Rauw geluid van de shofar

Deze shabbatmorgen ontving ik een bericht van iemand, dat ons erg raakte.
Ook wij hebben vernomen dat als wij niet gaan opstaan en naar de Vader gaan om onze identiteit als Efraïm, ook wel genaamd Yosef  te aanvaarden, dan worden wij overgeslagen, omdat we de tijd hadden op te staan en van daaruit te gaan handelen.
Komt ga met ons en doe als wij!
Velen hebben met Shavuoth gehoord hoe belangrijk het is om volk te zijn, Israel te zijn.
Het moet niet zo zijn, dat het Efraïmgebeuren erbij mag, een soort hobby, die je met een knopje aan en uit kan zetten.
Huis van Efraïm heeft nog veel te overwinnen om van keukentafelgroepje een vurige natie in de natiën te worden, zodat de mensen zullen gaan zien dat het niet een hobby is wat erbij kan, maar een aanvaarde roeping, rechtstreeks gekregen van de Vader.
Die motivatie brengt goede vruchten voort.
 
“Onze broeders vallen, blind of niet, iedere dag om ons land te verdedigen. Mag het Huis Israels in hun intentiteit komen te staan deze dag opdat Juda ons zal herkennen als de veloren zoon en Mosiach terug komt!
*ALS WIJ NIET OPSTAAN ALS EPHRAIM KOMT MOSIACH NIET!*
Waar zijn deze verblinden?
Waar zijn de Mannen van Israel!?
Zij zitten hier.
Denkend dat wij Judah moeten zijn.
Hen is een ander doel gegeven!
IEDEREEN DIE IN ISRAEL LEEFT DIE HET WOORD LEEST EN HOUDT WEET DAT WIJ TERUG KOMEN DE KERK VERLATEN MOETEN EN HUN IN DE ARMEN MOETEN SLUITEN EN ZEGGEN “ANI YOSEF ACHICHEM” IK BEN YOSEF JULLIE BROER EN DAN ZULLEN WIJ SAMEN UITKIJKEN NAAR MOSIACH MELECH HA TZADIK. ZOLANG WIJ SLAPEN IN ONZE KERKEN EN ONZE BROEDERS HUN OGEN GESLOTEN HOUDEN EN WEGSLUIMEREN GAAT NIETS VERANDEN EN WORD DEZE GENERATIE OVERGESLAGEN!
WAAR ZIJN DE PROFETEN?
WAAR ZIJN DE RICHTERS? ZIJN ZE ALLEMAAL SLAPENDE?
DE ALMACHTIGE VELANGT NAAR JULLIE.. ZIJN VERLOREN ZOON EPHRAIM.
ALS DE MENSEN HET NIET ZEGGEN DAN ZULLEN DE STENEN HET UITSCHREEUWEN.
HEEL DE SCHEPPING WACHT OP DE ZONEN ELOHIM!!
ALS WIJ HIER IN EUROPA NIET OPSTAAN DAN ZAL ISLAM (Ismael) ONS UITROKEN. AMERIKA IS AL AAN HET ONTWAKEN.
HalleluYah YAHUAH
Mag onze Koning ons, het Huis Israel, bijstaan met zijn stenen hart en stijve verharde nek.
 Hosea 1 (Hosea 1)
1  Het woord Elohim, dat geschied is tot Hoséa, den zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkía, koningen van Juda, en in de dagen van Jeróbeam, zoon van Joas, koning van Israël.
 2  Het begin van het woord YHUH door Hoséa. YHUH dan zeide tot Hoséa: Ga henen, neem u een vrouw der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land hoereert ganselijk van achter YHUH.
 3  Zo ging hij henen, en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; en zij ontving; en baarde hem een zoon.
 4  En YHUH zeide tot hem: Noem zijn naam Jizreël, want nog een weinig tijds, zo zal Ik de bloedschulden van Jizreël bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden.
 5  En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Israëls boog verbreken zal, in het dal van Jizreël.
 6  En zij ontving wederom, en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem: Noem haar naam Lo-Rucháma; want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren.
 7  Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en zal ze verlossen door YHUH hun Elohim, en Ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden noch door ruiteren.
 8  Als zij nu Lo-Rucháma gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon.
 9  En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-Ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.
 10  Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden ELOHIM.
 11  En de kinderen van Juda, en de kinderen Israëls zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn.
[17-6 12:06] Yahnathan H: Ezechiel 2 (Ezekiel 2)
Roeping van Ezechiël
 1  En Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, en Ik zal met u spreken.
 2  Zo kwam in mij, als Hij tot mij sprak, de Ruach, Die mij stelde op mijn voeten; en ik hoorde Dien, Die tot mij sprak.
 3  En Hij zeide tot mij: Mensenkind! Ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken, die tegen Mij gerebelleerd hebben; zij en hun vaderen hebben overtreden tegen Mij tot op dezen zelven huidigen dag.
 4  En deze kinderen zijn hard van aangezicht, en stijf van hart; Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Adon YAHUAH!
 5  En zij, hetzij dat zij het horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen (want zij zijn een wederspannig huis), zo zullen zij weten, dat een profeet in het midden van hen geweest is.
 6  En gij, mensenkind! vrees niet voor hen, en vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont; vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis.
 7  Maar gij zult Mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen; want zij zijn wederspannig.
 8  Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef.
 9  Toen zag ik, en ziet, er was een hand tot mij uitgestoken; en ziet, daarin was de rol eens boeks.
 10  En Hij spreidde die voor mijn aangezicht uit; en zij was beschreven voor en achter; en daarin waren geschreven klaagliederen, en zuchting, en wee.
Doch zo het kwaad is in uw ogen YHUH te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen YHUH dienen!
Bron:YH

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s