Yaacovs Offspring: Rui from Portugal

It was around the year 2006 that we met Rui Quinta for the first time in our home. For a certain time we had meetings on shabbat at our place together with Rui.
This year we were for the very first time in Portugal and could be with Rui, his father and some others of their homegroup in Lissbon.
It was such a joy to be with them overthere.

1.Can you introduce yourself in some words?

My name is Rui Quinta, I am 49 years old and am originally from Lisbon, Portugal. I grew up and preached for many years in a church that kept the Sabbath but very litlle else from Torah. The basic idea was that the Torah had been done away with. When I started preaching about Torah I got into trouble and was eventually barred from the pulpit. I eventually left this church and now conduct a study group from my home in Lisbon on Shabbat.

2.Would you tell how you discovered that written Torah still is?

I always felt the compulsion, from a very young age, to study the Almighty’s Word. Sometime around 2001 or 2002 I came across Messianic websites with in-depth Bible studies. Many of these were Torah apologetics. These started to open my eyes to the validity of Torah in our times and shed a lot of light for me on topics which had been, until then, not fully clear.

3.When did you discover your biblical identity?

One of the websites I came across may have been Batya Wooten’s. Not sure if that was the case but be that as it may, and after reading some articles on the topic, I eventually ordered her book “Who is Israel?”. Needless to say it was an eye opener for me. The truth that was revealed to me through that book has definined my biblical walk ever since.

4.Do you know people in your area who confess and live out the same knowledge? Do you have meetings with them?

I do know of some, but very few. As mentioned before, I have regular meetings on Shabbat with a home group of about 7 to 8 people, but have no knowledge of any others so far in the Lisbon area. I know of some churches which lean somewhat towards Hebrew Roots or are Israel friendly, but they either don’t see themselves as Israel or are very Judaic oriented. Portugal is extremely Catholic and the Hebrew Roots movement has not made a great deal of progress here yet.

5.Do you know which call the house of Israel has and the house of Judah? Can you confirm it with the written Word?

As for Question 5 I am still not sure what you mean although I do have some ideas about what set the two houses apart.

Judah had to remain as an identifiable entity and they had to remain a Torah keeping people. Although both houses did, in the end, commit adultery, YHWH only divorced the House of Israel (10 Tribes). Again, this was for a reason. One of these nations had to remain as the caretakers of the Word of YHWH. As Paul wrote to the Romans:

Romans 3:1-2: “What advantage then has the Jew or what is the profit of circumcision? Much in every way! Chiefly because to them were committed the oracles of God.”

Had both of the Houses lost their identity the Word of YHWH would be lost too. In this way, Judah was left in charge of the preservation of the Word and we know they do it with a great deal of zeal to this very day.

Another reason Judah had to be preserved was because Messiah would come from Judah. The promises of a Deliverer made as early as Genesis 3:15 and repeated to the Father’s had to be kept – Elohim is not a liar. In order for them to be kept Judah had to be preserved.

As for Israel or Ephraim, their dispersion and loss of identity was also planned. They are gentiles for all intents and purposes and no one can claim descent from Ephraim (or from Judah) no matter how convinced they may be of that fact. As a result, many will come / are coming that are not related to Ephraim at all (not on a physical level). This fulfills the prophecy expressed in Isaiah 49:5-6 – according to which Messiah’s mission would also extend to gentiles – but also the promises to Abraham: “In you all the families of the earth shall be blessed”. The word “blessed” can also be translated as “Grafted in” making the promise: “In you all the families of the earth shall be grafted in”.

In this way, YHWH’s Salvation would extend across the globe to all the people groups on earth.


http://www.kol-shofar.org/

Rui Quinta

Het was rond het jaar 2006 dat we Rui Quinta voor het eerst in ons huis ontmoetten. Gedurende een bepaalde tijd hadden we samen met Rui ontmoetingen op shabbat in onze plaats.
Dit jaar waren we voor de allereerste keer in Portugal en konden we met Rui, zijn vader en enkele anderen van hun thuisgroep in Lissbon zijn.
Het was een vreugde om daar bij hen te zijn.

1.Kun je jezelf in enkele woorden  voorstellen?

Mijn naam is Rui Quinta, ik ben 49 jaar oud en kom oorspronkelijk uit Lissabon, Portugal. Ik ben opgegroeid en predikte vele jaren in een kerk die de sabbat hield, maar heel erg anders dan de Thora. Het basisidee was dat de Thora was afgeschaft. Toen ik begon te prediken over de Thora kwam ik in moeilijkheden en werd uiteindelijk uitgesloten van de preekstoel. Ik verliet uiteindelijk deze kerk en heb nu een studiegroep vanuit mijn huis in Lissabon op Shabbat.

