Tussen herkenning en hereniging

Het was een jarenlange vreugde om te beseffen dat het Israel-deel in de natiën via heiden-, christen- en messianendom tot ware identiteit zou gaan komen en het vreugdevolle daarvan is, dat het eerste begin, voor zover bekend toch al ruim 30 jaar op grotere schaal voor t eerst in de geschiedenis begonnen was.

Vreugde heeft plaats gemaakt voor realiteitsbesef, de hereniging is nog niet aan zet.

Het is een deel van een natie wat bekend gaat worden, niet enkele individuelen, gezien de woorden oa uit Romeinen 10,11,Jeremia 3 en Ezechiël 37.

Dus er moet grondwerk verricht worden.
We kunnen dan wel in de vreugde blijven steken en als t ware de hereniging naar ons toehalen door alleen op de oudere broer te focussen, maar in eigen kamp is nog zoveel te ruimen!
Woorden van dien aard heb ik ook al eens door een pionier van het eerste uur horen zeggen tegen de oudere broer en dat was verstandig omdat het getuigde van realiteitszin.

-We kwamen van heel ver, we hebben andere goden gediend zoals voorzegd is.
-We zijn gewend geraakt aan allerlei gebruiken en gewoonten waarvan we aannamen dat t op de een of andere manier goed is en dus houden we t aan.
-We zijn diep verwond en beschadigd door zonden van allerlei aard, omdat we onwetend dachten dat t kon of omdat de ander dat dacht.
En weten vaak niet beter dan dat we of niets geloven of iets of christelijk of messiaans of torah praktiseren of…vul maar in?
-We zijn nog teveel gewend in systemen en programma’s te verkeren, vrijwillig de eenzaamheid in te gaan om daar zonder afgepast programma Zijn Aanwezigheid te zoeken is eerder uitzondering dan regel.
-Vanwege overmatigheid in de ene sector is t bijna not done in het volgende traject, denk aan de leiding van Yah’s Geest, de giften en roeping.
-Yeshua haalde muren neer en zette zowel vrouwen als mannen, gelijk naast elkaar met hun unieke rol, zien wij dat grotendeels terug?

En deze menigte gaat Bruid geheten worden tesamen met een ander deel van de natie.

 

Van het andere deel vernam ik dat ook zij in eigen kamp opruiming moeten houden, dus daar ligt onze focus niet op. Huiverig om zaken van hen over te nemen die bij nader inzien toch niet juist bleken, brengt mij bij onszelf terug…

We zitten in de tijd tussen herkenning en hereniging.

Wat een voorbereiding moeten de pioniers hebben, die de mensen naast de wonderlijk hoopvolle beloftes, ook de nuchtere realiteit moeten brengen, dat van zelfs naderen op grote schaal geen sprake is…

Nu nog geen sprake van….

De pioniers moeten niet vallen voor alle wind van leer.. Mensenliefde niet belangrijker achten dan de visie van YHVH…Relatieve welvaart in willen leveren om vrede te behouden.. Bereid te zijn zonodig alles los te laten.. In moeilijke lichamelijke omstandigheden verkeren zonder op te geven..
De vooropleiding is zwaar en niet voor iedereen bedoeld, want dezen moeten altijd bereid zijn zelfstandig te zijn, zodat Hij Zijn richting aan kan duiden.

Of men hen wel of niet erkend is van ondergeschikt belang. Vaders werk gaat door.
En ook Zijn waarschuwing om niet te wandelen in wegen die Hem niet welgevallig zijn. Laten we onze harten nauw doorzoeken!
Hij geeft het Zijn knechten de profeten vóór Hij doet:

2Ko_17:13  Als nu YHVH tegen Israel en tegen Juda, door den dienst van alle profeten, van alle zieners, betuigd had, zeggende: Bekeert u van uw boze wegen en houdt Mijn geboden, en Mijn inzettingen, naar al de wet, die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u door de hand van Mijn knechten, de profeten, gezonden heb;

Jer_26:5  Horende naar de woorden Mijner knechten, de profeten, die Ik tot u zende, zelfs vroeg op zijnde en zendende; doch gij niet gehoord hebt;
Jer_29:19  Omdat zij naar Mijn woorden niet gehoord hebben, spreekt YHVH, als Ik Mijn knechten, de profeten, tot hen zond, vroeg op zijnde en zendende; maar gijlieden hebt niet gehoord, spreekt YHVH.
Jer_35:15  En Ik heb tot u gezonden al Mijn knechten, de profeten, vroeg op zijnde en zendende, om te zeggen: Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg, en maakt uw handelingen goed, en wandelt andere goden niet na, om hen te dienen, zo zult gij in het land blijven, dat Ik u en uw vaderen gegeven heb; maar gij hebt uw oor niet geneigd, en naar Mij niet gehoord.

Dan_9:10  En wij hebben der stem des YHVHs, onzes Elohims, niet gehoorzaamd, dat wij in Zijn wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van Zijn knechten, de profeten.
Amo_3:7  Gewisselijk, Elohim YHVH zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.
Zec_1:6  Nochtans Mijn woorden en Mijn inzettingen, die Ik Mijn knechten, den profeten, geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen? zodat zij wederkerende zeiden: Gelijk als YHVH der heirscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft Hij met ons gedaan.

Psa_139:23  Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.

Yosef tussen Pesach en Shavuot…?
Dan samen via Yom Kippur naar Sukkot?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s