Ontmoeten is bouwen

Afgelopen weekend hadden we zowel kampeerders als de zesde Picknick. Enkele gasten kwamen vrijdagmiddag aan. Zij installeerden zich op het kampeerveld en gezamelijk gingen we erev shabbat in. Hoe goed is het als mispoche tezamen is.

Op de dag van shabbat kwamen zowel daggasten als nieuwe kampeerders, waarvan de familietent al klaar stond en hadden we tesamen een ontmoeting waarin we stilstonden bij de parasha. Boeiend om met elkaar van gedachten te wisselen over het betreffende onderwerp van deze week.

Het voelde als samen optrekken en de aanwezige kinderen vermaakten zich in het bijzonder

Ook het samen eten verbroedert. Ondergetekende had een stoofpotje gemaakt met de Dutchoven en dat vrijdag al op het vuur bereid, zodat t motsi shabbat (zaterdagavond) alleen maar warm gemaakt hoefde te worden. Een pan boven t vuur heeft iets van onafhankelijkheid, sfeervol.

Een wandeling werd gemaakt,terwijl de thuisblijvers een en ander ordenden onderwijl een praatje makend. De natuur is hier dichtbij, men stapt vanuit de tuin eigenlijk zo de bossen in.

Op Yom Rishon (zondag) kwamen tegen elven de mensen die aan de Picknick deelnamen. Er werd geopend, het Shema geproclameerd, gezonden, gedankt, een stukje voorgelezen uit Jesaja 57 vanaf vers 15 en meer..

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. 16 Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb.
17  Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid, en sloeg hen; Ik verborg Mij, en was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig henen in den weg huns harten. 18 Ik zie hun wegen, en Ik zal hen genezen; en Ik zal hen geleiden, en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. 19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en dengenen, die nabij zijn, zegt YHVH, en Ik zal hen genezen. 20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op. 21 De goddelozen, zegt mijn Elohim, hebben geen vrede.

We deelden over een belangrijke en actuele discussie die Pete Rambo had met diverse mensen op zijn website over initiatieven om Efraïm met Yuda te helpen naderen. Het is uiterst belangrijk om zowel de rechte weg te zien die naar het leven leidt en de weg die bij nader inzien addertjes onder het gras verbergt…

We spraken over diverse onderwerpen en weer viel het ons op dat we, hoewel we zó verschillend zijn en door de Vader op unieke wijze bepaald werden bij Zijn levengevende instrucies, we allen minstens één feit gemeen hebben. We willen samen optrekken, meer van de Vader ontdekken en onze rol in Zijn plan.

Dan kan er wel een potje gebroken worden..

4691939d3e8100b13e930739b5b280a5

Het is goed om oprecht en met goede bedoeling elkaars gedachten te weten over onderwerpen waar we wellicht verschillend in kunnen staan. Vier vaste feiten hebben we als ondergrond, te weten:

Belijdenis van Yeshua, praktiseren van YHVH’s geschreven Torah, liefde/verbondenheid tot Yudah, liefde/verbondenheid met het land Israel.

Een zuster gaf ons de woorden door uit Jeremia 50:4, 5

In dezelve dagen en ter zelver tijd, spreekt YHVH, zullen de kinderen Israels komen, zij en de kinderen van Juda te zamen; wandelende en wenende zullen zij henengaan, en YHVH, hun Elohim, zoeken. 5 Zij zullen naar Sion vragen; op den weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn; zij zullen komen en door YHVH toegevoegd worden, met een eeuwig verbond, dat niet zal worden vergeten.

wandelende en wenende

Dat herinnerde mij aan het hoofdstuk uit Ezechiël 36, waarin YHVH aan Ezechiël  (geroepen  voor het huis Israels/ Efraïm) vertelt wat Hij gaat doen en hoe zowel Yudah en Yosef daar op zullen reageren…

“Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.
25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. (.. ..) 30 En Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen; opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. 31 Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. 32 Ik doe het niet om uwentwil, spreekt Elohim YHVH, het zij u bekend! Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israels! (..) 37 Alzo zegt Elohim YHVH: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israels verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen. 38 Gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden, alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden; en zij zullen weten, dat Ik YHVH ben. (Vert. SV)

De woorden dat wij pas in het land tesamen met Yudah door een tijd heengaan van nederigheid vanwege onze handelwijze die tegen Zijn wil inging, zijn ontnuchterend en helpen ons om zaken in Zijn perspectief te zien. De troost die spreekt uit vers 37 zijn zó heilzaam en roepen op om tot die bede te komen.

In de tussenliggende tijd mogen we hier in de natiën nuttig zijn om een groeiend bewijs te zijn, dat Zijn woorden waar zijn en  Hij Zijn beloften gaat uitwerken om Zijns Naams wil.

Na de Picknick bleven enkele kampeergasten nog een nacht en maandagmiddag vertrokken de laatste gasten. Met een van hen zijn we nog even bij Lammie Lasche in Meppel geweest, die daar een winkel van l’Chaimtolife draaiende houdt. Van haar hoorden wij dat zij dringend op zoek is naar vrijwilligers.

