Yaacovs offspring: Margaret from Great Britain

Enige tijd geleden introduceerde ik het plan om mensen te vragen de onderstaande vragen te willen gaan beantwoorden. Mensen, die vrienden werden en vanuit Yeshua’s standpunt familie. We hebben diversen van hen de vragen gestuurd. We schrijven na de Nederlandse versie eveneens de engelse vertaling van vragen en antwoorden.

Vandaag publiceren wij de inzending van Margaret Young.

We leerden Margaret Young kennen toen we na het eerste Congres richting het zuiden van Engeland gingen om aldaar te gast te zijn bij de huisgroep waarin Natanel ( hem hadden we op BYNC1 ontmoet) de leiding gaf en waaraan Margaret deelnam. De tweede keer namen wij tesamen deel aan het tweede Congres van Bney Yosef National. We staan tot op heden in nauw contact met elkaar.

Margaret heeft een uitgebreid antwoord op vraag 1. We hebben gedacht deze bjdrage in verschillende delen te publiceren:

Vraag 1. 1.Kun je jezelf in enkele woorden introduceren?

Ik ben Margaret Young, woon in het Verenigd Koninkrijk, en ben een gelovige in Yeshua sinds mijn veertiende … bekeerd geworden in een jeugdkamp, ​​gerund door de gemeente van Brethren die mij zo’n goede basis in het woord gaven …. Ik heb altijd een liefde gehad voor het Joodse volk … en ook met , zoals het toen heette, heilige dans … Dus in 1981 toen ik een uitnodiging kreeg om de Internationale Fellowship van christelijke dansconferentie in Jeruzalem bij te wonen was het verbazingwekkend dat ik met de instemming van mijn man die voor onze twee jongens zorgde, daar naartoe ging … Het was een onvergetelijke ervaring zowel in het zien van Jeruzalem, in Israël zijn, als het kennismakingsfeest. .Ik had helemaal geen idee van de feesten van Yahweh .. Ik kwam er vol van terug naar mijn kerk … Ik voelde me opnieuw geboren met een doos met kostbare juwelen om met hen te delen .. ik deelde, maar ze snapten het echt niet en ik ook niet echt! Alleen te zeggen dat er iets dieps in mij ontwaakt was en ik had honger en dorst naar meer … ik ging verschillende keren terug naar dezelfde conferentie waar ik deel uitmaakte van het team op het ICEJ-feestmaal van tabernakels … elke keer was daar een thema dat bij de laatste de 12 stammen hoorde .. we leerden een … over de stammen van Gwen Shaw …. we kleedden ons in tabards (1)met de namen van de stammen en droegen de spandoeken van elke stam waarmee we paradeerden naar de Talpiot promenade ten westen van Jeruzalem en riep de stammen van Israël naar huis … ik had geen idee wat we aan het doen waren … nog minder dat ik mezelf naar huis riep !!!! Tenzij Jahweh de sluier verwijdert, kun je de boodschap horen, maar je krijgt de openbaring niet. Dus wees geduldig met anderen die gewoon geen dingen zien die zo duidelijk voor ons zijn om het nu te zien! Ik kwam thuis met mijn team, sommigen van jullie kennen Mary, Carol en Sylvia, we waren samen de Immanuel-dansers gedurende 20 jaar, we hebben dansworkshops gegeven met de 12 stammen als thema, met behulp van het studieboek van Gwen Shawn, hebben we elk aspect van elk les gegeven individuele stam, wederom geen idee hebben van de profetische betekenis van wat we aan het doen waren !!! We maakten mooie spandoeken en tabards voor elke stam … Toen werden we een jaar lang gevraagd om te dansen op een conferentie in Bournemouth voor het Ebenezer ministerie en daar hebben we een groot team bij elkaar die allemaal de tabards droegen en de banners droegen! Een paar onbekend voor mij, we waren erg enthousiast en wilden graag bepaalde Tabards met