Reflections

Aan een verschijnen van, gaat een tijd van voorbereiding aan vooraf…

Al in de hof van Eden gaf Elohim een oplossing door en met de komst van Yeshua was het een feit dat het onmogelijke mogelijk werd. Toen al werd teniet gedaan, het gevolg van de rebellie, maar het zou nog eeuwen duren voor we op grotere schaal gingen bemerken dat er velen uit de natiën aangeraakt werden om terug te keren naar Vaders originele levensregels.

In de zee hebben we te maken met een branding, op het land en zeker in onze harten ook. Dat zou je ook golven kunnen noemen, in ieder geval bewegingen, die er niet altijd op uit zijn, het beste aan te reiken. Maar ze worden toegelaten ter beproeving, gezien de woorden uit 1 Kor 11:19  Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. 

Act 5:39  Maar indien het uit YHVH is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen Hem te strijden. 

Eze 37:16  Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen. 
Eze 37:17  Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand. 
Eze 37:18  En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn? 
Eze 37:19  Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand. 
Eze 37:20  De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen. 
Eze 37:21  Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 
Eze 37:22  En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 
Eze 37:23  En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 
Eze 37:24  En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 
Eze 37:25  En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 
Eze 37:26  En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. 
Eze 37:27  En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
Eze 37:28  En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israel heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. 

Wanneer wij het naderen aan Hem overlaten die de profeet Ezechiël instrueerde hoe hij het uitbeelden moest, lopen we niet op de Vader vooruit. Luisteren naar wat Hij in ons hart fluistert, maakt dat we een vast pad lopen zullen. Voorwaarde daarvan is wel, dat wij Zijn Stem prioriteit geven op alles wat ons interesseert, naast heel eerlijk zijn wat ons ten diepste beweegt.

https://tegentlicht.com/2018/10/15/precious-glimp-of-a-bigger-event/

 

https://tegentlicht.com/2018/10/10/verborgen-aanwezig/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s