Zomertrip in Europa

We waren uitgenodigd voor een Ketuba in België. We kennen de jonge bruid en haar familie al wat jaren en vonden het fijn om er getuige van te mogen zijn. Ze vroegen ons een heel weekend te komen en ons plan was om na de Ketuba richting Italië te gaan, omdat de Dolomieten ons zo goed bevallen waren vorig jaar.Het was een verrassing veel jongelui te zien, maar ook iemand te ontmoeten, die aan het Congres van Bney Yosef dit jaar deelgenomen had.

De ouders van de bruid hadden een feestelijk plan en de logerende gasten assisteerden om het mede tot uitvoer te brengen, zodat de overige gasten op de eerste dag van de week de Ketuba mee mochten maken. Het is een vreugde om aanwas en groei te mogen zien zo door de jaren heen. Er is beweging.

We zijn een nieuwe generatie die nieuwe dingen leert van de Oude paden. Vernieuwing …en daarvoor wordt ruimte gemaakt.

IMG_20180828_110658_resized_20180828_111201166

Is het bijbelse proces naar het huwelijk ook niet een gelijkenis naar die andere Bruiloft die nog komen gaat?

Maandag kwamen we via Duitsland en Oostenrijk aan in Italië alwaar we onze weg vervolgden naar de Dolomieten. het was een heerlijke tijd om daar te zijn. Het weer hielp mee.De grootsheid van dit gebied kan niet in een foto samengevat worden.IMG_20180815_120531_resized_20180830_033944037

Omdat we geen specifiek voorafgesproken plan hadden, zijn we plaatsen gaan bezoeken of doorgereden, waaraan we onderweg dachten. In Venetië zijn we niet gestopt, maar in de buurt waren we wél…Maar voordat we daar waren, hebben we eerst Vittorio Veneto bezocht omdat we wisten dat zich daar een joods kwartier bevond, weliswaar in verval, maar met de bedoeling het te gaan restaureren, gezien de materialen die aangevoerd waren..

 

Meer foto’s en info te zien op deze link   Ook deze link geeft achtergrondinfo:Het dorp tussen de huidige via Daniele Manin (eerst te bellen via Salsa), via Lorenzo Da Ponte (voorheen Via Calcada of Calcalda) en Via Beniamino Labbi (genaamd het Bella Venezia), is nog steeds een algemeen genoemd Ghetto, want het was lang de zetel van een Joodse gemeenschap. Een Ceneda Joden werden specifiek uitgenodigd in 1597, in een tijd van ernstige economische crisis, de bisschop Marcantonio Mocenigo, die officieel gevraagd om Missier Isdrael Hebreo van Conegliano en zijn erfgenamen, gezinnen en factoren om hier te openen een pandjeshuis in orde om mensen in nood te helpen met leningen en kredieten. In sommige gevallen echter, werden geboren uit vijandigheid jegens de joden voor hun vindingrijkheid in het bedrijfsleven werden gezien als een bedreiging in de zeventiende eeuw werd het twee keer gevraagd voor de uitzetting en in 1768 werd verboden hun handel in koren en wijn, ban want een ander werd twee jaar later herroepen. De gemeenschap toen ging en vestigden zich in dit gebied, waar sinds 1607 de aanwezigheid van een eigen synagoge heeft gedocumenteerd en later werd de synagoge van de Gemeenschap op de hoek van de stroom via Da Ponte en Via Manin, waar het werd geopend door een verhuisd naar het gebouw rabijn Venetië in 1790 de synagoge bleef onregelmatig functie tot 1949, in de jaren ’50 werd ontmanteld in 1964 en verplaatst alle meubels in de Israëlmuseum Jeruzalem, terwijl sommige punten overgedragen aan de Israëlische museum Venetië. De gemeenschap had ook een eigen begraafplaats, geopend in 1857 (vóór de inhumations werden gemaakt in die van Conegliano), nog steeds bestaande vandaag in de Via Cal de Prade, ten zuiden van de katholieke. De aanwezigheid van de joden nam progressief af tijdens de twintigste eeuw en verdween bijna na de Tweede Wereldoorlog. Op de veranda gevel van de magazijnen van het getto, zichtbaar vanaf Via Manin, het is een plaquette, waaruit blijkt, in het Hebreeuws en Latijnse letters, een vers uit de bijbel: “Waarlijk, jij bent mijn Koning en mijn God, die ons elke geeft redding. Je hebt Jacob gered en gegeven “, onder een andere kleine grafsteen toont het de datum 1771 en het monogram van de eigenaar GC (Giacobbe Conegliano). Lorenzo Da Ponte, de beroemde librettist van Mozart, werd in 1749 geboren in de Joodse gemeenschap van Ceneda. Zoon van Jeremiah Conegliano en Anna Cabiglio werd Emanuele genoemd; nadat hij zijn familie tot het christendom had bekeerd, werd hij in 1763 door bisschop Lorenzo Da Ponte gedoopt en heette hij zijn naam. Iedereen weet dat er sinds 1597 een Joodse gemeenschap was in Ceneda (in het huidige Vittorio Veneto) sinds 1597, die ongeveer vierhonderd jaar duurde. Tegenwoordig zijn er nog enkele getuigen van de kleine Joodse nederzetting: de huizen van het getto, de begraafplaats en de graanpakhuizen die in 1771 zijn gebouwd. Momenteel zijn de laatsten in wanhoop. Als iemand het niet snel doet, verdwijnen sommige andere elementen uit de Joodse geschiedenis in Vittorio Veneto voor altijd. Het gebouw kan worden herleefd en onderhouden, in de tijd, de oorspronkelijke essentie van het voormalige getto. Een groep supporters doet zijn best om een ​​project te maken dat zich inzet voor het lesgeven en luisteren van muziek. Om het project te voltooien, stelt de groep een gasthuis voor en een centrum voor onderzoek op het gebied van enologie en ecologie, verbonden met de belangrijkste onderzoekscentra in de wereld. Project is slechts een idee. Om de herstructurering en wedergeboorte van het gebied te beginnen, heeft de supportergroep een aantal gulle sponsors nodig die wat geld investeren in het restaureren van de magazijnen om terug te keren naar de “container” vol vitaliteit, naar de stad en naar iedereen.