een specifieke stamnaam dragen … later in de week vroegen ze om naar me toe te komen, ik had geen idee waarom !!! .. Op de dag dat ze kwam er een couplet van de pagina uit mijn dagelijkse bijbellezing … die over het nemen van één uit een stad en twee uit een stad .. Ik weet alleen nog dat ik dacht … “Ik vraag me af wat dat betekent” … Dus zij komt en verwacht natuurlijk dat ik op dezelfde golflengte zit als zij, ze hebben het over … Israël en Efraïm … en christenen, citaten in de Schriften zoals … ze zullen als gras opspringen bij de waterloop … en mijn Schriftuur ! Eén uit een stad twee uit een stad (sorry dat ik mijn bijbel niet bij de hand heb terwijl ik dit schrijf) Jeremia 3:14 (red). Ik zou willen zeggen dat het licht ging branden en ik begreep het, maar dat deed ik niet! Ik denk dat ze verbijsterd waren door mij !!! Zoals ik ze was .. ook ik had een wiebelig gevoel van binnen alsof ik door een andere deur in mijn spirituele leven werd geduwd, ik zou in de verleiding zijn gekomen om het te verwerpen, maar voor het couplet had Yah die ochtend voor mij benadrukt … alsof om te zeggen “Ik ben hierin” … Tijdens de voorgaande jaren leidde Yah me naar een messiaanse bijeenkomst waar ik een geweldige les had, maar het was altijd uitdagend en heel vaak in tegenspraak met mijn kerkelijke achtergrond en er was ook een beetje van weerstand en zelfs angst … bij de gedachte om verpot te worden! … intussen was ik een tijd uit de gemeenschap, we hadden een ander kind een dochter, dingen gebeurden zoals ze en ik ging terug naar de kerk …. De kerk waar ik in was toen ik voor het eerst begon te veranderen, verwierp mij en maakte het me onmogelijk om te blijven .. Ik heb veel verpletterende en dringende kennis op deze reis gekend … zonder mij bekend dat veel van de mensen in de Messias in gemeenschap elkaar leerden kennen en hun identiteit als Israëlieten, Efraïmieten, omarmen .. en badden voor mij .. Ik was nog steeds aan het dansen met Immanuel, … en was gevraagd om te dansen op een andere E-benezer conferentie en ook om te zeggen dat mijn onderwerp was Wie is Israël … dit was een nieuwe ervaring voor mij, maar om een dans prima! Maar ook om 30 minuten te spreken … nog iets! .. Tijdens mijn voorbereidingstijd werd ik door mijn vriend uitgenodigd om te gaan luisteren
Ephraim en Rimona Frank die in het Verenigd Koninkrijk waren … dát is toen het kwartje viel! Het licht ging aan !!!! En ik werd opnieuw geboren, opnieuw, opnieuw! Ik zal moeten doorgaan met deel 2 in een andere sessie. Ik hoop dat ik al je punten behandel terwijl ik mijn getuigenis deel … meer over die volgende tijd.

Jeremia 3:14 “Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt YHVH, want Ik heh u getrouwd, en Ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen in Sion.

1. Tabard https://en.wikipedia.org/wiki/Tabard

English version:

Some time ago I introduced the plan to ask people to answer the questions below. People who became friends and family from Yeshua’s point of view. We have sent several of them the questions. After the Dutch version we also write the English translation of questions and answers.

Today we are publishing the entry from Margaret Young.

We met Margaret Young when, after the first Congress, we headed for the south of England to be a guest there in the house group in which Natanel (we had met him at BYNC1) led and in which Margaret participated. The second time we participated together in the second Congress of Bney Yosef National. We are in close contact with each other to date.

