Tot eenheid komen onder die Ene

Gal 3:29  En indien gij van Messias Yeshua zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

Mijn echtgenoot maakte me attent op deze ons bekende woorden en opnieuw kwam er verdieping van inzicht:

Indien wij van Messias Yeshua zijn, zó… zijn wij dan Abrams zaad (nakomelingen) en naar de beloftenis (bevestiging van een herhaalde geschreven belofte) ..wát..?

Erfgenamen!

Enerlei wet en recht..staat niet ergens in Numeri voor de vreemdeling die zich voegt? Voegde Ruth zich ook niet bij de kinderen Israel en werd  haar niet de zegen gegeven  dat zij een moeder Israels mocht worden? Rth 4:11  En al het volk, dat in de poort was, mitsgaders de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen; YHVH make deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israel gebouwd hebben; en handel kloekelijk in Efratha, en maak uw naam vermaard in Bethlehem! 

Wanneer u de woorden vanuit het zicht leest dat u in Messias Yeshua Abrams nakomelingen bent, worden onderstaande woorden uit Galaten 3 u duidelijk. Tegelijkertijd reflecteert dat met het heilsplan van YHVH.

Gal 3:6  Gelijkerwijs Abraham YHVHgeloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
Gal 3:7  Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
Gal 3:8  En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. 
Gal 3:9  Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
Gal 3:10  Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 
Gal 3:11  En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor Elohim, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
Gal 3:12  Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. 
Gal 3:13  Messias Yeshua heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
Gal 3:14  Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Messias Yeshua, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 
Gal 3:15  Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet niemand te niet, of niemand doet daartoe. 
Gal 3:16  Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Yeshua. 
Gal 3:17  En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van YHVH bevestigd is op Messias Yeshua, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. 
Gal 3:18  Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar YHVH heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 
Gal 3:19  Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. 
Gal 3:20  En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. 
Gal 3:21  Is dan de wet tegen de beloftenissen Elohims? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. 
Gal 3:22  Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Messias Yeshua aan de gelovigen zou gegeven worden. 
Gal 3:23  Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 
Gal 3:24  Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest totYeshua, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. 
Gal 3:25  Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. 
Gal 3:26  Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Messias Yeshua. 
Gal 3:27  Want zovelen als gij in Yeshua gedoopt zijt, hebt gij Yeshua aangedaan. 
Gal 3:28  Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. 
Gal 3:29  En indien gij vanYeshua zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

Wanneer we op de drempel mogen komen om anderen te ontmoeten wiens taal wij niet spreken, wiens ervaringen wij niet hebben gehad al dan niet met kerkelijke interpretaties, wiens liederen en gezangen we niet hebben gezongen, wiens dracht ons vreemd is, wiens afkomst uit de natiën ons onbekend is, wiens geloofspad op dit moment wij niet kunnen vatten of wat dies meer zij, is er minstens  één overeenkomst, waardoor wij tot ware eenheid kunnen komen en dat is Yeshua, Die voor ons gekomen is om tot een Deur te worden naar de Vader en waardoor wij ons mogen rekenen tot erfgenamen vanwege de belofte door YHVH Zelf gegeven.

Het was in 2015 dat we opgeroepen werden om alle eigen agenda’s thuis te laten om tot die eerste ontmoeting ( BYNC) te komen in Israel en Yeshua centraal te laten zijn in al onze gelederen en het was dáárdoor dat ikzelf met vele anderen hebben mogen ervaren dat Abba YHVH dit voor ogen heeft als Hij er Zijn zegen aan verlenen zal.

Teruggegaan naar de natie Nederland, kregen we dit mee om er zachtjesaan vorm aan te geven en we kunnen u zeggen dat die ene Overeenkomst de juiste is. Van daaruit kan gebouwd worden met zo nu en dan op herhaling naar de uitgangspunten, omdat we zo licht vergeten in de vaart der volkeren.

Zonder beproevingen gaat deze weg niet, maar dat wordt toegelaten door de Vader om ons te vormen zodat we vaten worden die water houden kunnen.

Vasthouden aan Yeshua, doende Zijn geboden, die, zoals Hij ons leerde, zouden onderwezen worden door Zijn Geest, Die na Hem komen zou- Joh 16:13-15 ” Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.”

Openbaring contra kennis. Openbaring komt van binnenuit, doordat Zijn Geest in de Zijnen woont. Kennis zonder openbaring daarentegen komt via verstand. Na openbaring kan kennis wel vermeerderen, maar zonder openbaring blijft kennis in het verstand.

Yeshua is de Deur en wanneer wij Hem centraal stellen in ons leven, kunnen wij bruggebouwers worden, om de weg te bereiden. Alle eer aan Hem Die is, was en komen zal.

In Ezechiël 37 wordt gesproken van huis Israel/Efraim en is niet een actie van een paar individuelen. Ons huis Efraim, ook wel Yosef en Israel genoemd is nog niet op orde. Daarom worden we opgeroepen in onze identiteit te staan die ons aangereikt wordt door Hem Die ons naar de beloftenis erfgenamen deed worden. Wanneer Hij door openbaring ons laat zien wie wij zijn en ons helpt bouwen aan het herstel van Zijn bruid (profetie vervallen Sukka) dan gaan we in verwondering voorwaarts. Want wat Hij voorzegde,blijkt waar én actueel.

Shalom, Hadassah

English translation will follow soon…

 

 

Een gedachte over “Tot eenheid komen onder die Ene

 1. Ten diepste begint de eenheid wanneer Zijn Geest in ons komt wonen, waardoor wij één worden met Hem en van daaruit zijn wij in staat om tot eenheid met de anderen te komen waar Zijn Geest in woont. Joh 14:23-27. Vanuit de Vader gezien, zijn wij al een volk en zelf hebben we de uitdaging om dat praktisch handen en voeten te gaan geven en van de prioriteit uit te gaan, dat van Zijn kant Hij ons Zijn Geest gegeven heeft om ons van binnenuit te veranderen,zodat de bruid opnieuw getooid zal gaan worden. Zoals zij was onder aan de berg Sinai waar zij met al dat vreemde volk wat met hen optrok Amen zei op de huwelijkse voorwaarden. Exo 12:38  En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen, en runderen, gans veel vee. 
  Wanneer wij Zijn huwelijkse voorwaarden ter harte nemen willen (het is onze bruidstooi), dan zullen wij prioriteiten bewaken op hun plaats te blijven in ons leven:
  Belijdenis van Yeshua, Zijn Instructies waaruit voortvloeit Zijn liefde in ons naar hen Die Hij op ons pad brengt; verbondenheid met Zijn Juda en Zijn land

  Joh 14:23  Yeshua antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. 
  Joh 14:24  Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
  Joh 14:25  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 
  Joh 14:26  Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
  Joh 14:27  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s