2. Zou je willen vertellen hoe je hebt ontdekt dat de geschreven Thora nog steeds geldt?

Ik voelde altijd de dwang, vanaf zeer jonge leeftijd, om het Woord van de Almachtige te bestuderen. Ergens rond 2001 of 2002 kwam ik Messiaanse websites tegen met diepgaande bijbelstudies. Veel van dezen verdedigden Torah. Deze begonnen mijn ogen te openen voor de geldigheid van de Thora in onze tijd en schonken veel licht voor mij over onderwerpen die tot dan toe niet volledig duidelijk waren geweest.

3.Wanneer heb je je bijbelse identiteit ontdekt?

Een van de websites die ik tegenkwam, was die van Batya Wooten. Ik weet niet zeker of dat het geval was, maar het is wel zeker en na het lezen van enkele artikelen over het onderwerp, heb ik uiteindelijk haar boek “Wie is Israël?” besteld. Onnodig te zeggen dat het een eye-opener voor mij was. De waarheid die mij door dat boek werd onthuld, heeft mijn bijbelse gang sindsdien bepaald.

4.Weet je mensen bij jou in de buurt die dezelfde kennis belijden en waarmaken? Heb je ontmoetingen met hen?

Ik ken er wel een paar, maar heel weinig. Zoals eerder vermeld, heb ik regelmatig bijeenkomsten op Sjabbat met een thuisgroep van ongeveer 7 tot 8 personen, maar ken ik tot nu toe in de omgeving van Lissabon nog geen andere mensen. Ik ken een aantal kerken die enigszins naar Hebreeuwse wortels neigen of die Israëlvriendelijk zijn, maar zij zien zichzelf niet als Israël of zijn erg Judaïstisch georiënteerd. Portugal is buitengewoon katholiek en de Hebrew Rootsbeweging heeft hier nog niet veel vooruitgang geboekt.

5.Weet je welke roeping het huis van Israël heeft en het huis van Juda? Kun je het bevestigen met het geschreven Woord?

Wat betreft vraag 5: ik weet nog steeds niet precies wat u bedoelt, hoewel ik wel een paar ideeën heb over wat de twee huizen onderscheidt.

Juda moest een identificeerbare entiteit blijven en ze moesten Torah blijven houden om mensen te houden. Hoewel beide huizen uiteindelijk echtbreuk pleegden, scheidde YHWH alleen van het Huis van Israël (10 stammen). Nogmaals, dit was om een ​​reden. Een van deze naties moest blijven als de bewakers van het Woord van YHWH. Zoals Paulus schreef aan de Romeinen:

Romeinen 3: 1-2: ” Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 
Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.”

Als beide huizen hun identiteit zouden verloren hebben, zou het Woord van YHWH ook verloren zijn. Op deze manier bleef Juda verantwoordelijk voor het behoud van het Woord en we weten dat ze het tot op de dag van vandaag met heel veel ijver doen.

Een andere reden waarom Juda bewaard moest blijven, was omdat de Messias uit Juda zou komen. De beloften van een Verlosser die al in Genesis 3:15 werden gedaan en die herhaaldelijk aan de Vader moesten worden bewaard – Elohim is geen leugenaar. Om hen te houden moest Juda bewaard blijven.

Wat Israël of Efraïm betreft, hun verspreiding en verlies van identiteit was ook gepland. Zij zijn in alle opzichten heidenen en niemand kan aanspraak maken op de afstamming van Efraïm (of van Juda), ongeacht hoe overtuigd ze van dat feit zijn. Dientengevolge zullen er veel komen / komen die helemaal niet gerelateerd zijn aan Efraïm (niet op een fysiek niveau). Dit vervult de profetie die wordt uitgedrukt in Jesaja 49: 5-6 – volgens welke de missie van de Messias zich ook tot de heidenen zou uitstrekken – maar ook de beloften aan Abraham: “In u zullen alle families van de aarde gezegend zijn”. Het woord “gezegend” kan ook worden vertaald als “Geënt” en de belofte doen: “In u zullen alle families van de aarde worden geënt”.

Op deze manier zou de Redding van YHWH zich over de hele wereld uitbreiden naar alle mensengroepen op aarde.

http://www.kol-shofar.org/

Een gedachte over “Yaacovs Offspring: Rui from Portugal

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s