Bij elkaar genomen een bijzondere Picknick en opnieuw zagen wij de bouwende Hand van de Vader, waar psalm 127:1 over spreekt. Ons rest dankbaarheid en verwondering.

@ Hadassah

20170618_224859.jpg

In English as well:

Last weekend we had both campers and the sixth picnic. Some guests arrived on Friday afternoon. They installed themselves on the campingplace and together we went to erevShabbat. How good is it as a family together..

On the day of the shabbat, both day guests and new campingguests arrived, whose family tent was already prepared and together we readand shared our thoughts  about this parasha.

An experience of walking together .The children were with us for a while, they shared too. And after that they went to play in the garden.

Also, eating together is more than a dinner. I  had made a stew with the Dutchoven and prepared for fire on Friday so thatit  only on  motsi shabbat (Saturday evening) had to be warmed up. A pan above fire has something of independence, atmospheric.

A walk was made, while the homemakers made some arrangements while making a chat. Nature is close by, so you actually get into the woods from the garden.

On Yom Rishon (Sunday), eleven people joined the Picnic. It was opened, the Shema proclaimed, sent, thanked, a piece read from Isaiah 57 from verse 15 and more ..

For thus says the High and High, Who dwells forever, and whose name is holy: I dwell in the high place and in the holy place, and with that of a shattered and humble spirit, that I may make the spirit of the living Humble, and that I live make the heart shattered. 16 For I will not pervert forever, and I will not be utterly forbidden; For the spirit would be overwhelmed from before me, and the souls that I made.
17 I was cursed about the iniquity of their fury, and smote them; I concealed Me, and was cursed; However, they turned away in the way of their hearts. 18 I see their ways, and I will heal them; And I will guide them, and give their comfort to their sorrows to their sorrows. 19 I bring forth the fruit of the lips, peace, and peace to those that are far, and to those who are near, says YHVH, and I will heal them. 20 But the wicked are like a fortified sea, for they can not rest, and her waters throw up mud and mud. 21 The wicked, says my Elohim, have no peace.

We shared an important and current discussion that Pete Rambo had with various people on his website about initiatives to help Ephraim to draw to  Yuda. It is extremely important to see both:  the straight road leading to life and the road that hides some things under the grass.

We talked about various subjects, and again, while we are so different and uniquely determined by His life-giving instructions, we all have at least one fact in common. We want to go up together, discover more of the Father and our role in His plan.

Then a pot can be broken…(Dutch

It is good to sincerely and with good intent to know each other’s thoughts about subjects we may be different from. We have four solid facts as a basis, namely:

Belief of Yeshua, practicing YHVH’s written Torah, love / attachment to Yudah, love / connection with the land of Israel.

A sister gave us the words from Jeremiah 50: 4, 5

In these days and for a time, YHVH speaks, the children of Israel will come, they and the children of Judah together; They will walk and wander, and seek YHVH their Elohim. 5 They shall ask for Zion; On the way back, their faces will be; They will come and be added by YHVH, with an everlasting covenant that will not be forgotten.

Walking and crying

These words reminded me of the chapter from Ezekiel 36, in which YHVH tells Ezekiel (called for the house of Israel / Ephraim) what He is going to do and how both Yudah and Yosef will respond to that …

For I will gather you from the nations, and will gather you from all the countries, and I will bring you into your land.
25 Then I will sprinkle clean water upon you, and you shall become clean; I will cleanse you from all your uncleannesses and from all your idols. 26 And I will give you a new heart, and will give a new spirit in the midst of you; And I will take away the stone heart from your flesh, and will give you a flattering heart. 27 And I will give my spirit in the midst of you; And I will make you walk in my statutes, and keep my rights and do them. (.. ..) 30 And I will multiply the fruit of the tree and the income of the field; Lest you receive the reproach of the famine among the nations. 31 Then you will remember your evil ways and your actions that were not good; And you will have a waste of yourself about your iniquities and your abominations. 32 I do not do it for your sake, Elohim YHVH, she announces to you! Shame on you and become Shame of your ways, you house of Israel! (..) 37 Thus says Elohim YHVH: In addition, I will be asked for this from the house of Israel that I do them; I will multiply them from humans, like sheep. 38 Even the holy sheep, like the sheep of Jerusalem at their appointed heights, so shall the lonely cities be full of men’s cows; And they will know that I am YHVH.

The words that we will experience in the country together with Yudah by a time of humility because of our practices that are contrary to His will are sobering and helping us see things in His perspective.

The consolation that speaks of verse 37 is so beneficial and calls upon to come to that prayer. In the meantime we may be useful in the nations to be a growing witness that His words are true and He will fulfill His promises.

After the Picnic, some campers stayed for one night.It was Monday afternoonthat all went to their next place. With one of them we have been to Lammie Lassche in Meppel for a while, who is holding a shop of l’Chaimtolife there. From her we heard that she was urgently looking for volunteers.

Conclusion about this special picnic, we saw again the building hand of the Father, which refers to  psalm 127: 1. We are thankful and wonder. @ Hadassah

18881902_1864899007084971_7159290839569516541_n

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s