Margaret has an extensive answer to question 1. We have thought of publishing this bjdrage in different parts:

1.Can you introduce yourself in some words?
I am Margaret Young living in the Uk , and have been a Believer in Yeshua since I was 14…being converted at a youth camp, run by the Brethren assembly who gave me such a good grounding in the word….I always had a love for the Jewish people …and also , as it was called then sacred dancing ….So in 1981 when I received an invitation to attend the International Fellowship of Christian dance conference in Jerusalem amazingly with the consent of my husband who looked after our two boys , I went…It was an unforgettable experience both in seeing Jerusalem , being in Israel, and being introduced to the Feast of Tabernacles …I had no idea at all about the feasts of Yahwey ..I came back to my church full of it …I felt born again again with a box of precious jewels to share with them ..which I did but they really didn’t get it and neither did I really! Only to say something deep had awakened in me and I had a hunger and thirst for more …I went back several times to the same conference where I was a part of the team at the ICEJ feast of tabernacles …each time there was a theme which at the last one was the 12 tribes ..we learnt a.. about the tribes from Gwen Shaw….we dressed in tabards bearing the names of the tribes and Carrying the banners of each tribe we paraded up to the Talpiot promenade west of Jerusalem and called the tribes of Israel home …I had no idea what we were doing …much less that I was calling myself home!!!! Unless Yahwey removes the veil you can hear the message but you don’t get the revelation ..so be patient with others who just don’t see things that are so plain for us to see now ! I came home with my team , some of you know Mary , Carol And Sylvia we were the Immanuel dancers together for 20 years , we did dance workshops with the 12 tribes as our theme , using Gwen Shawn study book, we taught every aspect of each individual tribe , again having no idea of the prophetic significance of what we were doing!!!we made beautiful banners and tabards for each tribe….Then one year we were asked to dance at a conference in Bournemouth for the Ebenezer ministry and there we got a large team together who all wore the tabards and carried the banners! A couple unknown to me were very excited about it and keen to wear particular Tabards with specific tribe name …later in the week they asked to come and see me , I had no idea why !!!..On the day that they came a verse jumped of the page from my daily bible reading ….the one about taking one from a town and two from a city ..I just remember thinking …”I wonder what that means ” …So they come and obviously expect me to be on the same wavelength as them , they are talking about ..Israel and Ephraim ..and Christians , quoting scriptures like …they will spring up like grass by the water course …and my scripture ! One from a city two from a town ( sorry I don’t have my bible to hand with me as I write this ) I’d like to say that the light went on and I understood , but I didn’t! I think they were baffled by me !!! As I was them ..also I had a wobbly feeling inside as if I was being pushed through another door in my spiritual life , I would have been tempted to dismiss it but for the Verse Yah had highlighted for me that morning ..as if to say “I Am in this ” ..during the previous years Yah guided me to a messianic gathering where I had wonderful teaching , but it was always challenging , and very often at odds with my church background and there was a.ways a bit of resistance and even fear …at the thought of being repotted ! …meanwhile I had a time out of the fellowship, we had another child a daughter , things happened as they do and I went back into the church ….The church I was in when I first began to change rejected me and made it impossible for me to stay ..I have known much crushing and pressing on this journey …unbeknown to me many of the people in the messianic in fellowship came to understand and embrace their identity as Israelite s , Ephraimites..and were praying for me ..I was still dancing with Immanuel,..and had been asked to dance at another E benezer conference and also to speak my subject was Who is Israel ….this was a new experience for me , to introduce a dance fine ! But to speak for 30 mins …something else! ..during my time of preparation I was invited by my friend s to go and hear a
Ephraim And Rimona Frank who were in the U.K. …that’s when the penny dropped ! The light went on !!!! And I was born again , again , again! I will have to continue with part 2 in another session ..I hope I am Covering all your points as I share my testimony ….

Jer 3:14 óne out of a city, two out of a generation

Een gedachte over “Yaacovs offspring: Margaret from Great Britain

  1. Hoi Hadassah,

    Geweldig, ik heb erg genoten van het getuigenis van deze vrouw. In het nederlands niet zo makkelijk te lezen, in het engels wel. Heerlijk, even weer met beide benen op de weg van de Vader gezet 🙂

    Shalom en alvast een gezegende shabbat,

    Liset

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s