Yaacov’s Offspring: Hadassah from The Netherlands

English translation after the Dutch part..

In het begin van dit jaar kreeg ik de gedachte om een serie te beginnen die we samen maken zouden. Maken met mensen, die in mijn gedachten zouden komen. Na een poosje denken, kwam de naam Yaacov’s Offspring naar voren, Jacobs nakomelingen in het Nederlands. Benieuwd was ik of het Abba YHVH’s gedachte zou zijn, omdat ik weet, dat als Hij iets niet zegent, het beter is om te wachten.

Er kwamen namen in gedachten en hen schreef ik of zij iets wilden vertellen en dat deden zij.

Dankbaar voor het mooie boeket wat wij allen tesamen vormen, kwam er een vraag van een zus, of ikzelf ook een bijdrage had geschreven en dat had ik niét. Meer om de reden om zelf niet zo in de schijnwerpers te willen staan, maar aan de andere kant had zij wel een punt.

Daarom een korte schets.

Ik ben Hadassah en ik ben gelukkig getrouwd. Samen hebben wij een zoon.

Komend vanuit een behoudend christelijke (bevindelijk) achtergrond, waar ik leerde dat de bijbel van kaft tot kaft serieus genomen moet worden, kreeg ik een grondig besef mee, dat mensen zondaars zijn en een bekering nodig hebben.  Mijn ouders waren uit overtuiging geen lidmaten van een kerk, maar lazen op zondag meestal thuis onderwijs van een dominee of gingen tijdelijk naar een kerk.

Als zeventienjarige uit huis en in de verpleging ging ik op zoek naar Wie YHVH, die ik toen “God” noemde, maar vond pas jaren later vrede met de Vader door Yeshua. Die vrede bood Hij aan. Pas toen ik me geborgen voelde in Hem, werd Hij in plaats van een strenge rechter een liefdevolle Vader. In 1987 kreeg ik door openbaring zicht op de shabbat en in diezelfde week gingen wij de shabbat in. We wisten niet hoe we het vorm konden geven, we hadden geen joodse invulling, noch een andere en zo zei mn echtgenoot dat we alleen zouden gaan doen, wat er  in de bijbel geschreven stond, niets meer en niets minder.We gingen radicaal om, het christelijke wat we toen aan liederen en lektuur hadden, ging aan de kant en later weg. We kenden in die tijd geen andere shabbatsgroepen of mensen, dus vierden we jarenlang shabbat thuis.

Dat thuis shabbat vieren, wat vanaf het begin af een feest was, bleek ook Vaders bedoeling toen Hij mij woorden gaf over de hoofdzakelijke vorm van ontmoeten voor ons als gezin en met anderen.”Van huis tot huis…”

De jaren door leerden we vele stromingen binnen het “messiaanse” en het “christelijke” kennen. Maar het was de gehoorzaamheid van een zus in Yeshua die door haar bijdrage in de vorm van een paar boeken, een soort wending gaf in ons denken. Met name het boek Wie is Israel van Batya Wootten bracht ons op het begrip dat wij Israel zijn en naar de beloftenis erfgenamen- Galaten 3, specifiek toegespitst op de profetie in Ezechiël 37, dat beide delen één volk gaan worden in Vaders Hand. In 2007 kreeg ik de vrijheid om een blog op te zetten en Vaders woorden dat ik mocht gaan delen van wat ik van Hem ontvangen had, hielp mij over m’n schroom heen. Een biografie  van Ephraim Frank bracht ons met hen in contact en resulteerde in deelname aan het eerste Congres van Bney Yosef in Israel na Shavuot 2015. De kern van het Congres sloot aan bij mijn/ons begrip van geloof: Yeshua centraal in ons leven; Zijn Woorden voorleven met hulp van Hem; liefde tot het land en liefde tot Juda.

In 2016 realiseerden we ons dat we op bescheiden schaal iets in Nederland konden gaan doen en zetten “bneyyosefholland” op met de bedoeling te delen van wat er zowel hier als in de vier hoeken van de aarde gebeurt in het kamp van Efraïm.  Het concept in het Congres, wat al jaren zo met ons leven verweven is, willen wij doorgeven. Familie worden, ieder op zijn of haar plekje komen. Samen sukka zijn. Met Picknick BYHolland kwamen we oa in Meppel, in Doorn en ook in Friesland. Daarnaast zorgen we frequenter voor ontmoetingen, nemen we deel aan andere ontmoetingen van verwanten, bezoeken we hen die we leren kennen in Europa voor zover mogelijk is en anderen komen naar ons. Binnen Europa vonden we mensen die deel uit willen maken van een Europees team. Ook met hen buiten Europa hebben we goede contacten. Gewoon wanneer het kan en mogelijk is in de wetenschap dat wanneer de Geest van Heiligheid het leidt – Joh 14:25, het de juiste tijd is. Verder hebben wij een chatgroep opgezet, Bney Yosef Inter, waar we veel genoegen aan beleven met elkaar. De voertaal is Engels. Ook op social media hebben we twee groepen gemaakt,één voor de Nederlanders en één voor binnen en buiten Europa, die de naam TwoSticks Israelites kreeg.