Via Venetië reden we richting Slovenië en hebben daar de shabbat doorgebracht, maar vooraf daaraan een bezoek gebracht aan de hoofdstad Ljubljana. In een klein straatje Križevniška staat onder andere een synagoge. Kenmerken in de straat ademden de sfeer die ons bekend is. Een bereidwillige jongeman, die normaliter gasten rondleidt in de synagoge, ontsloot voor ons nu voor even de deur ernaartoe, want het liep naar de voorbereidingen van de shabbat, vertelde hij. Binnengekomen, we mochten foto’s maken, zagen we weer de bekende dingen als menorah, afbeelding van de twaalf stammen. Dat voelt als een beetje thuis! Aansluitend aan dit bezoek wandelden we nog wat door de stad en ontdekten ondermeer een winkel die bijna uitsluitend linnen kleding verkocht.

 

Na de shabbat trokken we langzaam richting huis en op een van de laatste dagen hadden we nog een fijn en opbouwend samenzijn met een bekende, die ook al weer even meeloopt in het Bney Yosefgebeuren en daarin actief is. Samen bezochten we Felsenmeer bij Lauertal. Een bijzonder natuurgebied, waar het lijkt alsof de berg een pad wilde maken naar beneden van stenen. De grootsten lagen bovenaan en de kleinere beneden.

https://www.lautertal.de/das-felsenmeer.html

Het was opnieuw een bijzondere trip, opbouwend en grensverleggend. Ook hebben we bijzonder van het mooie weer en de natuur genoten en van familie zijn. Na de bruiloft deze week van het jonge paar waarvan wij getuige waren bij hun Ketuba, gaan we op de najaarsfeesten aan en hebben we vooraf aan Yom Teruah opnieuw een kampeerweekend met jonge volwassenen en families.

Als YHVH niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeidslieden. Laten wij Hem vragen wat Hem welgevallig is.

IMG_20180820_120215_resized_20180830_033945535Met de vrolijke bezems uit Salzburg, net buiten de straat van het joodse kwartier, sluiten we af. Er is werk aan de winkel. Hij zal ons wijzen wát te doen.

NB Mocht iemand Slovenië bezoeken en graag deelnemen aan de shabbatsmaaltijd en/of dienst, dan dient een berichtje ruim van te voren te worden gedaan aan rabbi Ariel Haddad,zie contactgegevens op onderstaande link: http://www.jkc.si/

English translation of my report https://bneyyosefholland.com/2018/08/30/zomertrip-in-europa/ :

We were invited to a Ketuba in Belgium. We have known the young bride and her family for years and we enjoyed being a witness. They asked us to come for a whole weekend and our plan was to go to Italy after the Ketuba, because the Dolomites liked us so much last year. It was a surprise to see a lot of young people, but also to meet someone who was at the same time. Congress of Bney Yosef had participated this year.

The parents of the bride had a festive plan and assisted the guests to bring it to work, so that the other guests could join the Ketuba on the first day of the week. It is a joy to be able to see growth and growth over the years. There is movement.

We are a new generation that learns new things from the Old Paths. Innovation … and space is made for this.

Is not the biblical process to marriage a similarity to that other Wedding that is yet to come?

On Monday we arrived in Italy via Germany and Austria where we continued our way to the Dolomites. it was a wonderful time to be there. The weather helped. The magnitude of this area can not be summarized in a picture.

