Alle plaats, waarop uw voetzool treden zal…

In English below:

Alle plaats, waarop ulieder voetzool treden zal, heb Ik u gegeven...Jozua 1:3 Deze woorden kwamen regelmatig naar boven toen wij eind december 2017 richting Spanje reden.

Al voor de Sukkot hadden we het er als gezin over om naar een warmer land te gaan in plaats van in de lage landen te verblijven, maar we wilden graag onze broeders en zusters alhier ook ontmoeten. we schoven het op naar het einde van het jaar. Het warme land werd Spanje. Op zondagmorgen de 24e gingen we zuidwaarts in één rit, elkaar onderweg afwisselend en zo nu en dan even een stop. De volgende morgen na de lunch kwamen we aan op een Acsi camping pal voor Toledo.

Vooraf aan de reis had ik Sirrku S.uit Finland,die ik ontmoette op het eerste Congres BYNC in Ariel,  om enige info gevraagd betreffende joodse sporen uit het verleden in Spanje. Via haar kreeg ik een actieve vrouw, die veel van de Sefardische joden afwist en mij linken aanreikte evenals personen die momenteel in Spanje wonen,werken en leven.

We maakten online kennis met het echtpaar Del Coso Roman, waarvan de echtgenote van Nederlandse afkomst is. Jammer genoeg konden we niet daadwerkelijk een afspraak maken, omdat onze beider beschikbare tijd niet matchten, maar we blijven in contact met elkaar tot een weerzien.

20171225_084426

 

Zoals gezegd kwamen we op 25 december in Toledo aan en nadat we ons geïnstalleerd hadden op de camping, gingen we richting het joodse kwartier. Vanwege de christelijke feestdagen was vlakbij langer parkeren geen probleem. Het was gratis, maar de synagoge en het museum waren die dag dicht. De wandeling op zich was indrukwekkend. Vrijwel direct na binnenkomst zagen we overal op de weg of naastgelegen muren kleine tegeltjes met daarop veelal de menorah.

20171225_142105

20171225_142745

Dat bracht de herinnering naar boven over de stem/gids betreffende de juiste weg te bewandelen Isa_30:21  En uw oren zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechter hand of ter linkerhand. (..)

Beseffend wat zich hier afgespeeld heeft, maakte dat het meer dan waard was er te vertoeven.

20171225_143946

Aandachtig wandelend, zagen we aan de overkant naast een winkel met kazen en wijnen (kosher), deze gedenkplaat met bovenaan een ophangbord betreffende Ezechiël 37

20171225_144153

De volgende dag zijn we nog een keer terug gegaan. Er was een boekenwinkel open en met de verkoper kregen we een bijzonder gesprek. Aanvankelijk zochten we een boek met geschiedenis over Juda in Spanje en vonden een engeltalige versie van

2017-12-30 19.06.07

De vriendelijke verkoper vertelde dat hij in Venezuela was geboren zonder te weten wie hij eigenlijk was en zich afvroeg waarom hij zich zo tot Juda aangetrokken voelde. Naspeuren bracht een proces op gang die hem naar Spanje bracht en hij letterlijk op de plaats was gekomen waar zijn voorouders vandaan waren gevlucht. Nelson gaf ons de raad om naar de Sefardische Synagoge te gaan, omdat deze nu wel open was. Ook deelde hij mee wat er zo bijzonder was aan de sleutels in de synagoge, een relaas dat diepe snaren raakten.

Toen de joodse mensen uit dit centrum verdreven werden, namen ze de sleutels van hun voordeur mee op hun reis en overal waar zij kwamen, maakten zij de sleutelvorm na, om zo herinnerd te blijven aan de plek die zij hadden moeten verlaten. Een tweetal sleutels vonden wij in de synagoge terug.

20171226_125732

We kregen nog verdere informatie via de familie Del Coso Roman en willen graag hun blog doorgeven. Zelf hebben we het met een online vertaalprogramma grotendeels kunnen lezen.

We vernamen dat er in Gibraltar een messiaanse groep is, wat helaas voor deze trip te ver weg bleek. Het heeft ons best geïnspireerd en bemoedigd! De eerste contacten zijn gemaakt.