Dankbaar dat we als gezin een van hart en een van ziel zijn en daarnaast diverse mensen kennen die familie geworden zijn, maakt dat ik niet anders zeggen kan, dan dat Abba YHVH bouwt aan Zijn huis in en door hen heen, die Hij roept.

Alle eer aan Hem die is, was en komen zal.

Afbeeldingen die mij aanspreken zijn ondermeer:

Individueel kleurig verschillend en toch allemaal van hetzelfde kaliber. De boom beeldt Yeshua uit waardoor wij samen vruchtbaar één huis vormen. De afbeelding ernaast geeft hetzelfde beeld met dien verstande dat wij allen bij elkaar gehouden worden door die ene blauwe Draad.Mijmerend zie ik daarin het worden van die ene kudde met de enige Herder, waardoor Ezechiël 37:19 “….En zij zullen één worden in Mijn Hand”.

21687925_1086930618108561_7714519736053816441_n (2)                                            woestijn stilte

sdr
Samen

English translation:

In the beginning of this year I received the idea to start a serie that we would make together. Making contact with likeminded friends, who would come to my mind. After thinking for a while, the name Yaacov’s Offspring came up, Jacob’s nakomelingen in Dutch. I was wondering if it would be Abba YHVH’s thought, because I know that if He doesn’t bless something, it’s better to wait.

Names came to mind and I wrote to them if they wanted to tell something and they did.

Grateful for the beautiful bouquet that we all form together, a question came from a sister as to whether I myself had written a contribution and I didn’t have that. More for the reason that me myself did not want to be in the spotlight, but on the other hand she did have a point.

Therefore a short sketch.

I am Hadassah and I am happily married. Together we have a son.

Coming from a conservative Christian (experimental) background, where I learned that the Bible should be taken seriously from cover to cover, I got a thorough understanding that people are sinners and need a conversion. My parents were not convinced that they were members of a church, but on Sundays they usually read home education from a preacher or went to church temporarily.

As a seventeen-year-old out of home and in nursing, I went looking for Who YHVH is, whom I then called “God,” but found peace with the Father through Yeshua years later. He offered that peace. Only when I felt secure in Him, He become a loving Father to me instead of a strict judge. In 1987 I got a view of the shabbat through revelation and in the same week we entered the shabbat. We did not know how we could shape it, we had no Jewish interpretation, nor any other, and so my husband said that we would only do what was written in the Bible, nothing more and nothing less. the Christian thing that we then had in songs and literature went and later left. We didn’t know any other shabbat groups or people at that time, so we celebrated shabbat at home for years.

Celebrating shabbat at home, which was a celebration from the beginning, was also Father’s intention when He gave me words about the main form of meeting for us as a family and with others. “From house to house …” Act 2:46


Over the years we have come to know many movements within the “messianic” and the “Christian”. But it was the obedience of a sister in Yeshua who, through her contribution in the form of a few books, gave a kind of turn to our thinking. In particular, the book Who is Israel by Batya Wootten brought us to the understanding that we are Israel and, according to the promise, Galatians 3, specifically focused on the prophecy in Ezekiel 37, that both parts are to become one people in Father’s Hand. In 2007 I was given the freedom to set up a blog, and Father’s words that I could share what I had received from Him helped me to step over my shy. A biography of Ephraim Frank brought us into contact with them and resulted in participation in the first Congress of Bney Yosef in Israel after Shavuot 2015. The core of the Congress was in line with my / our understanding of faith: Yeshua at the center of our lives; His Words live with the help of Him; love to the land and love to Judah.

n 2016 we realized that we could do something on a modest scale in the Netherlands and set up bneyyosefholland with the intention of sharing what is happening here and in the four corners of the earth in the camp of Ephraim. We want to pass on the concept in Congress, which has been so intertwined with our lives for years. Becoming a family, each coming to his or her place. Being a sukka together. With Picnic BYHolland we came to Meppel, Doorn and also in Friesland. In addition, we organize meetings more frequently, participate in other meetings of relatives, visit those we get to know in Europe as far as possible and others come to us. We also have good contacts with them outside of Europe. Just when it is possible in the knowledge that when the Spirit of Holiness leads it – John 14:26, it is the right time.

Thankful that as a family we are one of heart and one of souls and we also know several people who have become family, that I cannot say anything else than that Abba builds YHVH on His house in and through those whom He calls.


All honor to Him who is, was and will come.

Hadassah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s