Hineh matov 7-10 September 2018

Update: English translation below!

We hadden opnieuw een familie-ontmoeting afgelopen weekend. Er waren er uit Engeland, België en uit diverse regio’s in Nederland.

Op basis van ieder brengt wat mee in velerlei opzicht ving de reünie aan. Vrijdagmorgen werden vrienden van Schiphol afgehaald en later van het treinstation en anderen  kwamen met de auto. Sommigen hadden een tent en anderen kozen voor de verschillende bestaande slaapplaatsen.

Ook de green egg was weer van de partij, waarin de eigenaar een heerlijk mals stuk vlees gaarde, waar iedereen later van proeven kon. Tesamen gingen we de shabbat in.t “Spontane zingen” om half negen kwam wat later, maar van zingen kwam t wel.IMG_20180911_135636_resized_20180911_022459420 BlackAngus Picanha

In de aanvang naar dit kampeerweekend had ik gevraagd of iemand een onderwerp had en die bleken vaak soms zomaar op tafel te komen, omdat er tijd en aandacht voor bleek. Zelf wilde ik het onderwerp van het bijbelse portret van de vrouw/man in klein en groter perspectief vanuit hebreeuws zicht aankaarten. Ik nam het concept wat we op het derde Congres BYN  als leidraad hadden genomen, omdat ik al enige jaren voordat Ephraim en Rimona het dit jaar behandelden, stilgezet was bij de hebreeuwse kijk op het huwelijksverbond.

Op shabbatmorgen kwamen er enkele gezinnen als daggast en na de inleiding hadden we een boeiend interaktieve samenspraak. Het is en blijkt nodig hierover van gedachten te blijven wisselen, ook al omdat wij onze opgroeiende kinderen en jongvolwassenen goede raad mee behoren te geven. Wanneer in een gezin de vader en moeder zichzelf overgeven om hersteld te worden naar het plan van YHVH, waarvan Hij in Gan Eden het voorbeeld tentoonstelde, dan breekt er bijzondere zegen aan voor alle gezinsleden. In en door Yeshua valt ons deze vernieuwing ten deel.Het bijbelse portret van de vrouw (def versie) (1)

We hielden globaal een tijd aan waarvan de maaltijden en een drinkmoment de praattijden onderbraken en dat gaf aanleiding tot spontane intermezzo’s. Zo kon een urgent onderwerp verder uitgediept worden of een activiteit ingelast worden. Allen voegden zich en zodoende ervoeren we de zegen van verdieping in vriendschap, zowel bj jonger als iets ouder.

Wij zien elke keer opnieuw dat de Vader geen leeftijdsgroepen op het oog heeft, maar juist families, gezinnen, die met hun verschillende leeftijden elkaar tot de meeste zegen kunnen zijn. Men wordt geschaafd en geinspireerd door jonger en ouder. De jongeren en jongsten hebben de veilige grenzen van hun ouders bij de hand in de ontmoetingen met anderen. Wanneer wij uitgaan van het bijbelse concept van Abba YHVH, dan is er van het wereldse beperkte denken als zouden kinderen niet zelfstandig worden in hun ouders nabijzijn, geen enkele sprake!

 

Wanneer schemering inviel werd het kampvuur opgepord en dan kon de volgende sessie beginnen..

In aanvang tot dit samenzijn, had onze zoon via een verkoopsite enkele gratis op te halen trampolines bemachtigd, Deze waren vooraf in en bij elkaar gezet, waar nu  vaak gebruik gemaakt van werd. Een erg leuk idee was ook de hangmatplaats waar een aantal hangmatten waren gegroepeerd, zodat er een hang-zit en babbelplek ontstond. Handig was de mobiele geluidsbox die soms hard en soms zachter muziek te gehore bracht. En de quad niet te vergeten op de laatste dag…

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

Yom Rishon/zondag had de eigenaar van de green egg een activiteit van boogschieten op t pogramma. Ieder kon eraan deelnemen onder toeziend oog van mijn wederhelft en broer M. Het lijkt eenvoudig, maar bij nader inzien zijn er veel handelingen voor nodig om een goed schot te leveren.

We hadden laten weten dat normaliter we t kampeerweekend op zondagmiddag eindigen, maar wanneer er mensen waren die graag Yom Teruah met ons mee wilden beleven, dezen van harte welkom waren om te blijven. Zo bleven er en kwamen er om en nabij 18 uur twee gezinnen bij. We aten samen en togen toen op weg in drie auto’s naar de Kale Duinen in de omgeving van het Canadameer om Yom Teruah in te blazen. Het was een prachtige wandeling waarin we opnieuw de grootsheid van de schepping ervoeren in de uitgestrekte natuur. Op de plek gekomen, hebben we t beleefd. Ieder op zijn en haar wijze. Nadat het geluid verstomd was lazen we met elkaar enkele gedeelten betreffende Yom Teruah en wandelende we weer terug naar de auto’s.

Terugkomen bij de tent ( we hadden een grote partytent gedurende deze tijd van te voren opgezet) porden we het kampvuur weer op en stonden stil bij Yom Teruah met vragen als “met welke intentie bliezen wij? Waren wij voorbereid op dit moment etc… Wat is onze of Zijn lust op Zijn heilige dag?” Uit de antwoorden konden we opmaken hoe men erin stond en dat is bouwen…dat is vernieuwing en herstel en dat heeft voor zover ik het zie, Abba’s welbehagen.