Because we did not have a specific predetermined plan, we visited or drove through places that we thought we were on the way. We did not stop in Venice, but in the neighborhood we were … But before we were there, we first visited Vittorio Veneto because we knew there was a Jewish quarter there, although in decline, but with the intention of restoring it , considering the materials that were supplied ..

More pictures and info on this link This link gives background information: The village between the current via Daniele Manin (first to call via Salsa), via Lorenzo Da Ponte (formerly Via Calcada or Calcalda) and Via Beniamino Labbi (called the Bella Venezia), is still a commonly called Ghetto, because it was long the seat of a Jewish community. A Ceneda Jews were specifically invited in 1597, in a time of severe economic crisis, the bishop Marcantonio Mocenigo, who officially asked for Miss Israel Hebreo of Conegliano and his heirs, families and factors to open here a pawnshop in order to people in need to help with loans and credits. In some cases, however, were born of hostility towards the Jews for their ingenuity in business were seen as a threat in the seventeenth century it was asked twice for the expulsion and in 1768 was prohibited their trade in corn and wine, ban because a another was revoked two years later. The community then went and settled in this area, where since 1607 the presence of its own synagogue has documented and later became the synagogue of the community on the corner of the stream via Da Ponte and Via Manin, where it was opened by a moved to the Rabbi Venice building in 1790 the synagogue continued to function irregularly until 1949, in the 50s was dismantled in 1964 and moved all furniture in the Israel Museum Jerusalem, while some points transferred to the Israeli museum Venice. The community also had its own cemetery, opened in 1857 (before the inhumations were made in those of Conegliano), still existing today in Via Cal de Prade, south of the Catholic. The presence of the Jews progressively decreased during the twentieth century and disappeared almost after the Second World War. On the porch facade of the warehouses of the ghetto, visible from Via Manin, it is a plaque, which shows, in Hebrew and Latin letters, a verse from the Bible: “Verily, you are my King and my God, who us each gives salvation. You have saved and given Jacob, “under another small tombstone it shows the date 1771 and the monogram of the owner GC (Giacobbe Conegliano). Lorenzo Da Ponte, Mozart’s famous librettist, was born in 1749 in the Jewish community of Ceneda. Son of Jeremiah Conegliano and Anna Cabiglio was called Emanuele; after he had converted his family to Christianity, he was baptized by Bishop Lorenzo Da Ponte in 1763 and he was his name. Everyone knows that since 1597 there was a Jewish community in Ceneda (in the current Vittorio Veneto) since 1597, which lasted about four hundred years. Nowadays there are still some witnesses of the small Jewish settlement: the houses of the ghetto, the cemetery and the grain warehouses built in 1771. Currently the latter are in despair. If someone does not do it quickly, some other elements disappear from Jewish history in Vittorio Veneto forever.

The building can be revived and maintained, in time, the original essence of the former ghetto. A group of supporters does its best to create a project that is dedicated to teaching and listening to music. To complete the project, the group proposes a guest house and a center for research in the field of enology and ecology, connected to the most important research centers in the world. Project is only an idea. To start the restructuring and rebirth of the area, the support group needs a number of generous sponsors who invest some money in restoring the warehouses to return to the “container” full of vitality, to the city and to everyone.Via Venice We drove to Slovenia and spent the Shabbat there, but before that we visited the capital Ljubljana. In a small street Križevniška stands among other things a synagogue. Characteristics in the street breathed the atmosphere that is known to us. A willing young man, who normally guides guests around the synagogue, now opened the door to us for a moment, because it went to the preparations for the Shabbat, he said. Entered, we were allowed to take pictures, we saw the familiar things as menorah, image of the twelve tribes. That feels like a bit at home! Following this visit we walked through the city and discovered, among other things, a store that almost exclusively sold linen clothing.

After
 shabbat we moved slowly towards the housing and at one of the last few days we still had a fine and constructive time together with a sister, which is also already here runs in the Bney Yosefprocess and active therein. Together we visited Felsenmeer at Lauertal. A special nature reserve, where it seems like the mountain wanted to make a path down from stones. The biggest ones were at the top and the smaller ones below.https: //www.lautertal.de/das-felsenmeer.htmlIt was another special trip, constructive and groundbreaking. We also enjoyed the beautiful weather and nature and are family. After the wedding this week of the young couple we witnessed at their Ketuba, we go to the fall feasts and before Yom Teruah we have another camping weekend with young adults and families.If YHVH does not build, the laborers toil in vain. Let us ask Him what is pleasing to. With the cheerful brooms from Salzburg, just off the street of the Jewish quarter, we conclude. There is work to be done. He will show us what to do.

NB If someone is visiting Slovenia and would like to participate in the shabbats meal and / or service, then a message must be given well in advance to Rabbi Ariel Haddad, see contact details on the link below: http: // www.jkc.si/

 

 

 

 

 

 

Een gedachte over “Zomertrip in Europa

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s