We hebben verschillende plaatsen na Toledo bezocht, en mensen gesproken die zich van hun joods zijn bewust zijn en van Yeshua.

We brachten als afsluiting een heerlijke tijd door in de buurt van de berg Puig Campana, shabbat grotendeels doorgebracht op een stil stukje aan het strand waar ook de camperbus geparkeerd kon worden. Wat is de schepping mooi en de zon opwekkend. We zien terug op een gezegende tijd.

20180101_125242[1]

Al met al een boeiende trip, die eerlijk gezegd voor herhaling vatbaar is. De tussenliggende tijd kunnen we gaan inventariseren om zodoende voorbereid op pad te kunnen gaan, wanneer de volgende mogelijkheid zich aandient.

@Hadassah januari 2018

 

Joz. 1:3  Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.

These words came up regularly when we drove to Spain at the end of December 2017.

Even before Sukkot we were talking as family to go to a warmer country instead of staying in the lowlands, but we also wanted to meet our brothers and sisters here too. we changed the plan to the end of the year. The warm country became Spain. On Sunday morning the 24th we went south in one ride, alternating on the way en route and every now and then a stop. The next morning after lunch we arrived at an Acsi campsite right in front of Toledo.

Prior to the trip, I had asked Sirrku S. from Finland, whom I met at the First Congress BYNC in Ariel, for some information regarding Jewish traces of the past in Spain. Through her I got an active woman, who knew many of the Sephardic Jews and provided me with links as well as people who currently live, work and live in Spain.

We got acquainted online with the couple Del Coso Roman, whose wife is of Dutch descent. Unfortunately, we could not actually make an appointment, because neither of our available time matches, but we remain in contact with each other until a reunion.

As mentioned, we arrived in Toledo on December 25 and after we had installed ourselves at the campsite, we went towards the Jewish quarter. Because of the Christian holidays, parking was not a problem. It was free, but the synagogue and the museum were closed that day. The walk itself was impressive. Almost immediately after arrival we saw small tiles everywhere on the road or adjacent walls, often containing the menorah.


That brought up the memory of the voice / guide on the right path to walk Isa_30: 21 And your ears shall hear the word of Him that is behind you, saying, This is the way, walk in it; if you would deviate to the right hand or to the left. (..)

Realizing what happened here made it more than worth staying there.

Walking carefully, we saw on the other side next to a shop with cheeses and wines (kosher), this memorial plaque with at the top a hanging sign concerning Ezekiel 37

The next day we went back again. There was a bookshop open and with the seller we got a special conversation. Initially we were looking for a book with history about Judah in Spain and found an English version of it.

The friendly salesman said that he had been born in Venezuela without knowing who he really was and wondered why he felt so attracted to Judah. Searching started a process that brought him to Spain and he literally had come to the place where his ancestors had fled. Nelson advised us to go to the Sephardic Synagogue because it was open now. He also shared what was so special about the keys in the synagogue, a story that touched deep.

When the Jewish people were expelled from this center, they took the keys of their front door on their journey, and wherever they came they made the key shape, so as to be reminded of the place they had to leave. We found two keys in the synagogue.

We received further information via the Del Coso Roman family  (1) and would like to pass on their blog. We were able to largely read it with an online translation program.

We heard that there is a Messianic group in Gibraltar, which unfortunately turned out to be too far away for this trip. It has inspired and encouraged us best! The first contacts have been made.

We visited several places after Toledo, and spoke to people who are aware of their Jewish and Yeshua.

We ended with a wonderful time spent near the mountain Puig Campana, shabbat largely spent on a quiet stretch of beach where the camper bus could be parked. What is the creation beautiful and the sun exciting. We look back at a blessed time.

Concluding all the experience fascinating trip, which is honestly worth repeating. We can make an inventory of the intervening time in order to be able to start preparing when the next opportunity presents itself.

 

 

3 gedachtes over “Alle plaats, waarop uw voetzool treden zal…

  1. Gewoon jullie hart volgen zou ik zeggen. We worden vaak om voor ons onbekende redenen naar bepaalde plaatsen getrokken.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s