Yom Teruah overdag, er was tot dusver nog geen moment van onmin of leegte gevallen, hebben we samen heerlijk gerelaxed, onderling uitgewisseld wat ons bezig houdt en in de middag nog es stilgestaan bij Yom Teruah door kort naar iemand te luisteren en er onze eigen gedachten over te geven.

Na de rode kool met stamppot, werden de engelsen naar Schiphol gebracht. Met hen kon onze vriendin en zus uit het Rotterdamse mee.

Maandagmorgen vroeg werd onze Vlaamse vriend op de trein gezet.

We vonden het allemaal een ontmoeting dat zeker voor herhaling vatbaar is en dat is ons voornemen zo Yah wil.

Door hen die naar Gees gaan om Sukkot samen te zijn, ontstond de groet “Tot Gees!”

Allemaal dank voor tijd, inzet, investering en inbreng. Dát zijn tekenen dat Abba met ons is en dat het Zijn goedkeuring heeft en dat Hij ons doet naderen tot Hem en tot Judah…

 

 

 

 

English translation:
We had a family meeting again last weekend. There were from England, Belgium and from various regions in the Netherlands.

On the basis of everyone brings something with them what they could, the reunion started. On Friday morning, friends were picked up from Schiphol and later from the train station and others came by car. Some had a tent and others choose the different existing sleeping places.

Also the green egg was again in the party, where the owner cooked a delicious tender piece of meat, Black Angus Picanha, where everyone could taste later. Together we went into the shabbat. t “Spontaneous singing” at half past eight was a little later, but we did.

In the beginning of this camping weekend I had asked if someone had a subject to share.
This happened more spontanious during the meeting…I wanted to share the subject of the biblical portrait of the woman / man from a Hebrew perspective in a small and larger perspective. I took the concept of what we had taken as the guiding principle at the Third BYN Congress, because some years before Ephraim and Rimona dealt with this year, the Father showed me His Hebrew view of the marriage covenant.

On shabbatmorgen a few families came as guests on the day and after the introduction we had a fascinating interactive dialogue. It is and appears necessary to keep exchanging thoughts about this, also because we need to give good advice to our growing children and young adults. When in a family the father and mother surrender themselves to be restored to the plan of YHVH, of which He presented the example in Gan Eden, then there is a special blessing for all members of the family. In and through Yeshua we receive this innovation.

We kept a time for a while, the meals and a drinking moment interrupted the chat times and that gave rise to spontaneous interludes. Thus an urgent subject could be further explored or an activity be inserted. All joined and so we experienced the blessing of deepening in friendship, both younger and older.

We see again and again that the Father has no groups in mind with special ages, but rather families, families, who with their different ages can be the most blessing to each other. One is planed and inspired by younger and older. Young people and youngsters have the safe borders of their parents at hand in encounters with others. If we start from the biblical concept of Abba YHVH, then there is no question of worldly limited thinking as children would not become independent in their parents!

When the evening fell in, the campfire was lifted and the next session could begin.

In the beginning of this gathering, our son had searched a few free trampolines via a sales site. These were put in advance and put together, which were often used now. A very nice idea was the hammock place where a number of hammocks were grouped, so that a hang-sitting and chat place arose. Handy was the mobile sound box that sometimes played hard and sometimes softer music. And do not forget the quad on the last day …

Yom Rishon / Sunday the owner of the green egg had an activity of archery on t pogramma. Everyone could participate in it under the watchful eye of my “husband and brother M. It seems easy, but on closer inspection it takes many actions to deliver a good shot.

We had let it be known that normally we end the camping weekend on Yom Rishon/Sunday afternoon, but when there were people who wanted to join Yom Teruah with us, they were most welcome to stay. A few stayed and two families came around 18 o’clock. We ate together and then set off in three cars to the Kale Dunes in the area of ​​Lake Canada to blow Yom Teruah. It was a beautiful walk in which we once again experienced the greatness of creation in the vast nature. We have lived on the spot. Everyone in his and her way. After the sound was numb we read some parts concerning Yom Teruah and walked back to the cars.

Returning to the tent (we had set up a large party tent during this time in advance) we reopened the campfire and stopped at Yom Teruah with questions like “With what intention did we blew? Were we prepared for this moment etc … What is our or His lust for His holy day? ” From the answers we could see how they were in it and that is building … that is innovation
and recovery and that has, as far as I see it, Abba’s wellbeing. Yom Teruah during the day, there was so far no moment of lack or emptiness, we have together wonderfully relaxed, mutually exchanged what keeps us busy and in the afternoon still stood still at Yom Teruah by briefly listening to someone and giving our own thoughts. After the red cabbage with stew, the English were brought to Schiphol. With them our sister from Rotterdam could come along. Mondaymorning early our Flemish friend was put on the train.We all experienced a meeting that is definitely worth to repeat and that is our intention so Yah wants. By those who go to Gees in order to be Sukkot together, the greeting “Tot Gees!” arose.
All thanks for time, dedication, investment and input! Those are signs that Abba is with us and that it has His approval and that He makes us approach Him and Judah …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s