE SAVIOR REDDER VERLOSSER YESHUAH HA MASSIACH

  SHALOOM

  ROBERTO UIT BELGIE

  Like

  1. Dank je wel Roberto voor je berichtje. Fijn, dat je de moeite doet om te reageren. Dat is een bemoediging.
   Mag ik je vragen waar je moeizaam vindt?
   Misschien dat ik we het kunnen uitleggen…
   shalom,
   Hadassah

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s