Hemd nader dan de rok

Het is niet vanwege een reis naar Israel dat we een steeds sterkere verbondenheid voelen met Yuda. Je zou haast kunnen zeggen dat we tweelingen zijn, die weliswaar niet echt op elkaar lijken, maar dezelfde ouders hebben.

De eeuwen van scheiding hebben aan die verbondenheid niet afgedaan, maar we wisten niet meer waarom we dat toch altijd maar hadden, dat gevoel wanneer we de naam Israel hoorden.

In Nederland zijn de bekende verhalen van Corrie ten Boom en vader Ten Boom die met moeite afzag om de gele ster op te doen en andere bijzondere heldhaftige mensen die Yudah hebben geholpen met name in de Tweede Wereldoorlog.

We waren een volk samen, kinderen Israels en hebben samen geschiedenis gemaakt. En we werden van alle volkeren door YHVH verkozen Zijn volk te zijn…We zeggen toch zelf dat Hij de Elohim van Abraham, Izak en Jacob is. Het hoe en wat is wat vergeten door de eeuwen, maar dat kwam grotendeels ook door de verstrooiing, waardoor we vergaten wie we waren. Deze gebeurtenissen zijn trouwens allemaal  beschreven dat we die weg zouden gaan.

We kwamen in Egypte en in het land Goshen werden we in een keurslijf geperst, alwaar we gingen roepen tot Elohim YHVH, die Mozes koos om ons uit te leiden.

1 Cor.10:1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was de Messias.

Onze vaders, daarom schrijf ik bewust ook “wij”. We zijn verleerd in “wij”te denken,maar een ieder die de bijbel als handvest heeft, is “wij”. Laten we niet uit het oog verliezen dat ten tijde van de dicipelen en de apostelen en Yeshua’s omwandeling op aarde, er géén  geschriften van de apostelen was. Dat feit vergeten we in de regel vaak.

We kwamen na veertig jaar omzwerven in het land wat de Vader uitkoos om daar te wonen.En daar ging het opnieuw mis. Wij wilden zelf een koning in plaats van Hem en Hij stond het toe. Iedereen weet wel dat er twee koninkrijken kwamen, het noordelijke exclusief Yudah en het zuidelijke inclusief Yudah. Het noordelijk koninkrijk wat ook genoemd word met de naam Yosef, Israel of Efraïm, maakte het zo bont, dat wij een lange verbanning kregen en vergaten wie we waren. We gingen van de Torah af in tegenstelling tot het zuidelijk koninkrijk Yudah, die eveneens een “uitstapje” maakte,maar veel korter.

Ik besef dat er veel meer over te zeggen en schrijven is, maar terug naar het hemd dat nader is dan de rok, zien we heden dat er een groeiend besef is dat we veel meer familie zijn dat we begrepen. De straf van de verbanning is voorbij en dat hield ons min of meer tegen om t in het juiste perspectief te gaan zien.

Het Efraim in de volkeren is niet een specifiek land, het zijn verstrooiden die gaan zien dat zijzelf een natie zijn in de natiën. Zij is wij, die terugkeerden naar Yeshua en Torah. Een van de tweeling, de andere boom (Ez 37 ea, levend geworden door Yeshua, die een deur werd en is tot de Vader.

Wanneer Yudah lijdt, voelen we dat, wanneer Yudah wordt gezegend zijn we blij, omdat we aan elkaar verbonden zijn gemaakt door Hem.

Wij leven met een sterke hoop omdat in Zijn Woord geschreven staat dat Hij ons helpt naar elkaar te komen, maar één worden zullen we als twee naties pas in het land zijn. Tot die tijd is het min of meer kennismaking om tot een duurzame relatie te komen. Wat zullen we elkaar veel te vertellen hebben.

De feesttijden zijn een uitstekende gelegenheid daarvoor en ik denk dat we veel meer kansen aangereikt zullen krijgen.

Ezechiël 37:

15  Wijders geschiedde YHVH’s woord tot mij, zeggende:
16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen.
17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand.
18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn?
19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt Elohim YHVH: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.
20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen.
21 Spreek dan tot hen: Zo zegt Elohim YHVH: Ziet, Ik zal de kinderen Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;
22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.
23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een Elohim zijn.
24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.
25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.
26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid.
27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een Elohim zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
28 En de heidenen zullen weten, dat Ik YHVH ben, Die Israel heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.

Een teken van naderbij komen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s